Til innholdet

Havbruk

Havbruksnæringen er en sektor som er verdensledende på forskningsbasert kunnskapsproduksjon og innovasjon. Dette gjelder kunnskap om biologiske prosesser og samspill mellom biologi og miljø, samt teknologiutvikling. Likevel har næringen et bredt spekter av utfordringer og nye muligheter som krever forskningsbasert kunnskap og innovasjon.

FISKEHELSE OG -VELFERD er høyt prioriterte områder. Sykdommer og utfordringer i forbindelse med håndtering av laks er fortsatt de største utfordringene på helse og velferd. Derfor pågår det en betydelig innsats på produksjonsbiologi og utvikling av tiltak som sikrer en robust fisk med god sykdomsmotstand og optimal helse for å håndtere økende behandling.
Å sikre en bærekraftig produksjon med et lavt miljøavtrykk er et område med høy forskningsaktivitet. Fremover kreves forskningsinnsats for å bidra til at
næringen kan utvikle og ta i bruk nye bærekraftige fôrråvarer som både er effektive og ivaretar god vekst og helse for fisken. Norsk laks er kjent for god kvalitet og mattrygghet, men det er områder der fortsatt FoU-innsats er viktig for å løse produksjonsbiologiske utfordringer som påvirker produktkvalitet. Dette gjelder f.eks. tiltak for redusert forekomst av mørke flekker og forbedret innfarging i laksemuskel. Havbruksnæringens rammebetingelser er et felt i stadig utvikling.
Ny teknologi, endringer i markedene, utvikling av kjente og nye sykdommer, samt endringer i bruken av kystsonen er forhold som krever stadig tilpasning. Dette medfører endringer i forvaltningen av havbruksnæringen og arealene i kystsonen. Da er det avgjørende at det er tilstrekkelig forskningsbasert dokumentasjon på effekter av de forskjellige rammebetingelsene. FoU-innsats er innrettet mot alle disse viktige områderPrioriteringer og målsettinger i 2023

FHF skal bidra til å redusere dødelighet, forbedre fiskehelse og styrke biosikkerheten i norsk havbruksnæring.

Robust fisk

 • Avdekke biologiske og miljømessige faktorer som påvirker smoltens generelle robusthet, for å kunne utvikle tiltak som vil styrke laksens helse og overlevelse i sjøfasen.
 • Avdekke risikofaktorer og identifisere biosikkerhetstiltak for å hindre smittespredning, og etablere kunnskapsgrunnlag for robust smittesikring.
 • Fremskaffe kunnskap om årsakssammenhenger og utvikling av tiltak for å redusere forekomst av deformiteter, mørke flekker, teksturfeil, dårlig innfarging og andre relevante kvalitetsutfordringer.
 • Fremskaffe kunnskap om hvordan vannkvalitet, fôr, driftsparametere etc. påvirker bakteriesamfunn (mikrobiota) i fisk og vann, for utvikling av verktøy for overvåking av helse og sykdom.
 • Fremskaffe kunnskap om beste praksis for produksjon av laksefisk som vil sikre optimal prestasjon og helse gjennom hele sjøvannsfasen uavhengig av produksjonsform på land og i sjø.

Infeksjonssykdommer

 • Forskning på de mest tapsbringende eller truende infeksjonssykdommene for å gi kunnskap som er nødvendig for utvikling og iverksetting av tiltak som forhindrer smitte og sykdomsutbrudd.
 • Fremskaffe kunnskap og tiltak for å redusere risiko for, og konsekvensene av, gjelleinfeksjoner og andre multifaktorielle gjellelidelser

Lakselus

 • Dokumentasjon av nye kontrolltiltak mot lakselus.
 • Utvikle teknologi for oppsamling av lus som faller av i forbindelse med håndtering og trenging.
 • Dokumentere effekt og velferd ved bruk av ulike kontrolltiltak, enkeltvis eller i kombinasjon.
 • Fremskaffe kunnskap for produksjon og strategisk bruk av oppdrettet berggylt og rognkjeks for å sikre god lusekontroll med god overlevelse og velferd for rensefisken.
 • Fremskaffe kunnskap om hvilke betingelser som gjør rensefisken til en lusespiser.
 • Fremskaffe kunnskap om bruk av geografiske driftsmodeller for effektiv og økonomisk best mulig forebygging og kontroll med lakselus fra utsett til slakt.
 • Utvikle beste praksis for lusekontroll.
 • Utvikle bedre metode for overvåking, varsling og registrering av lus i sjøen og på laks og regnbueørret i anlegg
 • Fremskaffe kunnskap om hvor luselarvene kommer fra

Velferdsindikatorer

Arbeidet med fiskevelferd rettes inn mot både laks, regnbueørret og rensefisk.

