Til innholdet

Prosjektnummer

901502

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901502
Status: Pågår
Startdato: 01.10.2018
Sluttdato: 21.08.2023

Vått mottak for midlertidig levendelagring av fisk i tråler (OPTIPRO 5)

Havfisk AS (som er morselskapet til Finnmark Havfiske AS) fisket i 2017 ca. 65 000 tonn hvitfisk. Med en snittpris på ca. 20 kr gir det fangstinntekter på ca. 1,3 milliarder kr. Prisen som oppnås for fisken er tett knyttet opp til kvaliteten på fisken som blir levert. Det har blitt jobbet hardt for å bedre kvaliteten ombord i trålerne de siste årene, men det er fortsatt et forbedringspotensiale.

Største utfordring er blod i fiskekjøttet. Blodet kommer av stresset som fisken blir utsatt for under fangsting og deretter tørr lagring i mottaksbinger. Men også av slag og klemskader som oppstår i redskap og under håndtering ombord. Selv om fisken blir bløgget før produksjon erfares det at deler av fangsten har utfordringer med blod i fiskekjøttet, og det oppnås ikke beste pris.

Nyere prosjekt som ​“Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (OPTIPRO 3)” (FHF-​901274​) har vist at opptil 90 % av torsken lever når den kommer ombord i en tråler, og at en kan lagre fisken i levendetanker ombord frem til den skal produseres. Forsøk har også vist at fisken restituerer seg raskt og etter 6 timer har fiskekjøttet fått tilbake sin naturlige hvite farge. Under vanlig trålfiske i dag tømmes trålen i en mottakstank uten vann og fisken kan ligge 2–4 t​imer i mottaket før den blir produsert. Fisken dør etter ca. 30 minutter og den siste fisken som produseres har da vært død i flere timer før den blir produsert. Dette gjør det vanskelig å tømme den for blod selv med gode og effektive utblødningstanker.

Samtidig som kvaliteten er bedret de siste årene så har kravet til kvalitet også blitt høyere. Det produseres i større grad fiskeprodukter i pakninger der fiskekjøttet er synlig i butikk og kunden velger da de varene som ser best ut. Blod i fiskekjøttet reduserer også holdbarhet og av den grunn er det også viktig å levere fisk som er tømt for blod.

Finnmark Havfiske AS har bestilt ny tråler som skal leveres i januar 2020 og rederiet vil samarbeide med Nofima og Vard Group om å utvikle, bygge/implementere og teste et nytt vått mottak der en tar utgangspunkt i samlet kompetanse og erfaringer.

Tankene konstrueres etter samme prinsipp som ble benyttet i prosjektet OPTIPRO 3 og der overlevelse ble målt til over 90 %.
​​Effektmål
Å kunne produsere hvitfisk der all fisk er tømt for blod slik at fisk fra trålere kan brukes til å produsere alle typer fiskeprodukter, også høyverdige ferske og frosne fiskeprodukter som stiller strenge visuelle krav og krav til holdbarhet.

Resultatmål
Fase 1
Å utvikle et system for levendelagring, bedøvning, bløgging og utblødning, dvs.
• maksimal kapasitet levendelagring ca. 20 tonn
• mottaket skal deles inn i flere tanker slik at en og en tank slaktes ut i en operasjon

Fase 2
Å bygge og implementere i ny tråler under bygging for Finnmark Havfiske AS.

Fase 3
Å teste levendelagring, bedøvning og bløgging av levende fisk, dvs.
• måle blod i filet etter utblødning i fisk som er slaktet fra 06 timer etter ombordtaking og med intervall på 30 minutter
• måle effekt av utblødning ved direktesløying og bløgging ved stikking

Fase 4
Å foreta optimalisering og feilretting. 
​Havfisk AS har stor tro på at de i sammen med Nofima og underleverandører kan utvikle et “vått mottak”, der fanget fisk holdes i live frem til den skal produseres. Ved å produsere på levende fisk har de som målsetting å klare å tømme fisken fullstendig for blod. Dette bør gi en kvalitet som gjør det mulig å øke verdiskapingen ombord i trålerne og i landanleggene betydelig. Linefisk, som har mindre utfordringer med blod i fiskekjøttet, oppnår rundt 2 kr mer per kilo på auksjon. Klarer en å løse utfordringen med blod i fiskekjøttet vil en kunne øke fangstinntektene til en tråler som fisker 7–8 000 tonn hvitfisk med ca. 15 millioner kr. 
​Prosjektet vil bli gjennomført i 4 faser:

Fase 1: Design av system for levendelagring, bedøvning, bløgging og utblødning
1.1 Utforming av bakskott og plassering av komponenter
1.2 Pumpefilosofi/ventilstyring
1.3 Oksygenmetning
1.4 Rørføring av oksygen utredes
1.5 P&lDs (Piping an Instrument Diagrams) ​og arrangementstegninger
1.6 Utforming av bunn i mottaksbinger
1.7 Materialkvaliteter på rør utredes
1.8 Utforming av segregering av død fisk
1.9 Prosjektledelse og rapportering

Fase 2: Bygging og implementering om bord i nytt trålfartøy som er under bygging for Havfisk AS
2.1 Utviding av mottakstanker og splitting i 6 kammer
2.2 Montering og kobling av sjøvannspumper
2.3 Montering og kobling av ventiler
2.4 Montering av instrumentering/lys/kamera i tanker
2.5 Bygging av sjøvannstilførsel til mottak
2.6 Montering av O2-anlegg
2.7 Montere utstyr for segregering av fisk
2.8 Prosjektledelse og rapportering

Fase 3. Teste levendelagring, bedøvning og bløgging
3.1 Testing av sjøvannsystemet og instrumentering på tanker
3.2 Testing av O2-anlegg
3.3 Testing segregering av fisk
3.4 Testing av overlevelse, blodfarge i filet og effekt av bløgging ved stikking og direktesløying
3.5 Analyse av prøvematerialer (blodmengde i filet)
3.6 Prosjektledelse og rapportering  

Fase 4: Optimalisering og feilretting
4.1 Feilretting og optimalisering av utstyr for optimal overlevelse
4.2 Innspill til feilretting av vått mottak fra Nofima
4.3 Prosjektledelse og rapportering
​Prosjektet vil bli presentert på nettsidene til FHF, Havfisk AS, Nofima og MMC FirstProcess. Det vil dessuten presenteres på fiskerifaglig konferanse. Pressemelding og faktaark vil bli utarbeidet for distribusjon.
 
keyboard_arrow_up