Til innholdet

Prosjektnummer

901387

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901387
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2017
Sluttdato: 01.01.2018

Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk: Fase II 2017

• To hovedproblemstillinger vært sentrale: a) korrekt faktor mellom rund og sløyd fisk, og b) hvordan kvoteavregningen skal gjennomføres.
• Et automatisk ikke-manipulerbart innveiingssystem kan sikre korrekt faktor mellom rund og sløyd fisk.
• De nye automatiske systemene for mottak av fisk er i prosjektet testet av Justervesenet og vurdert som akseptable dersom kriteriene som er satt oppfylles.
• Mye taler for at faktoren for kvoteavregning bør holdes på 1,5 for torsk, lik for alle fartøy og konsekvent beregnes ut fra sløyd vekt.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
I 2015/2016 ble det gjennomført et fullskala pilotprosjekt hos bedriftene Hovden Fiskeindustri AS (Bø i Vesterålen) og Tobø Fisk AS (Måsøy kommune), hvor formålet var å undersøke om nye sløye- og innveiingssystemer kunne benyttes for å registrere og dokumentere ressursuttak, vurdert i sammenheng med dagens anvendelse av omregningsfaktor.

Sluttrapporten fra Nofima (Nofima 2016) konkluderte med at de nye mottakslinjene gav en vesentlig forbedring av landingsprosessen med hensyn til kvalitet på fisken, effektivitet ved landing og produksjon og forbedrede arbeidsforhold for både fisker og industrien. Utfordringen med de nye linjene var og er imidlertid at de ikke tilfredsstiller landingsforskriftene. Fangstene blandes, og seddel utarbeides med hensyn til justert biologisk kondisjon. Dette medfører at det er avvik mellom mengde fisk som landes rund og mengde fisk som skrives på sluttseddel. Det ble anbefalt av styringsgruppen at prosjektet ble videreført med systemleverandørene mer involvert.

Arbeidet i fase II skulle dokumentere hvordan veiesystemene er bygd opp, hvordan avvik registreres og varsles, bruk av biologisk faktor gjennom sesongen og hvordan rapportering kan gjøres til kontrollmyndighetene. Justervesenet var også involvert med vurdering av nøyaktigheten til anleggenes måle- og vektsystemer samt komme med forslag til evt. risikoreduserende tiltak.

Hovedfunn
I dette prosjektet var to problemstillinger sentrale: a) korrekt faktor mellom rund og sløyd vekt og b) hvordan kvoteavregningen skulle gjennomføres. Et ikke-manipulerbart system kan løse den første problemstillingen. Det fjerner tvil om kvantum på sluttseddelen er korrekt og tar bort muligheten å bruke omregningsfaktor som forhandlingskort mellom partene på bekostning av ressursen.

De nye automatiske systemene for mottak av fisk er i prosjektet testet av Justervesenet og vurdert som akseptable dersom kriteriene satt oppfylles.

Det andre spørsmålet må imidlertid løses av forvaltningen. All den tid det ikke er internasjonale krav om endring av omregningsfaktoren, taler mye for at faktoren bør holdes på 1,5 for torsk, lik for alle fartøy og konsekvent beregnes ut fra sløyd vekt. En økning av omregningsfaktoren til 1,65 eller større, eller bruk av rund vekt for kvoteavregning, vil medføre betydelig tap for kystflåten som leverer i vintersesongen i Nord-Norge. Dette vil forplante seg videre i verdikjeden.
I sluttrapporten er det anbefalt at det tillates helårig bruk av godkjente automatiske systemer ved mottak av fisk, og at automatiske system tillates på lik linje med tradisjonelt mottak av fisk. Videre er det anbefalt praksis ved bruk av automatiske system. Norges Råfisklag, Fiskarlaget og Sjømat Norge har sittet i styringsgruppen for prosjektet, og laget ved prosjektets avslutning en felles henvendelse til Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) hvor de anmodet om at forslagene i rapporten følges opp.

NFD har etter søknad innvilget Hovden Fiskeindustri og ToBø Fisk dispensasjon fra landingsforskriften og bedriftene kan derved benytte de automatiske systemene for mottak av fisk med rapportering fortløpende til Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag.

