Til innholdet

Felles satsingsområder

Størstedelen av FHFs prioriteringer skjer innen de fire områdene havbruk, pelagisk industri, hvitfisk industri og fiskeri. Hvert av disse områdene har en tilhørende faggruppe med næringsrepresentanter for å sikre at prioriteringene er godt forankret i næringen. Imidlertid vil noen aktiviteter være mest effektivt innrettet om de er organisert på tvers av disse områdene.

NORSK SJØMATNÆRING eksporterer over 95 % av all produksjon, derfor er gode handelsbetingelser avgjørende. De påvirkes av rammebetingelser som skapes gjennom handelsavtaler og rammeverk, oppståtte hendelser som skaper hindre for markedsadgangen, nye krav fra markedene, ikke minst drevet av miljø- og klimaforhold, samt nye krav om dokumentasjon av sosial bærekraft i produksjonen.
Det er et stort behov for forskningsbasert kunnskap slik at beslutninger tas på et korrekt grunnlag. Her har FHF en svært viktig rolle.

Norge er en havnasjon og det er mange og stadig økende antall næringer som konkurrerer om det samme havrommet. Kunnskap om hvordan sjømatnæringen utnytter og påvirker havrommet er viktig for å sikre verdiskaping og bærekraft. Slik kunnskap gir næring og myndigheter gode beslutningsstøtteverktøy for å fremme synergier og minske potensielle interessekonflikter mellom ulike næringer.


Foto: Sjømatrådet

Prioriteringer og målsettinger i 2023

FHF skal fremskaffe dokumentasjon som sikrer kunnskapsbasert grunnlag for krav til og bruk av havarealet for sjømatnæringen.

Prioriteringer

  • Bidra til kunnskap om effekter av havbruksaktivitet på ville bestander.
  • Utvikle kunnskap som er av betydning for fremtidig bruk av sjøareal for sjømatnæringen.

Prioriteringer

  • Biosikkerhet i havbrukssektoren
  • Klimarelaterte rammebetingelser for fiskeriflåten

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up