Til innholdet

Hvitfisk industri

Det fangstes omtrent 2,5 millioner tonn villfisk årlig i Norge. De viktigste kommersielle artene er torsk, hyse, makrell, sild, sei og reker. Flåten er variert i størrelse, driftsform og redskapskombinasjoner, og fisken bearbeides enten på land eller om bord. Det skjer en omfattende forsknings- og utviklingsinnsats innen alle delene av den norske villfisknæringen – og FHF har betydelig innsats på alle disse områdene.

For å kunne bearbeide fisken som fangstes på en mest mulig lønnsom måte, om det gjelder fersk, fryst eller konvensjonell fisk, så er det et overordnet fokus på å automatisere produksjonen. Dette vil øke foredlingsgraden i Norge, og vil føre til at mer verdifullt restråstoff blir bevart og kan utnyttes i Norge. I tillegg er det et kontinuerlig arbeid som pågår for å utvikle kvalitetsfremmende teknologi og kunnskap.

FHF har organisert forskningsinnsatsen innen hvitfisk industri på tre områder; konvensjonell industri, hvitfisk industri og skalldyr.Prioriteringer og målsettinger i 2023

FHF skal bidra til økt verdiskaping i sektoren – gjennom kvalitetsforbedring, utvikling av effektiv og bærekraftig produksjon, og økt foredlingsgrad.

Prioriteringer

 • Utvikle fullautomatiserte løsninger for produksjon av hvitfisk
 • Bidra til bedre overlevelse og velferd ved levendelevering og levendelagring av hvitfisk
 • Bidra til optimaliserte produksjonsprosesser knyttet til frysing og tining av hvitfisk
 • Fremskaffe ny kunnskap om metoder som kan gi kvalitetsforbedringer på hvitfisk.
 • Gjennomføre mulighetsstudier for prosessering av andre arter enn torsk, sei og hyse
 • Fremskaffe ny kunnskap for effektiv og lønnsom produksjon av marine oljer og marint protein fra restråstoff
 • Utvikle resirkulerbar emballasje for fiskeindustrien
 • Bidra til effektiv energibruk
 • Utvikle beste praksis for bærekraftig rensing av prosessvann

FHF skal fremskaffe kunnskap som bidrar til miljøvennlige produksjonsprosesser og økt verdiskaping i konvensjonell sektor.

Prioriteringer

 • Bidra til økt bearbeiding i Norge i konvensjonell industri.
 • Utvikle nye effektive løsninger for arbeidskrevende operasjoner i konvensjonell produksjon
 • Utvikle alternativer for å håndtere og resirkulere emballasje
 • t utnyttelsesgrad og verdiskapning av restråstoff i konvensjonell produksjon
 • Bidra til optimaliserte produksjonsprosesser og fremskaffe ny kunnskap som påvirker kvalitet og utbytte
 • Bidra til implementering og utnyttelse av utviklet kunnskap i bedriftene
 • Gjenvinning av salt etter automatisk saltrensing

FHF skal gjennom forskning og utvikling bidra til å øke lønnsomheten i skalldyrsektoren.

Prioriteringer

 • Utvikle redskapstekniske løsninger for økt seleksjon i fisket etter reke med trål, samt løsninger som reduserer redskapenes ressurs- og miljøpåvirkning og øker lønnsomheten innen skalldyrsektoren
 • Utvikle effektive og miljøvennlige snøkrabbeteiner
 • Utvikle et rimelig og bærekraftig agn til snøkrabbe og kongekrabbe
 • Utvikle fôr og fôringssystemer for mindre kongekrabbe
 • Utvikle nye og forbedrede logistikkløsninger for frakt av levende snøkrabbe
 • Utvikle effektive produksjonslinjer om bord for produksjon og emballering av kokt/rå reke
 • Utvikle dokumentasjon og analysemetoder på kvalitetsvariasjoner i råstoffet for rekeindustrien
 • Bidra til lønnsomt rekefiske med teiner gjennom storskala forsøk

FHF skal bidra til villfisknæringens rammebetingelser gjennom forskningsbasert kunnskap

Prioriteringer

 • Dokumentere verdiskaping og ringvirkninger i næringen
 • Dokumentere tilgjengelighet og anvendelse av restråstoff.
 • Analysere konsekvenser ved ulike reguleringer med betydning for flåteledd og foredlingsindustri.
 • Bidra med kunnskapsgrunnlag for EUs arbeid med regelverk for miljøregnskap for sjømatprodukter
 • Analysere og dokumentere konsekvenser av endrede rammer for ressursfordeling og for markedsadgang for sjømat til sentrale markeder
 • Dokumentere konsekvenser ved bortfall av MSC-sertifikat
 • Kartlegge relevante indikatorer knyttet til klima-og bærekraftdokumentasjon villfisknæringen.
 • Kartlegging av matsvinn i sjømatindustrien frem mot neste hovedrapportering.
 • Bidra med forskningsbasert kunnskap og dokumentasjon som grunnlag for næringens behov vedrørende markedsadgang for sjømat

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up