Det er grunn til å forvente at flere bedrifter vil søke dispensasjon på lik linje med pilotbedriftene.

Dokumentasjon frembragt i pilotprosjektet har dermed bidratt til at bedriftene kan anvende et mer effektivt system for mottak av fisk, noe som vil bedre konkurranseevne og lønnsomhet og samtidig ivareta hensynet til fortsatt god ressurskontroll. Resultatene fra prosjektet har følgelig hatt stor konkret nytte for enkeltbedrifter og for næringen som helhet.

FHF har bidratt til å spre resultatene fra prosjektet gjennom flere foredrag på FHFs samling for hvitfisknæringen 19. oktober 2017 i Tromsø med om lag 80 deltagere. Prosjektresultatene ble også presentert på Nofima og Fiskeriparkens sin konferanse “Levendefangst, levendelagring og produksjon av levendefanget råstoff” som ble arrangert 27. og 28. november 2017 i Tromsø.
I 2015/2016 ble det gjennomført et fullskala pilotprosjekt hos bedriftene Hovden Fiskeindustri AS (Bø i Vesterålen) og Tobø Fisk AS (Måsøy kommune), “Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk: Registrering for fiskeindustri og fiskeri” (FHF-901172). Formålet var å undersøke om nye sløye- og innveiingssystemer kunne benyttes for å registrere og dokumentere ressursuttak, vurdert i sammenheng med dagens anvendelse av omregningsfaktor. I første fase ble mottakslinjer og teknologi for mottaksregistrering gjennomgått på hvert anlegg. Vurdering av hvordan data ble registrert og logget gjennom linjene ble grunnlag for hvordan datafangst og dokumentasjon skulle gjennomføres i hovedfasen av prosjektet. I hovedfasen av prosjektet gjennomgikk forskere fra Nofima system og metode sammen med de ansvarlige ved anlegget for å etablere rutine for gjennomføring og registrering av data gjennom sesongen. Herunder anbefaling om hvordan fangst burde håndteres ved innveiing, håndtering i sammenheng med fangstredskap og mellomlagring, og sløying og vektregistrering etter sløying. Representanter fra Fiskeridirektoratet lokalt og sentralt samt representant fra Fiskeriparken AS har også deltatt.

Bedriftene i prosjektet har hatt dispensasjon fra regelverket med anledning til å blande fangster, bruk av dynamisk faktor samt mulighet til å skrive sluttseddel med bakgrunn i dynamisk faktor. Etter forsøksperiodens slutt 30.06.16 gikk bedriftene tilbake til å følge regelverket og landingsforskriften.

Sluttrapporten fra Nofima konkluderer med at de nye mottakslinjene gir en vesentlig forbedring av landingsprosessen med hensyn til kvalitet på fisken, effektivitet ved landing og produksjon og forbedrede arbeidsforhold for både fisker og industrien. Utfordringen med de nye linjene er imidlertid at de ikke tilfredsstiller landingsforskriftene. Fangstene blandes, og seddel utarbeides med hensyn til justert biologisk kondisjon. Dette medfører at det er avvik mellom mengde fisk som landes rund og mengde fisk som skrives på sluttseddel. Det anbefales derfor at prosjektet videreføres i en fase II (dette prosjektet) med systemleverandører involvert for oppsett av datasystem på linjene på forsøksbrukene for nøyaktig kartlegging av datasystemenes egnethet for bruk av dynamisk biologisk faktor. Det er viktig at man ikke erstatter den nåværende usikkerhet med en ny.

Styringsgruppen for prosjektet stilte seg bak denne anbefalingen på et møte 7. oktober 2016, og ba prosjektledelsen søke om forlengelse av prosjektet, med gjennomføring i 2017. 

Man søkte derfor Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om ytterligere dispensasjon. Denne ble gitt 17. januar 2017 og innebærer at de opprinnelige betingelsene av dispensasjonen gitt 30. mars 2015 (med presisering 21.03.16) videreføres.

