Til innholdet

Prosjektnummer

900526

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900526
Status: Avsluttet
Startdato: 15.12.2010
Sluttdato: 31.12.2014

Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy

Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arbeidspakkene, som går mer i detalj på de enkelte områdene. Prosjektet som startet opp i årsskiftet 2010/2011 og ble avsluttet i desember 2014, har vært et samarbeidsprosjekt med mange deltakere fra hele verdikjeden for hvitfisk med deltakere fra flåte, landindustri, utstyrsleverandører og organisasjoner.

Prosjektet har følgende resultater:
• Det er foretatt forenklede stabilitetsberegninger for to fartøy, og risikoforhold ved automatisk bedøving, og bløgging av snurrevadfisk er vurdert (AP1).
• Det er foreslått ulike konsepter for levendelagring om bord på fartøy (AP2).
• Det er foreslått egnede driftsparametere for elektrobedøving av hyse og torsk (AP3).
• Det er utviklet to prototyper av en automatisk bløggeenhet (AP4).
• Grunnteknologien for vektestimering og artssortering basert på maskinsynssystem er utviklet (AP 5 og 6).

Faggruppe fiskeriteknologi satte i gang et forsknings- og utviklingsarbeid i 2008 med mål om å forbedre og forenkle fangstbehandlingen for snurrevadflåten. Del I og II av prosjektet ble avsluttet i 2009 (FHF-prosjekt 900034). Et innledende arbeid ble startet hvor bl.a. en beskrivelse av teknologiske utfordringer og muligheter relatert til helse, miljø, sikkerhet og fangstbehandling i snurrevadfiske ble utført.

Gjennom resultater i prosjektets del I og II, samt en arbeidsmøte hvor flere aktører fra snurrevadflåten var representert, ble automatisering av fangsthåndteringen fram til og med bløgging/direktesløying identifisert som ett av de viktigste bidragene til forbedring ombord på snurrevadfartøy.

Automatisk bløgging av bedøvd og levende fisk ombord vil både høyne kvaliteten på fisken og fjerne tunge arbeidsbelastninger for fiskerne. I tillegg har man sett i den senere tid at en del av landindustrien har lagt til rette for å sløye fisken på land, noe som har medført at fiskerne kan foreta tilpassninger når det gjelderl fangstbehandling. Dette kan gi flere fordeler bl.a. en bedre fiskekvalitet, bedre ivaretakelse av biprodukter, enklere arrangementer for fangstbehandling og mindre arbeidsbelastning for fiskerne ombord. Dette prosjektet omfatter del III av FoU-arbeidet som er satt i gang og har som mål å øke automatiseringsgraden ombord på snurrevadfartøy.
 
For førstehåndtering av fisk er det viktigst å se nærmere på mulighetene til å håndtere store volumer på en kostnadseffektiv måte. Når det gjelder snurrevadfiske er det svært vanskelig å størrelsesbegrense enkeltfangstene og problemene oppstår når det fangstes mye fisk; det blir hektisk på dekk og flaskehalser oppstår. Dette medfører ofte at kvaliteten på fisken forringes, hvor konsekvensene kan bli dårlig filetkvalitet, dårlig utblødning og skader. Langvarig stress av fisk kan også medføre negativ effekt på kvaliteten og er ikke minst en negativ faktor med hensyn til dyrevelferd.
 
Snurrevadflåten har et behov for å registrere fangstens vekt og sortere fisk etter art, både for å kunne innrapportere til land om type/mengde fisk av hver art og etter krav fra regelverk (ref. Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer). I dag sorteres fisk hovedsakelig manuelt. Det er en arbeidskrevende jobb og kan i visse tilfeller være en flaskehals. Per i dag blir ingen automatiske vekt- og sorteringssystemer brukt i snurrevadflåten.
 
