Til innholdet

Prosjektnummer

900814

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900814
Status: Avsluttet
Startdato: 27.08.2012
Sluttdato: 30.09.2012

APRICOT anatomy: Avbildning og kvantifisering av tykkfiskbein i ulike fiskeslag

Results achieved
The objectives of this project have been to provide detailed information about the size, orientation and location of pin bones in fillets of cod, haddock, saithe and salmon. For each spices 16 fillets were CT scanned and analyzed. The bones and fillet were segmented and length, thickness, position and orientation of the pin bones were estimated.

Comparison with manual control measurements for some of the fillets showed that all the bones were detected, but there were some deviations in the length and thickness measures. These deviations were mainly due to limitations in CT resolution.

In this study SINTEF IKT found that all the spices have a mean pin bone thickness of 0.8–0.9mm, the mean number of bones is 7 for saithe and haddock, 13 for cod and 29 for salmon. The report presents initial analysis of the data. However, the goal of this project has primarily been to assemble a relevant dataset as a basis for further analysis. To enable independent analysis, all data is made available electronically for download.
De senere årene har det vært en voldsom utvikling i vision-systemer. Et slikt system består av en datamaskin, programvare, kamera, linse, lyskilder og et grensesnitt mot en produksjonslinje. Kameraet brukes blant annet til identifikasjon, sammenstillingsverifikasjon, måling, robotstyring, lese tekst eller lese koder. I denne sammenhengen gir det muligheter for å utvikle en høyoppløselig sensor for nøyaktig påvisning av tykkfiskbein (pin bone) tredimensjonalt (3D). Dette kan gi grunnlag for en mer presis utskjæring av tykkfiskbein, med et økt utbytte på 2–5 % sammenlignet med manuell utskjæring ved bruk av operatører. Videre kan bedre vision-systemer gi økt nøyaktighet ved plukking av bein, slik at utbytte og andelen av beinfrie filéter øker.
Å skaffe detaljert informasjon om størrelse, orientering og plassering av tykkfiskbein i filéter av torsk, hyse sei og laks ved bruk av CT-skanner (apparat som lager snittbilder som kan fremstille strukturer i ulike plan og i 3D). Dette vil skaffe ny, eksakt kunnskap om bein-anatomien til fisk etter at den er filetert.

Denne informasjonen skal være av en slik kvalitet at det sikrer:
• utvelgelse og plassering av sensor for nøyaktig 3D bein-posisjonering
• veiledning eller startpunkt for å utvikle metoder for beinfjerning
• veiledning eller startpunkt for å utvikle algoritmer på å påvise bein.
Den oppnådde kunnskapen vil kunne benyttes for å velge optimale sensorer for avbildning og som utgangspunkt for utvikling av et automatisk system for deteksjon og fjerning av tykkfiskbein.
 
Automatisk fjerning av tykkfiskbein vil kunne gi økt lønnsomhet pga. færre manuelle operasjoner og bedre råvareutnyttelse.
 
Ressursbruken i dette prosjektet er liten i forhold til den potensielle nytteverdien et slikt system vil kunne ha for næringen.
Skanner-verifikasjon
Før datainnsamling vil det bli utført forberedende målinger for å teste om oppløsningen til CT-skanneren er tilstrekkelig for videre analyse. Dette arbeidet vil bli utført av SINTEF.
 
Kvalitetskontroll
SINTEF vil i samarbeid med Nofima utarbeide en protokoll for å sikre korrekt håndtering av fisk. For å sikre korrekt håndtering vil en samarbeide med kvalitetsikreren på hvert anlegg.
 
Anskaffelse av fisk
Det vil bli forsøkt å skaffe fisk fra to anlegg for å få variasjon i dataene. Fisken vil variere i størrelse, og det vil bli målt både høyre og venstre filét. Fiskene vil bli filetert med en standard fileteringsmaskin (e.g. Baader 184/185), og det vil bli målt fileter med og uten skinn. Dette arbeidet vil bli utført av SINTEF.
 
CT-avbildning
Filetene vil bli skannet med en CT-maskin for å få 3D-avbildning av tykkfiskbeinene der både bein og fiskekjøtt vises. Dette arbeidet vil bli utført av SINTEF.
 
Datasegmentering
Overflaten av filetene og tykkfiskbeinene vil bli segmentert ut slik at det er mulig å analysere beinenes posisjon og størrelse senere. Dette arbeidet vil bli utført av SINTEF.
 
Ekstrahere høynivå-informasjon
Det vil bli ekstrahert ut informasjon om orientering, posisjon og størrelse av tykkfiskbein for hvert enkelt fiskeslag. Dette arbeidet vil bli utført av SINTEF.
Resultatene vil bli rapportert til FHF, Marel og Norway Seafood og formidlet til andre andre som er interesserte.
keyboard_arrow_up