Til innholdet
Tilbake

OppsummeringAutomatisering

Automatisering illustrasjon

Økt grad av automatisering

For at norsk næring skal være konkurransedyktig også i bearbeiding av fisken kreves økt grad av automatisering. Det gjelder i alle deler av fiskerinæringen, i hvitfiskindustrien, i flåten, i tørrfisk- og klippfisknæringen. Derfor har FHF hatt en stor og bred innsats på nettopp automatisering over flere år, noe som har bidratt til forbedret lønnsomhet i bearbeidingen. Siden innsatsen er så bred og omfattende, kan det imidlertid være vanskelig å få en enkel oversikt over innsatsen. Derfor har vi samlet det her: Hvitfiskindustrien; Flåten; Klippfisk- og saltfiskindustrien og Tørrfiskindustrien.

Automatisering i hvitfiskindustrien

Automatisering og robotisering er viktig for lønnsom produksjon av sjømat i Norge. Beregninger gjort av SINTEF viser at man med en automatisert produksjon forventer om lag to prosent generelt økt utbytte og fem prosent høyere andel loins.  Fullautomatisering av filetindustrien vil ha positiv betydning for bosetting og næringsvirksomhet langs kysten og sikre økt norsk verdiskaping. Fiskeindustrien får også hånd om en større andel restråstoff ved produksjon i Norge, og det pågår et omfattende FoU-arbeid både fra forskningsmiljøene og marin ingrediensindustri for å øke verdien på restråstoffet.

FHF har over flere år hatt fokus på å utvikle automatiserte løsninger for produksjonsprosessene ved filetproduksjon av hvitfisk. Målet er å finne automatiserte løsninger for mottak, sortering, kvalitetskontroll, produksjon, pakking og palletering av filet. For å kunne utnytte fordelene med den nye teknologien er det også viktig med høy og stabil kvalitet på råstoffet. FHF har hatt en sentral rolle i det pågående FoU-arbeidet, med midler avsatt over ordinære budsjett for den enkelte sektor, i tillegg til en egen strategisk satsing for å komme i mål med automatisering.

Pågående


Automatisering i fiskeflåten

Den norske fiskeriflåten er blant de mest avanserte i verden, på grunn av målrettet politikk og betydelig innsats og investeringer i næringen.

Det skjer et løpende og omfattende utviklingsarbeid i flåten som bidrar til forbedringer på kvalitet, lønnsomhet, effektivitet, HMS og bærekraft.

De fleste prosjektene er utført for havfiskefartøy som produserer filet, dvs. trålfartøy og autolinefartøy. Hos trålfartøy satses det på kvalitet og effektivitet gjennom vått mottak, bedøvning, automatisk bløgging, først inn/først ut utblødning, automatisert sortering på art og størrelse, singulering og automatisk mating av sløyemaskiner og filetmaskiner. Det er nylig avsluttet et prosjekt for porsjonering og sortering av stykningsdeler fra filet med godt resultat.

For autolinefartøy er det utviklet og videreutviklet automatiske dragesystem (dragerbrønn), automatisk avangling og oppsamling av en viss mengde fisk før manuell bløgging. Deretter fangstehandling som for trålere. Disse havgående fartøyene har mer en 30 ulike produkter som er pakket på ulike måter og det er utviklet frysehotell der de ulike produktene blir plassert, og når det er lagret nok enheter til en hel palle så blir det aktivert en automatisk palletering ved at enhetene blir tatt ut av hotellet samlet på en palle og surret plast rundt. Pallen kjøres på plass i lasterommet med en truck. Før måtte lasterommet tømmes manuelt, en hard jobb i 30 grader minus.

Pågående


Automatisering i klippfisk- og saltfiskindustrien

Klippfisk og saltfisk er produkter med en lang og stolt tradisjon i Norge, det er produkter som har lange tradisjoner og en sterk posisjon i de viktigste markedene som Portugal og Brasil, og Norge har en dominerende posisjon. Produksjonen har også vært tradisjonell, selv om det har vært en stor utvikling fra man tørket saltfisk flat på klippene til dagens innendørs tørketeknologi.
Men det skjer store utviklingstrekk i denne tradisjonelle næringen. Det går på konkurranse fra andre land og andre arter enn våre tradisjonelle og det går på endringer i markedet til mer konsumferdige produkter.

Det gjør at norsk saltfisk- og klippfisknæring er nødt til å drive aktiv utvikling for å opprettholde sin posisjon og lønnsomhet. Derfor har FHF hatt en langsiktig satsing på FoU innen denne sektoren der resultatene fra prosjektene har bidratt til lønnsomhet og verdiskaping, bærekraft og HMS.

Denne innsatsen er viktig og vil fortsette.

Pågående


Automatisering i tørrfiskindustrien

Tørrfisk er Norges eldste og mest tradisjonsrike eksportprodukt med en historie over 1000 år.
I store og viktige markeder som Italia har tørrfisk fortsatt en sentral plass og Norge har en dominerende posisjon.
Henging av fisk på hjell er Norges eldste produksjonsform, der det unike klimaet for naturell tørking  er en av de viktigste faktorer for kvaliteten.
Men tradisjoner har ikke vært til hinder for utvikling, det har pågått et omfattende FoU-arbeid i sektoren, ikke minst de seneste år. FoU-prosjekter har bidratt til bedret effektivitet og lønnsomhet, sikring av kvalitet, bedrede miljøeffekter og redusering av tunge manuelle arbeidsprosesser.

FHF har hatt og har en omfattende FoU-innsats innen tørrfiskområdet som har vært viktige bidrag til forbedringer.

keyboard_arrow_up