Snurrevadflåten er en sammensatt gruppe av båter med stor størrelsesvariasjon og forskjellige driftsformer. Om bord i et fiskefartøy er det som regel liten plass til overs, uansett størrelse og driftsform. Sammen med et tøft produksjonsmiljø, med store bevegelser, fuktig og korrosivt miljø stiller dette store krav til utvikling av ny teknologi som skal installeres om bord. De fysiske rammebetingelsene vil sette begrensninger på hvilke løsninger som kan velges.
Å utvikle automatiserte fangstbehandlingslinjer for mer effektiv prosessering av fisk som letter arbeidsbelastningen, gir økt produktivitet og bedre fiskekvalitet om bord.
 
Delmål
• Å etablere et sett av rammebetingelser for at et utvalgt og representativt snurrevadfartøy skal fungere optimalt med en høyest mulig grad av automatisert fangstbehandling.
• Å oppnå en skånsom oppbevaring av levende fisk før avliving.
• Å tilpasse eksisterende bedøvelsesmetoder for villfisk.
• Å utvikle konsepter for automatisk bløgging av villfisk.
• Å utvikle vektregistreringssystem for fisk ombord.
• Å utvikle sorteringssystem pr art ombord.
Prosjektet vil ha stor nytteverdi for næringen ved at
• det inkluderer både gamle og nye fartøy gjennom de løsninger som prosjektet skal utvikle (2-3 caser)
• automatisering med maskinsyn og robotteknologi innen slakting av villfisk er nyskapende og kan revolusjonere villfiskflåten
• det gir bedre omdømme i markedet for snurrevadfanget fisk ved å levere fisk med jevn og god kvalitet
• det representerer en vilje til automatisering for norsk fiskerinæring og er et nødvendig skritt for å få til en sikker, kvalitetsmessig stabil og effektiv fiskeprosessering om bord på fiskefartøy
• det etableres automatiseringssystemer i fiskeflåten med helhetlige løsninger for å erstatte øye, hånd og hjerne med maskinsyn, datastyrte fleksible manipulatorer og verktøy som også er en utvikling som har betydelig nyhetsgrad innen håndtering og prosessering av villfisk
• det gir kunnskaps- og kompetanseheving, samt nettverksbygging gjennom et tett samarbeid mellom fiskeflåten, båtdesignere, utstyrsleverandører og FoU
• det innebærer etablering av et kunnskapsgrunnlag som hele fiskerinæringen vil kunne dra nytte av, også andre fartøygrupper
• det vil bidra til bedre fiskekvalitet, lønnsomhet, rykte og anseelse
• det gir overførbarhet til andre fiskerier
• det gir lettere arbeidsbelastning og mindre slitasjeskader hos fiskerne
• det legger grunnlag for bedre rekruttering til fiskeriyrket
• det tar sikte på å tilpasse automatiseringssystemer for både nybygg og ombygging av fartøy, og omfatter ulike typer snurrevadfartøy, både nye og gamle
Prosjektaktiviteten dekker utvikling av løsninger som skal ivareta automatisert fangstbehandling av torsk, hyse og sei. Det legges opp til parallelle løp, der det er finansielt mulig, med FoU sammen med utstyrsleverandører og brukere for realisering av arbeidspakkene gjennom bygging og testing av prototyper. Prototypene kan mot slutten av prosjektperioden settes sammen til en komplett, helt eller delvis automatisert prosesslinje ombord.
 
Prosjektaktivitetene er delt inn i 7 arbeidspakker (AP)/delprosjekter, og aktivitetene koordineres opp mot andre pågående prosjekt: 
 
AP 1) Etablere et sett av rammebetingelser for at et utvalgt og representativt snurrevadfartøy skal fungere optimalt med en høyest mulig grad av automatisert fangstbehandling
Denne arbeidspakken vil i den grad det er mulig bli koordinert med pågående prosjekt; Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring i fangstbasert akvakultur: Hovedprosjekt (FHF-prosjekt 900293).
 
