Til innholdet

Prosjektnummer

901362

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901362
Status: Avsluttet
Startdato: 01.06.2017
Sluttdato: 30.11.2020

Fangstbehandling med blankpakking på mindre fiskefartøy (mindre enn 21 m): Fase 2

​Dokumentasjon av produksjonslinje på mindre fartøy som kan bidra til bedret kvalitet og lønnsomhet
​​• Det er bekreftet at det er mulig å installere en velfungerende produksjonslinje for blankpakking av fisk på fartøy mindre enn 21 meter.
• Det er demonstrert at ubrutt kjølekjede fra hav til butikkhylle er oppnåelig på mindre kystfartøy, og at en slik behandling medfører økt kvalitet på produktet.
• Det er påvist at det oppnås merpris i markedet for produkter med den gode kvalitet som er et resultat av prosessen om bord.
• Ved å overføre teknologien til andre fartøy (M/S Ragnhild Kristine) vil en forhåpentligvis få ilandført økte kvanta fisk av høy kvalitet til Norge.
• Umiddelbar nedkjøling på mindre fiskefartøy kan åpne et stort marked for skate i det internasjonale markedet. 
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Oppsummering
Gjennom prosjektet har det blitt utviklet teknologi og løsninger som potensielt kan tilføre merverdi for hele dette segmentet av den norske kystfiskeflåten. Teknologi og systemer som tidligere har vært forbeholdt større havgående fartøy har blitt tilpasset og anvendt på mindre fartøy, og kan øke lønnsomhetspotensialet vesentlig.

Økonomi og bærekraft går i dette prosjektet hånd i hånd. Prosjektet har i tillegg til de økonomiske gevinstene, gjort det mulig for mindre fartøyer å være lengre til havs uten at det går på bekostning av fiskens kvalitet, noe som reduserer transport og CO2-avtrykk. Prosjektet har gjort det mulig å ivareta kvalitet på den fangede fisken, slik at en stor del av den høstede biomassen kan selges som blankpakket kvalitetsfisk eller inngå som leveranse til foredlingsindustrien. Samlet ressursutnyttelse ved anvendelse av den utviklede teknologien er klart forbedret i forhold til tradisjonell fangsthåndtering på mindre fiskefartøy under 21 meter. 

Kvalitet
Kvaliteten på fisken som er produsert på linjen til M/S Fay har vist seg å være svært god ifølge kundenes evaluering. Hovedårsakene til det, er “first inn/first out”-håndtering, god utblødning, temperaturkontroll, ubrutt kjølekjede og pakking/lagring med et minimum av ytre påkjenning i form av slag og trykk.

En av de viktigste parameterne på kvalitet, er holdbarhet. Temperatur og ubrutt kjølekjede er avgjørende for holdbarheten. Det er dokumentert at fiskens holdbarhet ved 0 °C er 14 dager, og avvik fra dette gir betydelige gevinster mht. holdbarhet. Ved 4 °C er holdbarheten 9 dager, og ved -1 °C er holdbarheten 18 dager. For butikkene er svinn som følge av at varen blir dårlig og må kastes, et stort og kostbart problem. Gitt at de første 6 dagene går med til pakking, prosessering, transport og distribusjon, er restlevetiden for omsetning i butikk i spennet mellom 10 og 3 dager avhengig av temperaturen. Dette utgjør en stor forskjell, og riktig behandling kan redusere matsvinnet og øke lønnsomheten betydelig i alle ledd, derav en økt betalingsvilje og tilhørende merverdi.

Det er gjort undersøkelser som dokumenterer at fisken fra denne produksjonsprosessen har en ubrutt kjølekjede med oppbevaring under 0 °C fra fangst til butikk, se utskrift fra test i figur 13. Dette er en direkte dokumentasjon på at prosjektet har tilført økt kvalitet, da lavere temperatur i ubrutt kjølekjede i seg selv er dokumentert å ha stor effekt på fiskens holdbarhet og kvalitet.

Tilbakemeldinger fra utvalgte pilotkunder er svært gode. De opplever bedre holdbarhet, bedre kvalitet og mindre svinn på produktene som er behandlet i henhold til de prinsipper som beskrevet. 

