Til innholdet

Prosjektnummer

900998

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900998
Status: Avsluttet
Startdato: 01.06.2014
Sluttdato: 30.09.2014

Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn- og linefiskeri

Sluttrapporten omhandler resultater fra en intervjuundersøkelse og et arbeidsmøte (workshop) med fokus på elektrobedøving for garn- og linefiske. Rapporten tar for seg behovet for elektrobedøving. Den synliggjør også noen ideer til mulige løsninger tilpasset denne driften som kan legges til grunn for videre arbeid med å utvikle ferdige produkt.
 
Intervjuer med fiskere i garn- og linefiskeri viser at det er i kystlinefisket flest ser behov for løsninger med elektrobedøving. Grunnen til dette er redusert arbeidsbelastning og effektivisert håndtering og bløgging. Informanter i garnfiske og på havgående autolinefartøy ser ikke et like stort behov for elektrobedøving. Grunner til dette er at fisken er rolig når den kommer inn, og at det fungerer greit slik det er i dag.
 
Undersøkelsen viser at fiskere snakker sammen om drift og utstyr. Ryktet et produkt får i fiskerimiljøene er derfor viktig for markedsføringer av nye løsninger. 
Elektrobedøving av villfisk har vist seg å gi en rekke fordeler:
1. Fangsten kan bløgges levende, noe som gir bedre produktkvalitet (mindre blodflekker og områder med misfarging av filet).
2. Bedre HMS-betingelser for mannskapet om bord fordi håndteringen av bedøvd fisk er lettere og reduserer muligheten for belastnings- og stikkskader.
3. Redusert risiko for feilskjær og skader på fisk. I snurrevadfisket har en også erfart at slaktekapasiteten øker med 20–30 % etter installasjon av elektrobedøver.

I dag er elektrobedøvere av typen STANSAS #1 installert på flere snurrevadfartøy, og fungerer meget bra for torsk og hyse uten kvalitetsreduksjon. For sei er det noen utfordringer mht. ryggknekk og bloduttredelser, men det jobbes med å forbedre elektrobedøveren for å unngå slike problemer.
 
I garn- og linefiskeri håndteres en og en fisk og el-bedøvning kan lette arbeidet med å frigjøre fisk fra redskap, effektivisere bløggingen og gi bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS) for fiskerne.
• Å undersøke om det er behov for elektrobedøving av fisk. Undersøkelsen skal skje gjennom samtaler/intervju med fiskere som driver med garn og line, både i kyst- og havflåte.
• Å begrunne et eventuelt behov for elektrobedøving i garn- og linefiske.
• Å fremme forslag til praktiske løsninger for gjennomføring av slik elektrobedøving.
Nytten for næringen ligger i at prosjektet kan kartlegge behovet for elektrobedøving av fisk i garn- og linefiske og fremskaffe et beslutningsgrunnlag for etablering av nye prosjekter innen elektrobedøving av fisk om bord.
Prosjektet har følgende faser i gjennomføringen:

Lage intervjumal
Det første som må gjøres i prosjektet er å utarbeide en intervjumal samt å innhente navn på informanter. Her er det viktig å få et represententativt utvalg av både store og små båter i fra ulike deler av landet. I tillegg ønsker man å se på likheter og ulikheter mellom line- og garnfartøy i prosessen fra innhaling til og med bløgging.

Gjennomføre intervju
Intervjuene vil i hovedsak bli gjort over telefon etter at spørreskjema først er sendt ut. Etter at intervjuene er gjennomførte vil man gå gjennom funnene og se hvilke retningslinjer de gir for det videre arbeidet.

Planlegge arbeidssmøte (workshop)
Ut i fra funn i intervjuene vil det bli arrangert et arbeidsmøte (workshop). Under workshopen vil funn fra intervjuene presenteres og det inviteres til en diskusjon rundt hvilke løsninger (design av utstyr, kravspesifikasjon m.v.) man ser for seg ved elektrobedøving av fisk fangstet med garn og line.

Gjennomføre arbeidsmøte
Man ser for seg at møtet legges til Nor-Fishing 2014. Dette for å gjøre det enklere for deltakerne å delta.

Skissere konsepter
Etter intervju, arbeidsmøte og om grunnlaget er tilstede, vil prosjektgruppen skissere noen konseptideer. Dette vil være enkle skisser som er ment som et idégrunnlag for videre utvikling.

Prosjektrapport
Resultatene i prosjektet vil bli presentert i en prosjektrapport.
Generiske resultater vil distribueres gjennom presentasjon i Faggruppe for fiskeriteknologi og gjennom FHF sine nettsider.
keyboard_arrow_up