Til innholdet

Prosjektnummer

901297

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901297
Status: Avsluttet
Startdato: 15.11.2016
Sluttdato: 15.06.2019

CO₂-klippfisktørke: Fremtidens miljøvennlige og energieffektive tørke

​​Prosjektet er et bidrag til fremtidig mer effektiv og energibesparende tørking av klippfisk gjennom testing av CO2-tørkesystemer
​• Tilbudene viste til gode tekniske og energimessige løsninger, med høy avfuktingskapasitet og mulighet for utnyttelse av overskuddsvarme.
• De tre innkomne løsningene synes å ha en energieffektivitet per fjernet vannmengde tilsvarende de beste tradisjonelle løsningene det industrielt er målt på.
• I motsetning til tradisjonelle kulde-systemer, er CO-teknologien relativt ny for mange kuldeleverandører. Dette har nok ført til at flere av leverandørene ikke har evnet å finne gode systemer og riktige tekniske underleverandører. 
• I motsetning til de fleste design og dimensjonering av tradisjonelle kuldetekniske løsninger, er det per i dag høyere fortrolighet rundt leverandørenes valg av komponenter og systemer.
Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapport
Myndighetene innførte i 2016 nye og strengere krav til kuldemedier til bruk i bl.a. klippfisktørker. Nesten samtlige av dagens over 30 klippfiskanlegg vil i løpet av noen få år vil få utfordringer med å skaffe nytt kuldemedium etter service og eventuelle lekkasjer på kuldesystemene i de eksisterende tørkeriene. 

Klippfisknæringen og FHF har utfordret de kuldetekniske leverandørene til å imøtekomme de nye kravene, ved å etablere tørkesystemer med CO som kuldemedium. En standard tunneltørke med typisk kapasitet (120–130 vogner) ble benyttet som referanse for nytt design.

Sammendrag av prosjektaktiviteter
• Forespørsel om leveranse av CO₂-kuldesystem ble sendt til syv kuldetekniske leverandører, og det ble mottatt tre tilbud.
• Tilbudene viste til gode tekniske og energimessige løsninger, med høy avfuktingskapasitet og mulighet for utnyttelse av overskuddsvarme.
• Det ligger et klart fortrinn i dag i å besitte den kompetansen som skal til for å designe en god CO₂-klippfisktørke, og her må flere leverandører komme på banen.
• De tre innkomne løsningene synes å ha en energieffektivitet per fjernet vannmengde tilsvarende de beste tradisjonelle løsningene som det industrielt er målt på.

Video
Video om bærekraftig og lønnsom​​ klippfisktørking er tilgjengelig på YouTube® her:
https://www.youtube.com/watch?v=p3hYHcDmf9w
FHF har de siste årene gjennomført flere prosjekter for optimalisering av klippfiskproduksjonen. Dette prosjektet må ses i sammenheng med de tidligere prosjektene, og som en videreføring av disse, spesielt knyttet til de nye kravene som er kommet fra myndighetene.

FHF har tilrettelagt problemstillingen fra en produsent til flere leverandører. Det er vist at det kan tilbys gode fremtidsrettede kuldesystemer til klippfiskindustrien og at rollen fra en uavhengig ekspert kan være veldig viktig for å dekke forskjellige spørsmål/svar for industrien. 

Prosjektet er formidlet i forskjellige fora og industrien har vist interesse for å investere CO₂-tørkeri i fremtiden. 
Myndighetene innfører i 2016 nye og strengere krav til kuldemedier til bruk i blant annet klippfisktørker, og om få år vil ikke dagens teknologier lenger kunne benyttes. Bransjen må derfor optimalisere tørketeknologien mot fremtidens miljøvennlige og energieffektive tørker med CO₂ som kuldemedium.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har de siste årene gjennomført flere prosjekter for optimalisering av klippfiskproduksjonen, og dette prosjektet må sees i sammenheng med og som videreføring av disse, og spesielt knyttet til de nye kravene fra myndighetene.