 • Utvikle nye ikke-letale velferdsindikatorer for klinisk diagnostikk eller vurdering av helsetilstanden til en laksefiskpopulasjon, for implementering av nye beslutningsstøtteverktøy som vil øke fiskens velferd og overlevelse i forbindelse med avlusing, håndtering o.l.
 • remskaffe kunnskap om grunnleggende biologiske parametere som vil være en forutsetning for at nye teknologier for overvåking av velferd kan tas i bruk som beslutningsstøtteverktøy.

FHF skal utvikle kunnskap og løsninger for å sikre forutsigbar kvalitet på laksefisk.

Slakting

 • Utvikle og dokumentere metoder og teknologi for best mulig håndtering av fisk til slakting med fokus på fiskevelferd, produktkvalitet og effektivitet

Foredling

 • Utvikle ny og forbedre eksisterende teknologi for økt bearbeiding av laks og ørret.
 • Utvikle kostnadseffektive løsninger for å dekke kommende rensekrav
 • Kartlegge mulighetene for utnyttelse av fisk som dør i merd.

Mattrygghet

 • Forebyggende tiltak for listeria-fri produksjon av laksefisk.

FHF skal bidra til økt miljømessig bærekraft i norsk havbruksnæring.

Prioriteringer

 • Evaluere, og når nødvendig bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlag om miljøpåvirkning og miljørisiko fra havbruk.
 • Utvikle og dokumentere effekt av metoder for reduksjon, oppsamling og anvendelse av fiskegjødsel og næringssalter i realistisk skala fra ferskvanns- og sjøvannsbasert oppdrett og slakterier
 • Fremskaffe kunnskap om tiltak og beste praksis som næringen kan iverksette for å redusere utslipp av mikroplast fra havbruk.
 • Kartlegge kunnskapsgrunnlag om miljøeffekter fra medikamenter og kjemikalier som benyttes i havbruksnæringen, og ved behov utvikle målrettede tiltak for å sikre forsvarlig bruk.
 • Bidra til utvikling av systemer for kontinuerlig overvåking og varsling av skader på nøter
 • Fremskaffe kunnskap om kontroll med begroing uten negative effekter på miljø og laks.
 • Utvikling av metoder for forsvarlig kommersiell produksjon av steril laks

FHF skal fremskaffe kunnskap om ernæring og fôrråvarer som sikrer god fiskehelse, og bidra til at nye bærekraftige fôrressurser tas i bruk.

Prioriteringer

 • Fremskaffe kunnskap om hvordan fôrsammensetning påvirker fiskens helse og robusthet i hele produksjonssyklusen.
 • Bidra til generisk kunnskap for hele verdikjeden ved introduksjon av nye bærekraftige fôrråvarer
 • Kartlegging av industrielle utviklingsløp og FoU på nye fôrråvarer som grunnlag for nye satsinger.
 • Uttesting av aktuelle nye fôrråvarer med kommersielt potensial.

FHF skal bidra til havbruksnæringens rammebetingelser gjennom forskningsbasert kunnskap.

Prioriteringer

 • Frembringe forskningsbasert kunnskap om rettslige reguleringer i havbruksnæringen.
 • Kartlegge kompetansebehov samt utvikle faglige læreverk for havbruksnæringen
 • Frembringe kunnskapsgrunnlag for nye indikatorer knyttet til miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft i havbruksnæringen.
 • Fremskaffe kunnskap om risikostyring knyttet til sikkerhet for ansatte i havbruksnæringen.
 • Dokumentasjon av klima- og miljøeffekter samt konsekvenser av mulige endrede rammebetingelser ved forskjellige produksjonsteknologier.
 • Fremskaffe løpende forskningsbasert dokumentasjon på næringens ringvirkninger og sosial bærekraft på nasjonalt og regionalt nivå
 • Bidra med kunnskapsgrunnlag for EUs arbeid med regelverk for miljøregnskap for sjømatprodukter
 • Dokumentere næringens behov for og fremtidig tilgang på fornybar energi og potensialet for energisparing, for å kunne gjennomføre det grønne skiftet.
 • Digitalisering – utvikle kunnskap for økt verdiskaping basert på registrering og bruk av data
 • Kartlegging av matsvinn i sjømatindustrien frem mot neste hovedrapportering.
 • Bidra med forskningsbasert kunnskap og dokumentasjon som grunnlag for næringens behov vedrørende markedsadgang for sjømat.

Har du forslag til nye prioriteringer for FHF?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up