Vilkårene for ytterligere dispensasjon fra NFD ble:
• De opprinnelige betingelsene av dispensasjonen gitt 30. mars 2015 videreføres.
• Justervesenet skal involveres i prosjektet.
• Prosjektet skal beskrive hvilke tiltak og krav som må innføres for at risikoen for manipulasjon av vektsystemer som benyttes, elimineres eller reduseres. For eksempel gjennom registrering eller loggføring av alle endringer i systemet. Videre skal dette gjøres tilgjengelig for kontrollmyndighetene.
• Detaljerte veieresultater (enkeltveiinger) fra alle veiepunkter skal oversendes til Fiskeridirektoratet ukentlig på elektronisk lesbart format inklusiv anvendt faktor.
• Prosjektet skal dokumentere grunnlaget for faktor anvendt i forbindelse med føring av den enkelte sluttseddel.
• Mottaker skal føre journal som beskrevet i landingsforskriften § 16.
Hovedmål for fase II
Å tilrettelegge for at fiskerianlegg kan kjøpe og seddelføre rund fisk med dynamisk faktor – samt tilrettelegge for at Fiskeridirektoratet kan drive en effektiv ressurskontroll med elektroniske system som er etterprøvbare. I denne fasen vil det bli lagt vekt på å beskrive og dokumentere systemenes etterprøvbarhet og funksjonalitet.

Delmål
• Å dokumentere hvordan veiesystemene er bygd opp og fungerer.
• Å dokumentere hvordan avvik og forsøk på manuell endring av vekt og vektsystemene registreres og varsles.
• Å utarbeide rapport over faktisk bruk av biologisk faktor gjennom prosjektsesongen 2017.
• Å dokumentere hvordan et hensiktsmessig format for rapportering av faktor til kontrollmyndighetene for en effektiv ressurskontroll kan være (journalføring).
Resultatet av prosjektet skal muliggjøre kjøp av rund fisk med dynamisk faktor. For bedriftene vil dette innebære effektivisering og modernisering av mottak av fisk, redusert interntransport og renhold (kar), forbedret kvalitet på råstoffet som leveres, at andelen av fisk som leveres rund øker og de ansattes arbeidsmiljø ivaretas. Samlet vil dette forbedre bedriftenes lønnsomhet.

For fiskerne vil dette innebære en mer rask og effektiv leveringsprosess, ivareta fiskernes arbeidsmiljø, samt sikre korrekt kvantum ved levering (redusere mulighetene for avvik).

Systemet vil samtidig ivareta myndighetenes behov for en effektiv ressurskontroll. For Fiskeridirektoratet vil det innebære at man kan drive en effektiv ressurskontroll med elektroniske system som er etterprøvbare.
Prosjektet har fire arbeidspakker (AP-er):
 
AP 1: Hvordan veiesystemene er bygd opp og fungerer
Ansvarlige
: Systemleverandørene (K2 Solutions og Marel Fish) ansvarlig for. Nofima vil delta ved testing, diskusjon og dokumentasjon.

Her vil følgende bli prioritert:
• Beskrive og dokumentere oppbygging og funksjonalitet av vektsystemene.
• Gjøre rede for sertifiseringer og godkjenninger.
• Avklare hva som mangler. Foreta nødvendig oppgradering av programvare underveis i prosjektet.
 
AP 2: Hvordan avvik og forsøk på manipulasjon og endring av vektsystemene registreres og varsles
Ansvarlige
: Systemleverandørene, Nofima, ToBø Fisk AS og Hovden Fiskeindustri AS. 

Dette er prioriterte testpunkter som skal gjøres:
• Fjerning/tilførsel av fisk på band etter første innveiing.
• Sletting/endring av vekt.
• Endring av tempo på band.
• Utarbeide ulike eksempler på rapporter hvor avvik har funnet sted. Videre vil en vurdere egnethet for optimal rapportering.
 
AP 3: Hvordan bruk av biologisk faktor benyttes og rapporteres gjennom prosjektet
Ansvarlige
: Systemleverandørene, Nofima, ToBø Fisk AS og Hovden Fiskeindustri AS.

