Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900009

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900009
Status: Avsluttet
Startdato: 01.03.2008
Sluttdato: 31.12.2008

Klippfisk: Optimal lagring. Betydningen av fuktighet og temperatur

*
Målsetningen med prosjektet er å optimalisere lagringsforholdene for klippfisk ved å bestemme likevektsfuktigheten og dokumentere vektendringer i klippfisken ved lagring under avvikende fuktigheter og lufthastigheter samt utvikle egnede teknologiske løsninger for lagrene.

Det finnes en rekke forskjellige løsninger for økning av luftfuktigheten i lufta. Med bakgrunn i kunnskap om belastninger og bruk av lagrene vil aktuelle metoder og tekniske løsninger bli gjennomgått og egnethet for klippfisklagring vurdert. Forslag til tekniske løsninger for jevn og tilpasset luftsirkulasjon og temperaturforhold for aktuelle lager vil bli utarbeidet. Løsningens innvirkning på energi og driftskostnader vil bli vurdert. Simulering av luftsirkulasjon for aktuelle romløsninger og system for luftfordeling og -fuktighet vil bli gjennomført.

En sentral del av arbeidet vil være å holde nær kontakt med bedriftene ved besøk og ved gjennomføring av målinger. Rådgivning og måling av effekt av tiltak, ombygginger/endringer av anleggene for interesserte bedrifter vil være prioriterte oppgaver. Følgende delmål skal lede fram til hovedmålet;

Delmål 1 – Undersøke og bestemme luftfuktighet for optimal lagring av klippfisk avhengig av lagringstemperatur, tørrhetsgrad og emballering.

Vannaktivitet er et begrep som kvantifiserer tilgjengeligheten av vann i en vare og defineres som trykket av vanndamp over en vare i forhold til trykket av vanndamp over rent vann ved samme temperatur. Ved likevekt mellom vannaktiviteten i et produkt og den relative fuktigheten i omgiende luft, vil produktet verken ta opp eller avgi fuktighet. Sorpsjonsisotermen angir vanninnholdet i produktet ved likevekt (EMC) og vannaktivitet ved konstant temperatur, og vil gi svar på om klippfisk vil ta op eller avgi fuktighet ved lagring ved forskjellige luftfuktigheter og temperaturer.

Sorpsjonsiostermene kan måles ved å kontinuerlig måle vektendring i produktet ved en bestemt lufttemperatur og luftfuktighet. Analysene kan være avhengig av produktet, men ved hjelp av gravimetrisk instrument (CISorp Water Sorption Analyser) kan analysene utføres i løpet av 2-3 dager. Analysene utføres på klippfisk av forskjellige tørrhetsgrad for å finne optimal lagringstemperatur og luftfuktighet.

Delmål 2 – Gjennomføre målinger av temperatur, luftfuktighet, vareflyt, varme- og fuktbelastninger og variasjoner over driftstid for å kartlegge dagens tilstand og utfordringer ved utvalgte bedrifter.

Ved tidligere prosjektaktiviteter er det registrert store forskjeller i eksisterende lager ved anleggene. En bedre oversikt over lagringsforholdene og betydningen av disse for vekttapet under lagring, kan bare fås ved målinger på noen eksisterende anlegg. I samarbeid med Bacalao Forum vil en velge ut noen lager for mer grundige målinger. I tillegg til temperatur, fuktighet og lufthastighet vil fokuset spesielt være på målinger av vekttapet på klippfisk lagret ved forskjellige forhold i lagrene.

Delmål 3 – Gjennomgang og vurdering av aktuelle teknologiske / tekniske løsninger for styring av luftfuktighet, temperatur og luftsirkulasjon.

Luftfuktighet av kjølte lagerrom bestemmes beregningsmessig av bygningstekniske forhold som rom form, størrelse og isolasjon, i tillegg til kuldesystemets fordamperstørrelse, temperatur og luftsirkulasjon. I praksis er det nok oftest bruken av lagret like viktig for rommets fuktighet idet det meste av varmebelastningen, og derved kjølesystemets driftstid og kjøling som fjerner vann ved kondensasjon like viktig. Ved styring av luftfuktigheten blir resultatet et nokså tilfeldig resultat av vannfjærning i kjøleaggregatet og vanntilførsel fra varene, vannsøl og innkommet fuktig luft gjennom dører.

