Til innholdet

Slik arbeider FHF

Sjømatnæringen og forskningsinstitusjoner skal kjenne til hvordan FHF jobber; hvordan prioriteringer fastsettes, hvordan prosjekter gjennomføres og hvordan resultater kommer næringen til nytte. Måten FHF arbeider på er forankret i en overordnet strategi, vedtatt av FHFs styre.

Overordnet mål og strategi

Hvordan skjer prioriteringene?

FHF utarbeider prioriteringer innen hvert enkelt delområde i en årlig handlingsplan. Årets handlingsplan og handlingsplaner for tidligere år finner du her.

Prioriteringene i handlingsplanen besluttes av FHFs styre, men de er bredt forankret i næringen, spesielt gjennom råd fra FHFs faggrupper, samt gjennom løpende dialog med næringsaktører og -organisasjoner gjennom året.

Det er mulig å komme med forslag til neste års handlingsplaner, alle forslag vil bli forelagt faggruppene. Du kan sende inn forslag her.

Basert på prioriteringene i handlingsplanen definerer FHF konkrete problemstillinger som kan lede til FoU-prosjekter. Disse fremkommer gjennom arbeid i faggrupper og i bred dialog med næringen på flere områder.

FHF er organisert i team, slik at det aldri vil være enkeltpersoner som gjør vurderingen av om konkrete problemstillinger bør adresseres i prosjekter.
Bakgrunn for og argument for de enkelte prosjekter vil være åpent tilgjengelig i prosjektbeskrivelsen på FHFs nettside, der hvert eneste prosjekt er beskrevet.

 

Innspill til FHF

FHF inviterer primært næringsaktører og næringsorganisasjoner, men og forskningsmiljøer, til å komme med konkrete innspill til problemstillinger som de mener FHF bør ta tak i.

Det er en svært lav terskel for å komme med innspill, og det kan gjøres her.

 

Iverksetting av FoU-prosjekter

Når en problemstilling er avklart vil FHF forespørre FoU-miljøer om forslag til prosjektbeskrivelse. Mal for prosjektbeskrivelse finnes i linken "Prosjektdokumenter" til høyre. 

FHF har som hovedregel at prosjekter skal konkurranseutsettes.

Det skjer gjennom åpne utlysninger.

I  enkelttilfeller kan FHF rette direkte forespørsel til ett enkeltmiljø. I de tilfeller vil årsaken til at det ikke konkurranseutsettes være redegjort for.

Alle tilsagnsmottakere hos FHF må følge FHFs standardvilkår som finnes i link til høyre under "Vilkår, retningslinjer og skjema". 

Forvaltningsloven gjelder for FHF. Enkeltvedtak som FHF treffer kan ikke påklages, og vedtakene kan bare omgjøres av selskapet selv.

Gjennomføring av FoU-prosjekter

FHF følger etiske retningslinjer for næringsfinansiert forskning som skal sikre forskningens uavhengighet og legitimitet.

Det betyr at FHF kan definere problemstillingen, men har ingen påvirkning på metodevalg eller resultater og resultater skal fritt kunne kommuniseres.

I prosjektene oppnevnes referansegrupper som er representanter fra næringen. Referansegrupper utnevnes av FHFs administrasjon der målsetningen er å ha med personer som kan bidra til prosjektet ut fra egen erfaring og kompetanse. Deres primære oppgave er å bidra til relevans og næringsnytte i prosjektet.

Hvordan organiseringen av prosjektene sikrer avgrensningen mellom næringsinteresser og forskningens uavhengighet er forankret i standardvilkår som gjelder for alle prosjekter. De finner du til høyre på denne siden.

 

Resultater fra FoU-prosjekter

Alle resultater fra prosjektene er åpne og tilgjengelige for alle, slik at de kan komme hele næringen til nytte og bidra til innovasjon og verdiskaping.

Alle resultater legges ut på de respektive prosjektsidene på FHFs hjemmeside. Prosjektene kan lett søkes på i prosjektbasen 

Samtlige avsluttede prosjekter og deres resultater samles i kvartalsvis oversikt som ligger åpent på nettet.

FHF lager en årlig årsmelding der aktivitetene innen hvert område er beskrevet, med henvisning til de enkelte prosjekter. Du finner årsmeldingen her.

 

Næringens nytte av FoU-resultatene

I tillegg til at alle resultater ligger åpent tilgjengelig vil FHF i et hvert prosjekt vurdere hva slags tiltak som vil bidra til at resultatene kan tas i bruk og bidra til verdiskaping og vekst i sjømatnæringen.

keyboard_arrow_up