Prioriterte punkter her er:
• Registrert mengde fisk levert rund.
• Størrelses fordeling av fisken (manuell registrering).
• Benyttet biologisk faktor på seddel.
• Resultat for biologisk faktor for:
o ressursregnskap
o fisker
o industrien
• Bulking/blanding av fangst:
o samme type redskap (eks. garn)
o ulik type bruk (juksa, line, snurrevad, garn)
o fangstområde
• Enkeltfangster (veies og registreres enkeltvis)
• 10 fisk prøver (metode Nofima)
• Hvilken faktor benyttes?:
o dagens
o gårdagens
o siste ukes
 
AP 4: Et hensiktsmessig format for rapportering til kontrollmyndighetene for en effektiv ressurskontroll
Ansvarlige: Systemleverandørene, Nofima, ToBø Fisk AS og Hovden Fiskeindustri AS.

Registrering av følgende forhold vil bli foretatt:
• Rund vekt, sløyd vekt, biologisk faktor benyttet, sluttseddelnummer.
• Digital løsning – nettbasert – for kontroll – en logg daglig/ukentlig? Vurdere og foreslå innhold.
• Veiedata med nødvendig veierapport til en lukket nett-tjeneste? Pakkedata og biologisk utbytte publiseres fortløpende. Her kan man ha produksjonsoversikt, ordrelister, lagerstatus med forskjellige tilganssnivå slik at f.eks. Fiskeridirektoratet kun får se den godkjente veierapporten, mens eksportører eller administratorer får se all data. Eks. kan Norfra få se sine ordrer og Lerøy sine.
• Dersom flere har biologisk utbytte kan dette beregnes på en nett-tjeneste for sammenligning av data. Dette kan f.eks. løses ved at alle med “Hovden”-system publiserer dataene sine og alle andre som tar imot rund fisk sender utbytteandel sammen med sluttseddelen til Norges Råfisklag. Dersom man får nok data kan det lages et kart med statistikk på biologisk utbytte.
• Utvikle en app med utbyttedata slik at fiskerne kan hente informasjon fra Hovden om biologisk utbytte før de går mot levering. Dvs. de kan se det fra fangsfeltet via mobiltelefonen, eller omså før de går fra kai. Da kan de velge å levere rund eller sløyd fisk før de går mot levering.

Prosjektorganisering
Ved gjennomføring av arbeidspakke 1–3 vil systemleverandørene delta. Hos Tobø Fisk AS vil Marel Fish delta og hos Hovden Fiskeindustri AS vil K2 Solutions delta. Videre vil Justervesenet delta i den grad det er nødvendig. Fiskeridirektoratet vil være representert med deltakere fra styringsgruppen, og/eller med representanter for de lokale kontorene. Fiskeriparken AS vil koordinere arbeidet, og delta på de ulike samlingene.
 
Samarbeidspartnere
• Hovden Fiskeindustri AS og Tobø Fisk AS
• K2 Solution/Scale It og Marel
• Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og FHF
• Fiskeridirektoratet
• Fiskeriparken AS
• Justervesenet

Nofima vil ha ansvaret for oppsett og gjennomføring av forsøksoppsettene i samråd med bedriftene og systemleverandørene. Nofima vil delta i uttak/registreringer på bedriftene samt tolke resultatene og skrive faglig sluttrapport.

Justervesenet vil bistå med kontroll og godkjenning av veiesystemene, samt være en drøftningspartner om framtidig behov for godkjenninger av data- og registreringssystemer.

Fiskeriparken AS har det overordnede ansvar for gjennomføringen av prosjektet, herunder koordinering av aktiviter, møteinnkallinger, referater, rapporteringer, budsjettansvar og kontakt med NFD.
Det vil bli utarbeidet faglig sluttrapport og faktaark etter prosjektets avslutning. Det legges opp til at prosjektet presenteres på FHFs hvitfisksamling (oktober 2017) og Nofimas FoU-samling (november 2017). Videre vil det bli søkt om møte med politisk ledelse i NFD for å presentere sluttrapporten og resultatene fra prosjektet.
keyboard_arrow_up