Til innholdet

Prosjektnummer

900930

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900930
Status: Avsluttet
Startdato: 31.08.2013
Sluttdato: 15.09.2014

Implementering av teknologi for optimal kvalitet i fremtidens prosesslinje på trålere (OPTIPRO): Fase 1

For å sikre effektiv og kvalitetsmessig stabil fangstbehandling og bærekraftig produksjon ombord, så har prosjektet identifisert mulig teknologi/utstyr som kan benyttes og hvilke som må utvikles for fremtidens prosesslinje på trålere.
 
I tillegg er det gjennomført forsøk ombord på “J. Bergvoll” i mai 2014 som viser at pumping er vesentlig mer skånsomt enn slippsetting og at overlevelse på 80–100 % kan være realistisk, avhengig av art, håndtering, lengde og størrelse på trålhal. Kunnskapen fra toktene danner således grunnlaget for hvordan fremtidens nye trålere kommer til å se ut.
 
Det er også gjennomført forsøk med mekanisk bedøving og bløgging (Baader SL-7). Ved slakteforsøk gjennomført i februar 2014 hadde 94,4 % av forsøksfisken ingen bevegelser etter bedøving, og 97,3 % blødde. Baaders maskin gir en like hvit filét som korrekt manuell bløgging.
 
Det er også gjennomført forsøk med elektrobedøving (Stansaas #1) og bløggemaskin (prototype 2). Prototype 2 oppnår i felttest 62 % korrekt bløgging, men er fortsatt under utvikling. Elektrobedøving fungerer godt for hyse og torsk, men noen utfordringer er observer for sei når det gjelder ryggknekk og blodutredelser.
 
I følge prosjektgruppen representerer prosjektet vilje og mulighet når det gjelder automatisering og kvalitetsheving om bord i trålere.
 
Det er fortsatt et stort potensial i å utnytte restråstoff om bord i trålere. For å få økt lønnsomhet fra dette råstoffet kreves utvikling av automatisert teknologi som kan ivareta merverdien av å prosessere helt ferskt råstoff.
 
SINTEF og Nofima viderefører satsingene med diverse prosjekt som er støttet av Norges forskningsråd.
 
Prosjektet videreføres også gjennom FHF (Prosjekt i bedrift-ordningen) med en utlysing (søknadsfrist 31. januar 2015) med følgende tema:
Tema A: Skånsom ombordtaking og automatisering av prosesslinje frem til og med utbløding.
Tema B: Installering, uttesting og feilretting av ny og fleksibel teknologi for ombordproduksjon av skinn- og beinfrie singelfrosne produkter.
Trålflåten har som mål å levere produkter av torsk, hyse og sei av så høy kvalitet som praktisk mulig. Dette kan skje gjennom korttids levendelagring, økt effektivitet og høy grad av automatisering. Fremtidens produksjonslinjer om bord må ha fleksibilitet og være tilpasset varierende råstoff og produkt.

Det har skjedd svært lite teknologiutvikling de siste 30 årene i prosessering (fangstbehandling) av hvitfisk, og hvitfiskindustrien ligger etter lakseindustrien når det gjelder innovasjon og teknologiutvikling innen førstehåndtering/slakting og filetering.

Teknologiutviklingen i flåteleddet har i stor grad vært fokusert rundt fartøydesign for redusert drivstofforbruk, redskapsutvikling og effektiv produksjon (med velkjent teknologi) og lite rundt skånsom behandling av fangsten.

Man tar sikte på, bl.a. med dette prosjektet, å koordinere pågående forskning hos Nofima og SINTEF og bidra til at disse kompetansemiljøene kan samarbeide tettere gjennom nye aktiviteter i Norges forskningsråd og FHF.
Å bidra til å videreutvikle trålflåtens konkurransedyktighet gjennom å bevege kvaliteten i flåtens produkter mot optimal kvalitet (så god som “praktisk” mulig).