Merverdi​
Merverdi i form av premiumpris er realisert gjennom prosjektet. Den totale merprisen består av to elementer; merpris som følge av at man kan levere i de periodene da markedsprisene er høyest, og merpris som følge av høyere kvalitet på levert fisk. I gjennomsnittlig er det oppnådd en merpris på 5,90 kr/kg i testfiskeperioden. Dette er ca. 27 % over Råfisklagets markedspris. Etter testfiske og frem til 28. desember 2020 ble det oppnådd en merpris på 8,97 kr/kg, som er 39 % over Råfisklagets markedspris.

Den største merprisen er altså oppnådd mot slutten av prosjektet, da leveransene etter hvert ble etablert og anerkjent som kvalitetsleveranser. Prisdynamikken fungerer slik at kunden handler på sine opparbeidede erfaringer med en leverandør, og man må bevise over tid at kvalitet er høy og stabil. Derfor anses det som positivt at de største merverdiene er oppnådd i siste fase av prosjektet, noe som gir god tro på at merverdien skal være på minst det nivået i fortsettelsen også. Dette er også i ettertid bekreftet at gjennomsnittlig merpris har økt etter at prøvefiskeperioden ble avsluttet. Man kan også se det samme på fangst levert fra fartøyet M/S Ragnhild Kristine, som har samme system for fangsthåndtering (containerbasert, 300 kg) som M/S Fay hadde. M/S Ragnhild Kristine oppnådde over 40 % merverdi på høsten 2020. 
​Prosjektet har vist at det er mulig å oppnå ferskt råstoff med super kvalitet, samt å oppnå en gjennomsnittlig merpris på 40 %. Årsaken er satsing på kvalitetsfremmende teknologi som er tilpasset kystflåten samt kontroll på hele verdikjeden fra fangsting til salg og leveranse.
Markedet for høykvalitets fersk fisk fra Norge er økende. Samtidig er det en dreining mot at de store kundene ønsker å øke andelen av leveransene fra integrerte aktører (“buying from source”) og da helst fra eierne av fiskebåtene. De krever jevne leveranser, garanterte høykvalitetsprodukter og sporbarhet.

For å bedre posisjonere seg mot dette markedet er det bl.a. ønskelig å kunne blankpakke fisken (sløyet, hel) om bord i båtene. Det er foretatt en foreløpig sjekk med enkelte kunder vedrørende deres interesse for leveranser av “båtpakket” ferskfisk basert på linedrift. Interessen er stor.

Prosjektet “Catch on Demand” (Markedstilpasset fangst) ble startet høsten 2016 av rederiet Kenfish II AS i samarbeid med flere teknologileverandører og salgsleddet. Prosjektet er todelt. Utvikling av kontrollert først inn/først ut-kjøling av fisken var første delprosjekt, finansiert av Innovasjon Norge (IN). Kontrollert kjøling sikrer jevn, høy kvalitet samtidig som fiskens holdbarhet forlenges vesentlig. Dette muliggjør både en markant bedring av effektiviteten for båtene ved at de kan tilbringe lenger tid på fiskefeltet, og det gir større fleksibilitet i logistikkjeden fram til kundene.

Målsettingene for delprosjekt 1 var:
• Å utvikle system for først inn/først ut-behandling av fisken.
• Å utvikle system for kjøling under utblødning ved hjelp av RSW (kjølt sjøvann).
• Å utvikle system for kjøling etter sløying ved hjelp av RSW (-1 til +1 °C).
• Å utvikle system for kjernetemperatur på fisken etter kjøling skal være 0 til 2 °C.

Pilotanlegget fra delprosjekt 1 er installert i fartøyet “Hans” og prøvefisket pågikk i januar–mars 2017. Resultatene fra prøvefisket viser at kjølesystemene fungerte godt og kvalitetsrapporter på leveranser til kunder i bl.a. Frankrike, Nederland og England er svært positive, både med hensyn til utblødning, ferskhet, renhet og mekanisk skade.

I dette prosjektet, delprosjekt 2, skal fangstbehandlingen utvides til også å inkludere sortering (vekt/art), pakking (blankpakking), merking, og kjølelagring om bord. Hovedutfordringen og risikoen ligger i å designe en effektiv produksjonslinje på det begrensede arealet som er tilgjengelig på denne typen fartøy. Produksjonslinjen må designes både for å sikre tilstrekkelig kapasitet, arbeidsmiljø og, ikke minst, hygienisk kvalitet for ferdigpakkede produkter.

