Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 2038 prosjekter

Prosjektnr: 901833
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Økt kunnskap om klima-, natur- og miljøpåvirkninger fra ulike produksjonsformer for laks

Havbruksnæringen er svært viktig, både som eksportnæring gjennom bidrag til økt matproduksjon og verdiskaping, og som en sentral aktør i mange kystsamfunn. Dagens lakseproduksjon foregår i hovedsak med bruk av åpne merder i kystnære områder, men miljøutfordringer (særlig knyt ...
Prosjektnr: 901834
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Ernæringsbehov for vitaminer og mineraler for laksens helse (REVITALISE)

I norsk lakseoppdrett dør ca. 15 % av fisken i sjøvann før den er slakteklar, forårsaket av smittsomme sykdommer og andre utfordrende tilstander (Fiskehelserapporten 2021). En høy andel av tapet skjer første året i sjøfasen, som betyr at problemene kan reflektere suboptimale forh ...
Prosjektnr: 901801
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

HMS i havbruk – Risikostyring i ulike produksjonsformer

​Ansatte i havbruk har det mest risikoutsatte yrket i Norge etter fiskeri. Ambisjoner om vekst og fremvekst av nye produksjonsformer forutsetter at helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) tillegges stor vekt, både hos selskapene, leverandører og myndigheter. Hensiktsmessige til ...
Prosjektnr: 901806
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Utvikle og implementere Permanent magnet (PM)-motor med elektrisk drift uten gir for hekktråler, samt utvikle skrog for to propellere i twinskeg med optimal effektivitet for aktuell driftsprofil – ELVIS

​Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å kutte klimagasser for fiskeflåten med 40 % i perioden 2005 til 2030. For den havgående fiskeflåten med lange turer finnes det ikke reelle alternative energibærere enda som kan erstatte dagens marin dieselolje baserte ...
Prosjektnr: 901816
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Mekanisk interaksjonsverktøy for uttak av innmat fra torsk (GutOut)

​Før årtusenskiffet var det kun mulig å hente ut intakte fraksjoner (som lever, rogn m.m.) fra innmat av torsk ved å gjennomføre manuell sløying. De maskinelle sløyemaskinene som eksisterte da kuttet eller malte opp innmaten til et samfengt restråstoff (jf rapporten “Utnytte ...
Prosjektnr: 901792
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Biosikkerhet i RAS (resirkulerende akvakultursystemer) (BRAS)

​Det er registrert økende forekomst av sykdommer som skyldes kjente fiskepatogene bakterier, men også lidelser som knyttes til opportunistiske miljøbakterier. Økningen knyttes til smittespredning fra reservoarer i oppdrett eller vill fisk og kan tyde på sviktende biosikkerhetsrut ...
Prosjektnr: 901817
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Effekt av rigor-status før innfrysing for råstoff av torsk og hyse

Det er en viss kjennskap i bransjen om at fisk som fryses inn pre-rigor mortis (altså før dødsstivhet) kan gi utfordringer i videre lagring og prosess, men det finnes ingen klar konsensus om hvilken betydning dette har. Innenfor frysebransjen (av fisk) blir det ofte referert ...
Prosjektnr: 901837
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Identifisering av miljø- og produksjonsrelaterte risikofaktorer knyttet til sårutbrudd i lakseoppdrett (RiskIdent)

​Utbrudd av sår hos laks er ikke forårsaket av et enkelt patogen, men er resultat av flere opportunistiske bakterielle infeksjoner som fisken samlet sett ikke klarer å avverge. Derfor vil høy vektlegging på forebyggende innsats på enkeltpatogener, uten å vurdere den bredere ...
Prosjektnr: 901831
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Spironucleus salmonicida-infeksjoner og spironucleus i norsk akvakultur: Smitteveier, vertsspekter og forebygging (SpiroFri)

​Flagellater i slekten Spironucleus er vanligvis harmløse tarmsymbionter, og der er en rekke arter i beinfisk i både i fersk- og sjøvann. I laksefisk i Norge har en tre arter fra denne slekten, og en av disse, Spironucleus salmonicida, har forårsaket systemisk spironukleose i sjø ...
Prosjektnr: 901826
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Patogendynamikk og desinfeksjon i resirkuleringsanlegg for laks (PathoRAS)

En rekke patogener på laksefisk er vist å utgjøre et alvorlig problem i resirkulerende akvakultursystem (RAS)-basert oppdrett. Disse patogenene setter fiskens helse og velferd i fare, og i verste fall kan de forårsake massedød og betydelige økonomiske tap for produsentene. Etters ...
keyboard_arrow_up