Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 2007 prosjekter

Prosjektnr: 901788
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Ny brønnbåtkunnskap – biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (NYBRØK)

​Både transport, behandling og trenging av laks har vist seg å være en velferdsrisiko for oppdrettsfisk. Transport og behandling av levende laks i brønnbåt kan være risikofylt, men samtidig en aktivitet som havbruksnæringen er helt avhengig av.De fleste transportene og behandling ...
Prosjektnr: 901780
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Kan vi gjøre rensefisken til en mer effektiv lusespiser? (SpisLus)

​Det stilles ofte spørsmål rundt både velferd hos rensefisk i laksemerder, og ved hvor effektive de er til å beite lakselus. Man mener rensefisken må være i god helse og i godt hold for å kunne fungere godt som lusespiser. Velferd og effektivitet henger derfor sammen. Det er ...
Prosjektnr: 901772
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utredning av sirkulærøkonomi for sjømat (SIRKSJØ)

​Prosjektet er en utredning av status og muligheter innen den sirkulære økonomien i sjømatindustrien. For den norske sjømatnæringen er det behov for mer kunnskap om hvordan material- og produktstrømmer i den biologiske og i den tekniske syklusen kan gjøres mer sirkulære, hvord ...
Prosjektnr: 901773
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050)

​Det er behov for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt. Fiskeri tilhører ikke-kvotepliktig sektor. Gjennom avtalen med EU forplikter Norge seg til å kutte klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med 40 % m ...
Prosjektnr: 901781
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Lumpfish and Akvanest: Impact on welfare and cleaner fish efficiency/ Rognkjeks og AkvaNest: Påvirkning på velferd og effekt av rensefisk

​Rensefisk er en viktig del av lusebekjempelsen, men de fungerer ikke optimalt som lusespisere når de ikke trives. Tare har egenskaper som kanskje kan hjelpe rognkjeks med å trives, men dette er ikke veldokumentert ennå. Det er påvist i tidligere forskning at vekst på nøter ikke ...
Prosjektnr: 901784
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Oppsamlingsteknologi for lus som faller av under trenging og bevegelige lus sin evne til spredning og reinfeksjon av ny laks

​Under trenging og håndtering av laks i merd antas det at variable, ofte betydelige mengder lus faller av. Denne lusen forventes å være i de bevegelige stadier (preadult 1, 2 og voksne lakselus og voksne skottelus) og kan infestere villfisk, oppdrettsfisk ved andre anlegg eller r ...
Prosjektnr: 901770
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Livsløpsstudie av de kritiske innsatsfaktorene temperatur og salinitet (Temp-Intens)

​En robust laks ved sjøutsett forutsetter optimale forhold gjennom de ulike utviklingsfasene i ferskvann. I dag benyttes en rekke ulike produksjonsregimer hos smoltprodusentene, selv innenfor samme selskap. Produksjonsregimene er gjerne utviklet med tanke på kapasitet, effektivit ...
Prosjektnr: 901752
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Energieffektive og miljøvennlige trålsystemer for reketråleren Arctic Swan

​Rekefisket i Barentshavet representerer et betydelig potensial for økt verdiskaping for den norske rekeflåten. Bestandsestimat fra Havforskningsinstituttet og ICES (International Council for the Exploration of the Sea) viser at det kan være forsvarlig med en årlig totalfangst (j ...
Prosjektnr: 901768
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (BRØK)

​Kunnskap fra prosjektet kan bidra til bedre fiskevelferd, fiskehelse og redusert dødelighet som følge av bedre transport og behandling i brønnbåt. Dette kan også bidra til redusert risiko for vekstreduksjon etter transport og behandling, og følgelig også gi grunnlag f ...
Prosjektnr: 901768
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (BRØK)

​Kunnskap fra prosjektet kan bidra til bedre fiskevelferd, fiskehelse og redusert dødelighet som følge av bedre transport og behandling i brønnbåt. Dette kan også bidra til redusert risiko for vekstreduksjon etter transport og behandling, og følgelig også gi grunnlag f ...
keyboard_arrow_up