Luftfuktigheten styres i liten grad i kjølte lagerrom i Norge, men for frukt og grønnsakslagring hvor vekttap under lagring ofte gir store vekt og kvalitetstap, benyttes i noen grad tiltak. Vanligst er redusert vannfjerning i kjøler og lav lufthastighet i rommet, noe som kan gi luftfuktighet på over 90 %. For klippfisk vil stabil luftfuktighet i området 76 % være ønsket og det vil være større tekniske utfordringer å løse dette. Basert på kunnskap om lagrene og belastninger som en har, vil aktuelle tiltak og tekniske løsninger vurderes og anbefalinger gitt.

Delmål 4 – Implementere kunnskapen i norsk fiskerinæring med vekt på målinger og demonstrasjoner ved anleggene og øvrige bedriftskontakt.

Basert på kunnskapen om ønsket lufttilstand, målinger og registreringer og gjennomgang av alternative metoder for styring av fuktigheten, vil det utarbeides råd for klippfisknæringen. Videre vil en følge opp tidligere undersøkte anlegg og gi råd om endringer i tekniske installasjoner og drift av rommene. Resultatene vil også bli presentert på samlinger i Bacalao Forum og i andre relevante sammenhenger. I tillegg til publisering i andre relevante medier.

For bedrifter som ønsker endringer av anlegg og rutiner vil en også kunne gi veiledninger og gjennomføre ettermålinger og forbedringer av anlegget.

Næringen ønsker nå ett større fokus på å forbedre lagringsforholdene for klippfisk. I mange kjølerom som bruke som brukes til oppbevaring og lagring av klippfisk er det liten kontroll over temperatur, luftfuktighet og luftsirkulasjon. Dette forårsaker ofte videre tørking av luftutsatte flater under lagring, som igjen kan medføre at fisken får ujevn tørrhet og selvsagt vekttap ved salg. På den andre siden vil luftfuktighet over likevektsfuktighet i ferdigvaren gi oppfukting og kvalitetsendringer, som kan føre til nedklassifisering eller at bedriften må bruke betydelige ressurser på å tørke fisken igjen.

Informasjon fra næringen tyder på at det er et betydelig forbedringspotesial innenfor dette området – en forbedring som ville kunne bedre lønnsomheten til aktørene i næringen.

Det er ikke all klippfisk som går direkte fra produksjon til skipning. Noe blir lagret i bedriften og lagringstiden kan variere fra noen uker til flere måneder. Spesielt gjelder dette for fisken som fangstes sent på vinteren.

Imidlertid er det liten kontroll over temperatur, luftfuktighet og luftsirkulasjon i mange klippfisklager. Noe som forårsaker videre tørking av luftutsatte flater under lagring, som igjen kan medføre at fisken får ujevn tørrhet og selvsagt vekttap ved salg. På den andre siden vil luftfuktighet over likevektsfuktighet i ferdigvaren gi oppfukting og kvalitetsendringer, som kan føre til nedklassifisering eller at bedriften må bruke betydelige ressurser på å tørke fisken igjen.

Hensikten med dette prosjektet er å optimalisere lagringsforholdene for klippfisk ved å bestemme likevektsfuktigheten og dokumentere vektendringer i klippfisken ved lagring under avvikene fuktigheter og lufthastigheter samt utvikle egnede teknologiske løsninger for lagrene. Noe som ville kunne bedre lønnsomheten i norsk klippfiskindustri.

Det utarbeides en åpen rapport for de tre første delmålene som Bacalao Forum kan bidra til å distribuere. Resultatene vil også bli formidlet gjennom Bacalao Forum sine medlemsmøter.

Prosjektleder vil i samarbeid med Sintef Energiforsking formidle resultatene i andre relevante medier, slik at flest mulig aktører i næringen kan få tilgang til resultatene.

keyboard_arrow_up