Prosjektet er forankret i FHFs handlingsplan på flere punkter. FHF (konvensjonell sektor) prioriterer utvikling av ny teknologi, kompetanseheving for å styrke bedriftenes evne til å møte endrede produkt- og markedskrav, samt å utvikle og implementere ny teknologi for å redusere drift- og energikostnadene i konvensjonell produksjon.

Prosjektet ligger innen området Biomarin Prosessteknologi som er et hovedområde ved SINTEF Fiskeri og havbruk.
Å kartlegge og vurdere aktuelle løsninger av CO₂-tørkesystemer med tanke på driftssikkerhet, driftskostnader og energieffektivitet.

Delmål
• Å kartlegge behov for kuldeytelser og effektforbruk i dagens klippfisktørke for bruk til dimensjonering av ny CO₂-tørke på bakgrunn av undersøkelser på Jacob Bjørge AS.
• Å fremskaffe systemtegninger og spesifikasjoner av ulike nye løsninger for CO₂-klippfisktørker, med beregning av energibesparelser og redusert miljøpåvirkning.
• Å sammenligne mulige tekniske løsninger for å fremskaffe grunnlag for bestemmelser av optimale systemløsninger for fremtidens CO₂-klippfisktørker.
Det er viktig at næringen forstår at dagens tradisjonelle løsninger vil være uaktuelle allerede om noen få år. Tørketekniske løsninger med CO₂ som kuldemedium vil være aktuelle, og det er viktig at optimale systemer blir installert for å sikre næringens bærekraft.

Undersøkelser ved Jacob Bjørge AS kan kartlegge og dokumentere fire sannsynlige fordeler i forbindelse med ny tørketeknologi:

Energireduksjon
 
Det er potensiale for en reduksjon av energi med 30 % i forhold til dagens løsninger.

Miljøpåvirkning

Det er aldri ønskelig med lekkasjer av kuldemedium, men erfaringer viser at inntil 15 % av påfylt kuldemedium lekker ut til atmosfæren hvert år. Ved bruk av et miljøvennlig kuldemedium vil dette problemet være fraværende.

Overskuddsenergi

Tørkesystemer med varmepumpe er annerledes enn typiske kulde- og frysesystemer ved at varmepumpens varmeside deles mellom oppvarming av avkjølt tørkeluft gjennom fordamperen i tørken, og resterende overskuddsvarme dumpes.

Driftsstabilitet

Klippfisktørking vil hos de fleste produsenter innebære 24/7-drift for å sikre effektiv drift og lønnsomhet. Dette innebærer at tekniske problemer og driftsstopp ikke bør forekomme utenom vanlige periodiske vedlikeholdsrutiner.
Et mulig CO₂-tørkesystem for klippfisk hos Jacob Bjørge AS vil fungere som grunnlag for å kartlegge behov for kuldeytelser og effektforbruk i dagens klippfisktørke for bruk til dimensjonering av ny CO₂-tørke. Dette vil også fungere som bakgrunn for beregning av nødvendig kulde- og driftskapasitet.

Det skal utarbeides systemtegninger og spesifikasjoner av minimum tre ulike nye løsninger for CO₂-klippfisktørker, med beregning av energibesparelser og redusert miljøpåvirkning. Nordvest Miljø AS, Johnson Controls Norway AS og Caverion Norge AS har bekreftet bidrag til prosjektet. Dette er sentrale utstyrsleverandører til næringen, hver med egne løsninger. Samtidig har flere aktuelle leverandører ønsket å bli involvert.
 
Mulige tekniske løsninger skal sammenlignes for å fremskaffe grunnlag for bestemmelser av optimale systemløsninger for CO₂-klippfisktørker generelt for næringen.
Overordnede resultater vil bli presentert i en populærvitenskapelig artikkel (i tidsskrift eller nyhetsbrev) samt i en fagrapport.

Det vil bli produsert to stk. 2–3 minutter lange presentasjonsfilmer som omhandler klippfiskproduksjon.
keyboard_arrow_up