Mens de større, havgående fartøyene har gjennomgått en kontinuerlig utvikling for å utnytte kvotene og endringer i markedene, er majoriteten av den mindre, kystnære fiskeflåten i dag verken utstyrt til å tilfredsstille kundenes stadig strengere krav til jevn kvalitet, sporbarhet og leveringssikkerhet eller til å utnytte kvotene sine ideelt. Flåten er vesentlig eldre enn den “havgående” flåten og behovet for innovasjon og nytenking er stort.
Effektmål for delprosjekt 1 og 2
Å sikre høy og jevn kvalitet på fersk fisk fra mindre fiskebåter gjennom utvikling og implementering av bedre fangstbehandlingslinjer med blankpakking om bord.

Resultatmål for delprosjekt 2
• Å utvikle system for først inn/først ut-sortering av forskjellige arter/vektklasser.
• Å utvikle system for veiing, ising, (blank)pakking og merking i kasser.
• Å utvikle system for kontrollert kjølelagring om bord.
Forbedret fangstbehandling på fartøyene kan bedre sikre kundene:
• Optimal kvalitet.
• Økt grad av leveringssikkerhet/forutsigbarhet (årsplan, sesongplan, ukeplan).
• Bedre utnytting av kvotene i de best betalte periodene.
• Direkte leveranse fra båt.
 
Kenfish II AS har i 2016 i samarbeid med Aalesundfisk AS utarbeidet en prismatrise for torsk og hyse som viser merverdien som forventes oppnådd ved kundebehovsbasert fangst med kjøling/blankpakking. Analysen er gjort i samarbeid med flere kunder i det best betalende markedet i Europa og merverdieffekten kan fordeles på to elementer:
• Markedstilpasset fangst (“Catch on Demand”, C.o.D).
• Sesongoptimalisert fiske med kjøling og blankpakking.

Beregningene viser at for torsk har sesongoptimert fangst med kjøling og blankpakking vesentlig større merverdi enn C.o.D.-elementet alene. Installasjon av kjøle- og pakkesystemer på fartøyene vil med andre ord ha et svært stort lønnsomhetspotensial.

For hyse er merverdien for sesongoptimert fangst m/kjøling og blankpakking i samme størrelsesorden som for C.o.D.-elementet. Investeringen i kjøle- og pakkesystemer har altså ikke like stor innvirkning på prisen som for torsk, men reduserer i tillegg risiko for kvalitetstap og verdiforringelse som ikke er hensyntatt over.

Marked og merverdi for andre fiskeslag vil kunne utvikles over tid.
Prosjektgjennomføringen kan deles i tre hovedfaser:

1 Innledende fase
• Definisjon av grunnleggende parametere:
– Produksjonsvolum
– Hovedkomponenter
– Kvalitet- og myndighetskrav

2 Design-/byggefase
• Utvikling/design av tekniske løsninger:
– Produksjonslogistikk
– Sortering, veiing, ising, pakking
– Lagerlogistikk
• Bygging/implementering av pilotanlegg:
– Oppfølging verft/utstyrsleverandører
• Innkjøring av produksjonslinje/opplæring av brukere:
– Feilsøking/justering
– Etablere produksjons- og kvalitetsrutiner

3 Testperiode/Evaluering
• Testfiske:
– Justering av anlegg/prosedyrer
• Kvalitetsoppfølging på båt:
– Kvalitetskontroll/kvalitetsprosedyrer
• Kvalitetsoppfølging mottak til kunde:
– Kvalitetskontroll/kvalitetsprosedyrer
• Evaluering av teknologi/kvalitet/marked
• Kompetanseoverføring:
– Sluttrapportering
– Presentasjon av prosjektresultater til bransjen
Resultater fra prosjektet formidles gjennom rapporter som blir publisert på FHFs hjemmesider, presseoppslag, og foredrag på FHFs samlinger eller andre fora (f.eks. FischTech 2018 og 2019).
keyboard_arrow_up