AP 2) Håndteringssystem for skånsom oppbevaring av levende fisk før avliving
Denne aktiviteten vil bli koordinert, i den grad det er mulig, med pågående prosjekter; Development & assessment of technology improving fishing operation and on board processing with respect to environmental impact & fish quality (DANTEQ) (FHF-prosjekt 900425 samt Forskningsrådsprosjekt 199447, KMB-prosjekt, 2010-13) og Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring i fangstbasert akvakultur: Hovedprosjekt (FHF-prosjekt 900293).
 
AP 3) Valg av bedøvelsesmetode og tilpasse denne til snurrevadfanget fisk
Denne aktiviteten vil bli koordinert med pågående prosjekter; Development & assessment of technology improving fishing operation and on board processing with respect to environmental impact & fish quality (DANTEQ) (FHF-prosjekt 900425 samt Forskningsrådsprosjekt 199447, KMB-prosjekt, 2010-13) og Elektrobedøving av oppdrettstorsk i kommersiell skala, (Forskningsrådsprosjekt 192335, BIP-prosjekt, 2009-2010).
 
AP 4) Valg av bløggesmetode, samt utvikle og tilpasse denne til snurrevadfanget fisk
Denne aktiviteten vil bli sett i sammenheng med andre prosjekter på området, spesielt Automatisk retningsbestemt innmating av laks til elektrobedøvning, avlivet ved bløgging og retningsorientert posisjonert bløgget laks (Forskningsrådsprosjekt 182627, BIP-prosjekt, 2007-2010).
 
AP 5) Valg av veiemetode, samt utvikle og tilpasse denne til snurrevadfanget fisk
Denne aktiviteten vil bli koordinert med pågående prosjekter som Technology for grading and sorting of fish - focus on gutted salmon, herring and mackerel (Forskningsrådsprosjekt 184959, KMB-prosjekt, 2008-2011) og Novel Sensor Technology and Automation for Improved Quality and Process Control, (Forskningsrådsprosjekt 199581, forskerprosjekt, 2010-2014).
 
AP 6) Valg og utvikling av teknologi for sortering sv snurrevadfanget fisk per art
Denne aktiviteten vil bli koordinert i den grad det er mulig med de pågående prosjekter nevnt under AP 5), over.
 
AP 7) Prosjektadministrasjon
Prosjektledelse, årlige møter i styringsgruppen, arbeidsmøter og rapportering.
Prosjektet skal formidles i fiskeripressen og omtales på FHF sine nettsider. SINTEF sin medieavdeling vil være behjelpelig med dette.

Prosjektet vil i tillegg bli kommunisert via foredrag på relevante møter, seminarer og konferanser. Det vil også bli trykt opp faktaark, som beskriver resultatene fra prosjektet etter hvert som de blir produsert. Ved avslutning av prosjektet vil det bli utarbeidet en DVD med bilder, illustrasjoner, videoer og tekst som presenterer det som er gjort i arbeidspakkene. Denne vil bli utgitt til samarbeidspartnerne i prosjektet, samt andre interesserte.
 
Det vil bli avholdt årlige prosjektmøter hvor alle deltakerne i prosjektet samles for presentasjon av foreløpige resultater, samt dialog mht. videreføringen. Prosjektaktivitetene vil kontinuerlig bli oppdatert og justert etter innspill fra næringen.

Prosjektet vil være aktiv i samlinger med FHFs Faggruppe fiskeriteknologi med statusrapportering. Videre er det planlagt å gjennomføre tre arbeidsmøter, en ved starten av prosjektet, en ved slutten og ett i prosjektperioden som vil foregå under NOR-Fishing i Trondheim 2012. Her vil det også bli vist aktuelle demonstrasjoner av ulike innretninger for prosessering om bord ved SINTEF SeaLab.
 
I tillegg til en faglig sluttrapport fra prosjektet vil det bli utarbeidet statusrapporter for FHF 3 ganger per år ved 1/4, 1/8 og 1/12. Rapporteringen i desember vil i tillegg være en evaluering som grunnlag for videreføring påfølgende år.
keyboard_arrow_up