Delmål for fase 1
• Å gjennomføre arbeidsseminar (workshop) med deltakere fra rederier, skipskonstruktører og leverandørindustrien.
• Å lage en oversikt over status og forskningsutfordringer (“state of the art”) innenfor teknologi for prosessering om bord.
• Å gjennomføre utvalgte forsøk med overføring og oppbevaring av levende fisk før avliving.
• Å utarbeide konkrete scenarioer for fremtidens automatiserte prosesslinje om bord i nær dialog med rederiene.
• Å identifisere implementeringscase og beskrive utviklingsløp for realisering av fremtidens automatiserte prosesslinje.

Prosjektet antas å ha stor nytteverdi for næringen. Det vil bidra til etablering av levendelagrings- og automatiseringssystemer i prosesslinjen om bord i trålerflåten. Prosjektet representerer en vilje til å øke graden av automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring og er et nødvendig skritt for å få til en økonomisk, sikker, kvalitetsmessig stabil og effektiv fiskeprosessering.

Følgende aktiviteter er planlagt:

1. Arrangere arbeidsseminar (workshop) med representanter for næringen for å eventuelt justere prosjektets retning.

2. Kartlegge status og forskningsutfordringer (“state of the art”) med følgende tema og prosesstrinn:
• Besøk og intervju hos utvalgte rederier (fra styringsgruppen)
• Fangstbegrensning trål: tauetid, mengde, hiving (kontrollert vertikal hastighet)
• Ombordtaking (vakuumpumping/lavtrykkspumping)
• Levendelagring, tetthet
• Sortering av død/levende fisk før prosessering
• Mating til avliving/jevn produksjonsflyt
• Bedøving/bløgging/direktesløying/vasking/kjøling (inkl. automatisk mating til direktesløying, Baader)
• Sortering, maskinsyn, kvalitet
Rigor mortis/mellomlagring/pakking i fryser
• Restråstoff

3. Arrangement fremtidens tråler – tre scenarioer:
• Produksjon via levende lager for produkter av optimal (maksimalt utblødd) kvalitet.
• Effektivisering av dagens produksjonslinje basert på dagens produkter og markedssituasjon.
• En revurdering av hvordan fremtidens prosesslinje på kan utformes for å få til en mest mulig fleksibel, bærekraftig og effektiv produksjon.

Aktivitetene deles inn i følgende oppgaver:
• Arbeidsseminar (workshop)
• Beskrivelse av scenarioene
• Visualisering av fremtidens tråler

4. Gjennomføre utvalgte forsøk med levendefiskteknologi og slakting av villfisk:
• Utvikle og sammenlikne permanent montering av trakt og 25 meter slange på sekk med montering etter at sekken er kommet frem til fartøyet. (Nofima)
• Teste nye effektive levendefisk-tanker opptil 500 kg/m3. (Nofima)
• Teste ny teknologi for bedøving og avliving (Nofima/Sintef)

5. Identifisere implementeringscase for fremtidens automatiserte prosesslinje om bord:
• Utprøving og valg av eksisterende utstyr – i liten grad utvikling av nytt utstyr/prosesser. Eksempelvis: elektrobedøving av villfisk
• Inkluderer utviklingsprosjekt av utstyr. Forskning og utvikling samt implementering i nært samarbeid med redere og utstyrsleverandører. Eksempelvis: Automatisert slaktelinje inkl. bedøving og avliving
• Inkluderer FoU-prosjekter som vil kreve mer langsiktig arbeid hvor det kan ta flere år å utvikle nye konsepter. Eksempelvis: ombordtaking med lavtrykkspumping, utforming av levendefisktanker og innmating til avliving/jevn produksjonsflyt.

6. Beskrive utviklingsløp for realisering av fremtidens automatiserte prosesslinje ombord:
• Beskrive utviklingsløp for realisering av fremtidens prosesslinje
• Søknad Norges forskningsråd, programmene Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og/eller Maritim virksomhet og offshore operasjoner (MAROFF).

Det legges opp til følgende formidlingsplan:
1. Opprette prosjektside på SINTEF/Nofima sine nettsider
2. Nyhetsproduksjon på hjemmeside, samt FHF sine websider
3. Faktaark
4. Presentasjon på FHF-samling
keyboard_arrow_up