Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 1984 prosjekter

Prosjektnr: 901742
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Automatisk innmating av saltfiskpalle til omleggingstrommel

​Ved tradisjonell produksjon av klippfisk legges flekket fisk og salt lagvis i kar, samtidig som karet fylles med saltlake mot slutten. Etter modning i kar, vendes innholdet over på en palle. Fra pallen legges fisken over på tørkerivogner (omlegging) før tørking. Etter tørking so ...
Prosjektnr: 901751
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Bifangst av sjøfugl i kystnært notfiske – kartlegging av omfang og testing av avbøtende tiltak

​Notfiske kan føre til interaksjoner mellom fugl og fiskerioperasjoner fordi fisket gjør store mengder fisk tilgjengelig for fugler når nota presser fisken opp til overflaten. De siste årene har flere studier dokumentert at det kan forekomme bifangst av sjøfugl i notfisket. I per ...
Prosjektnr: 901759
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

DNA-vaksiner mot virussykdommer i laks – immunmekanismer og nye vaksinekonsepter (ImmunDNA)

Virussykdommer forårsaker store tap i norsk oppdrettsnæring og er en av de største utfordringene for næringen. For noen virussykdommer finnes det kommersielle vaksiner, men disse har begrenset effekt. For andre virussykdommer finnes det per i dag ingen kommersielle vaksiner. Nye ...
Prosjektnr: 901748
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring

​Menneskeskapte klimaendringer påvirker havmiljøet og det er behov for teknologier for ren, fornybar energi som kan redusere dagens høye CO2-utslipp. Vindturbiner er en av de fornybare energikildene som etter hvert har fått stor, internasjonal utbredelse. Foreløpig bygges de fles ...
Prosjektnr: 901746
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

ILA vaksine og etablering av teknologiplattform for virusvaksiner (ILA VAX)

​Utbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA) medfører store restriksjoner for affiserte anlegg. ILA er listeført i EU og i OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) og Norge regnes som episenteret for sykdommen. Dersom det blir et inntrykk av at Norge har redusert kontroll av ILA vil de ...
Prosjektnr: 901760
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

DNA-vaksine rettet mot lakselusspytt (SaliVax)

​Lakselus gir en rekke sykdoms- og velferdsutfordringer som følge av et intensivt lusebehandlingsregime, og er til hinder for videre vekst i næringen. Et tiltak som kan gi en betydelig forbedring i forhold til dagens velferdssituasjon er en lakselusvaksine. De mest lovende vaksin ...
Prosjektnr: 901765
Varighet: 2022 - 2022
Status: Pågår

Lusekonferansen 2022

​​Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen å dele erfaringer og kunnskap om, samt finne nye løsninger.Rensefiskkonferansen har siden 2012 etablert seg som en viktig årlige møteplass rundt kunnskap og erfaringsdeling knyttet til forebygging og kontrol ...
Prosjektnr: 901743
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Consequences of Deviating Heart morphology in farmed salmon (DeviHeart)

​BackgroundCardiac morphological deviations are a prevalent phenomenon in Atlantic salmon (S. salar) aquaculture facilities. The consequences of deviating heart morphology are still largely unknown although both preliminary and published data indicate that it is not benefic ...
Prosjektnr: 901734
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Økt biosikkerhet gjennom bedre forståelse for smittestoff og desinfeksjonsmuligheter i systemer for smolt (smittekontroll)

​For at laksenæringen skal lykkes med bærekraftig vekst på fiskens premisser, er det nødvendig å styrke biosikkerheten som en grunnleggende forutsetning for forsvarlig drift. Dette forutsetter at det etableres et felles målbilde for biosikkerhet som hele næringen stiller seg ...
Prosjektnr: 901740
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Resirkulerbar emballasje i sjømatnæringen for ombordfryst produksjon (Remsjø)

​Emballasje er en viktig del av arbeidet i fiskeri og havbruksnæringene med “det grønne skiftet”, for å redusere klimaavtrykket og bidra til en sirkulær økonomi. I tråd med EU og Norge sin satsning på sirkulær økonomi skjerpes kravene til material gjenvinning eller resirkulering ...
keyboard_arrow_up