Til innholdet

Prosjektnummer

901273

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901273
Status: Avsluttet
Startdato: 01.08.2016
Sluttdato: 31.05.2017

Automatisk treing av fiskehoder til tørking

1. Det ble laget et maskinkonsept for å teste sy-prinsipp for å binde torskehodene sammen.
2. Det ble tidlig en utfordring med innmating, griping og orientering av hodene før de syes/bindes.
3. Sy-prinsippet ga mange fordeler med hensyn til automatisering og tørking, men gav uventede problemer med manuell håndtering av hodelenken.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Hovedfunn
De teoretiske studiene og manuelle tester ble gjennomført, noe som ga viktige innspill til maskinens funksjon og mulige layout.
 
Det ble valgt et sy-prinsipp (loop-stitch) for å binde hodene sammen. Dette prinsippet danner avstand mellom hodene som gir optimal tørking.
 
Modellering og utarbeidelse av produksjonsunderlag for en testprototyp ble gjennomført. Testprototypen ble ferdig sammenstilt og består av mekaniske, pneumatiske og servomotorer, samt ett overordnet styresystem. En programvare for testsystemet ble utviklet.
 
Prosjektets løsning på innmating, griping og orientering har vist seg å ikke kunne håndtere oppgaven. Dette er kjernen i oppgaven og må være løst før de neste oppgavene kan takles. Prinsippet gir mange fordeler med hensyn til automatisering og god tørking, men gav uventede problemer med manuell håndtering og hodelenkene.

Anbefalinger og videre oppfølging
• “Loop stitch” prinsippet kan automatiseres til å sy hoder, men det er usikkert om avstand mellom hodene gjør håndtering av ferdige lenker mer komplisert.
• Ultrasonic-sveising av tau kan ikke brukes i vått miljø.
• Det må utvikles en ny hodegriper for å håndtere alle hodestørrelser. Løsning skissert.
• Det må utvikles prinsipp og apparat for tradisjonell treing (“perler på en snor”).
• Det må utvikles apparat for tauknyting. Prinsipp er funnet.
• Sikkerhetslaser skanner vil gi god brukertilgjengelighet og sikkerhet.
Automatisert treing av torskehoder har vist seg å være en meget komplisert oppgave å løse. Det var flere utfordringer knyttet til innmating, griping og variasjoner med hodestørrelse som gjør av nye løsninger må utvikles for den maskinprototypen som ble testet.
Tørkede torskehoder er en viktig ressurs som kan gi gode biinntekter hvis den tas hånd om på en riktig og kostnadseffektiv måte. Hovedmarkedet for tørkede hoder er Nigeria. De fleste fiskemottak i Nord-Norge tar imot rund fisk som blir hodekappet og sløyd på mottaksanlegget. Mange tørrfiskprodusenter tørker selv hoder for eksport eller selger hodene til eksportører som har spesialisert seg på dette markedet. Ved utendørstørking av hoder på hjell må hodene tres på en snor (15–20 hoder) før de kan henges til tørk. Det er strenge kvalitetskrav til produktets tørrhetsgrad og treingen må gjøres på en slik måte at man oppnår god tørk og unngår forsurning.
 
I dag blir nesten all fisk, som leveres på mottak, sløyd på land. Dette genererer store mengder hoder som ofte skaper en flaskehals i produksjonen. Treing av hoder er arbeidskrevende, blir ofte utsatt, sist prioritert, stuet bort til man har noe tid til overs. Treing av “godt lagrede” hoder kan være en krevende arbeidsoppgave å få utført. Hodene er et biprodukt og en reduksjon av kvaliteten, forårsaket av lang lagring, er prioriteringer i en hektisk hverdag.

Oppgaven er forankring i FHFs handlingsplan under Konvensjonell industri: Utvikling av teknologi for automatisk treing av fiskehoder til tørking innen tema: “Effektivisere sløyelinjer for landanlegg”.

Å utvikle en maskin som demonstrerer automatiske prinsipper for treing av hodene på snor, klare for henging.

Delmål
• Å utvikle en fungerende maskin som: mates av en operatør, utfører treingen, spleiser tauet og avleverer lenken med fiskehoder til et kar.
• Å vektlegge prinsipper for driftssikkerhet, noe som vil være avgjørende om maskinen må ha en operatør eller kan kjøre ubemannet.
• Å identifisere hengemetode som gir optimale tørkeforhold.
• Å utvikle metode for automatisk treing av hoder.
• Å utvikle metode for sammenbinding eller spleising av tau.
• Å utvikle 3D-modeller av tekniske løsninger.
• Å konstruksjon og bygging av testmoduler.
• Å teste ut prinsipper for plukking og orientering av hoder.

Følgende nytte forventes:
• fjerner en flaskehals i produksjonen
• forbedrer produksjonsflyt
• reduserer bemanningen av arbeidsoppgaven, treing av hoder
• øker inntektene på salg av tørkede hoder med høyere kvalitet
• forbedret arbeidsmiljøet (HMS)
• forbedret hygiene, redusert lagring av hoder i kar
• kvalitetsøkning av produktet: Tørkede hoder fra Norge

Tilbakebetalingstiden er vanskelig å estimere for dette produktet da maskinen ikke er en fullverdig produksjonsmaskin.
En av de store utfordringene i dette prosjektet er den relativt korte fiskesesongen maskinen kan testes. Uttesting av maskinprinsipper kan kun bli utført på et begrenset antall nedfrosne hoder. En fullverdig test vil først kunne bli utført i 2017-sesongen.
 
Fase 1
Fase 1 vil bestå i å analysere behov og identifisere mulige metoder for treing og tauspleising. Videre vil man utarbeide tekniske løsninger i 3D-modeller slik at man kan visuelt evaluere de tekniske prinsippene, kapasitet, brukergrensesnitt, sikkerhet og avlevering: 
• Identifisere hengemetode som gir optimale tørkeforhold.
• Utvikle metode for automatisk treing av hoder.
• Utvikle metode for sammenbinding eller spleising av tau.
• Utvikle 3D-modeller av tekniske løsninger.

Fase 2: oktober 2016
Fase 2 vil bestå av enkle tester utført i Hovden på opptinte hoder. Her vil prototypemodulene bli testet. Dette vil ikke være en fungerende maskin, kun adskilte moduler. Resultatene fra disse testene er avgjørende om en prototypmaskin kan bygges:
• Konstruksjon og bygging av testmoduler.
• Uttesting av prinsipper og moduler i Hovden Fiskeindustri AS på begrenset antall hoder.
• Konstruksjon og bygging av prototype maskin.

Fase 3: Torskesesongen 2017
Fase 3 vil foregå i Hovden under fiskesesongen 2017. Maskinen vil bli testet ut i full produksjon:
• Test av prototypemaskin i Hovden Fiskeindustri AS.
• Uttesting av prinsipper for plukking og orientering av hoder.
• Evaluering av løsninger.
• Forventet nytteverdi.
 
Implementeringsplan
Prototypmaskinen vil forhåpentlig utøve et godt stykke arbeid og gi verdifull praktisk erfaring gjennom sesongen, men vil trolig ikke ha den kapasitet som kreves. Avhengig av resultatene så kan modulene benyttes til bygging av en eventuell ny maskin med 2 innmatingskammer.

Hovden Fiskeindustri er en foregangsbedrift i optimalisering av sløyelinjer og automatisk treing av hoder er en del av dette prosjektet.

Resultatene bør presenteres på Tørrfiskkonferansen 2017 og på tilsvarende hvitfisksamlinger.

keyboard_arrow_up