Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900001

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900001
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2008
Sluttdato: 31.12.2012

Pilotanlegg for optimal lagring av tørrfisk

Sorpsjonsisotermer
Arbeidet med sorpsjonsisotermer ble startet i 2008, og i 2009 ble det avdekket behov for målinger ved lavere temperaturer. SINTEF kartla ekstern kapasitet for dette, og utarbeidet en revidert prosjektplan for arbeidet med sorpsjonsisotermer. 

Det var våren 2010 planlagt å gjennomføre målinger på 5 oC hos Xspray og Universitetet i Lund (UiL). SINTEF sendte tørrfiskprøver til de to miljøene. Xspray fikk problemer med utstyret og måtte si fra seg prosjektet. UiL startet med analysejobben, men fikk problemer underveis. Dette kan skyldes produktets karakter. Av de 6 prøvene som ble sendt til UiL er det bare en som har gitt tilfredsstillende måledata.  Resultatet viser at produktets likevekt ligger omkring aw = 0.85. Det vil si at produktet ikke vil avgi eller ta opp fuktighet i et lager ved 5 oC når luftfuktigheten er 85 %.

Prosjektet har ikke tilfredsstillende data for sorpsjonsisotermer for tørrfisk ved 5 oC, men SINTEF vurderer at disse verdiene vil være ganske lik dataene for målingene ved 10 oC. 
 
I tillegg til prøvene som ble sendt til Xspray og UiL, ble det gjort tørkeforsøk med hel fisk i laben hos SINTEF. Ved å ettertørke hjelltørket fisk videre under kontrollerte forhold, vil man kunne finne likevektsfuktigheten for produktet. Sorpsjonsisotermene vil sammen med tørkekurvene for de sammen prøvene kunne gi dimensjoneringsgrunnlag og driftsgrunnlag for et klimalager for tørrfisk.

Nytt pilotlager
SINTEF har i tidsrommet 2008–2009 utarbeidet 4 notater i forbindelse med tekniske løsninger, avtrekksplasseringer og dimensjonering av klimastyrt lager hos Lofoten Viking AS.  Det har vært avholdt møte i Bodø og på Værøy for befaring og konkretisering av prosjektet. 
 
Alfa AS har med bakgrunn i forskernes notater skissert tekniske løsninger og kostnadsoverslag for klimalageret. Det ble gjennomført et møte i juni 2010 i Trondheim mellom SINTEF Energi AS og Alfa AS der de tekniske løsningene ble gjennomgått og kvalitetssikret. I oktober 2010 ble også de tekniske løsningene diskutert på et telefonmøte mellom Alfa AS og SINTEF Energi AS.
 
Oppfølging av lager
SINTEF Energi AS har dokumentert lagringsforholdene på det klimatiserte tørrfisklageret til Lofoten Viking AS på Værøy. Der ble det målt temperatur og luftfuktighet i perioden juli til november 2012. Resultatene viste at det klimastyrte lageret holdt ønsket temperatur og fuktighet i denne perioden. Temperaturene i lageret var relativt homogene og endringer skjedde uten større etterslep. Det samme gjaldt for luftfuktigheten. Ved å ta inn tørrfisk trinnvis, ha god kontroll på fuktigheten og sikre god luftfordeling kan en få de samme gode lagringsforholdene også for en normal lagringssesong med fullt lager.
En tørrfisk skal være så tørr at den kan lagres stabilt innendørs. Det er Kvalitetsforskriftens krav til vanninnhold i tørrfisk. I næringen har man tradisjonelt snakket om et vanninnhold på 15–16 %. I et forskningsprosjekt som SINTEF og Fiskeriforskning har gjennomført viser det seg at fisken tåler atskillig høyere vanninnhold ved lagring. Ved 3 °C og 80 % luftfuktighet er fisken lagringsstabil med 27 % vann, mens vanninnholdet må senkes til 22 % ved 20 °C. De økonomiske gevinstene er store ved lagring ved lav temperatur, og kan utgjøre mellom 3 og 4 kr pr. kilo råfisk som henges.
Å sikre og utvikle nye lagringsmetoder slik at tørrfiskbransjen kan gå over til lagring i mer kontrollerte former. Dette vil sikre kvaliteten og redusere vekttapet under lagring.
Nytteverdien for næringen vil være muligheten for å kunne styre lagringsbetingelsene slik at næringen kan levere en kvalitet som kunden ønsker, og redusere vekttapet under lagring. Erfaringene viser at fisk som er blitt for tørr gir dårligere utbytte ved utvanning enn passe tørr fisk. Dermed kan en riktig tørket fisk føre til en vinn-vinn situasjon for produsent og kunde i Italia.

Et gjennomsnittlig økt utbytte på 1–3 % ved at fisken blir optimalt tørket vil gi næringen en økt verdiskaping og økt lønnsomheten.

Naturkreftene rår, ikke bare når fisken henger på hjell, men også etter at den er tatt inn for lagring. De klimatiske forskjellene er store i Lofoten inkl. Værøy og Røst, og i tillegg varierer lagringsbetingelsene mye ut fra om bedriftene har trebygninger, betongbygg eller stål/blikkbygg

Det er ønsket fra næringen at det bygges 1 pilotlager med bakgrunn i forskernes anbefalinger. I pilotanlegget skal forskerne delta ved valg av tekniske løsninger og utforming av lageret, samt dokumentere hvordan disse løsningene fungerer over 2 år ved produksjon i fullskala.

Avvik i prosjektgjennomføringen
Prosjektet startet opp høsten 2007 og vil avsluttes i desember 2011. Prosjektgjennomføringen har vært forsinket, og det klimastyrte lageret vil først stå ferdig i januar 2011.

Lofoten Viking AS hadde  planlagt å bygge et nytt lager og installere utstyr for klimakontroll våren 2008. Bedriften fikk ikke den finansieringen som var forutsatt og byggeplanene ble utsatt, slik at prosjekt-aktivitetene måtte utsettes. 
 
Bygget ble satt opp våren 2009, men utviklingsarbeidet har blitt forsinket bl.a. på grunn av begrenset strømforsyning til Værøy. Begrensingene i strømforsyningen er nå løst, og på et styremøte i Lofoten Viking AS i april 2010 ble det besluttet at bedriften skulle investere i reoler og utstyr til klimastyring til tørrfisklageret.

Det klimastyrte lageret skal være klart i løpet av januar 2011. For å få best mulig data fra oppfølgingen av klimalageret har FHF bevilget kr 550.000 til et utvidet oppfølgingsarbeid i regi av SINTEF for 2011. På denne måten sikrer man grundige data og rapportering når det gjelder klimastyring, vektutvikling og kvalitet som vil være viktig for hele tørrfisknæringen.

Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet gjennom rapporter og artikler som blir formidlet gjennom FHF sin hjemmeside. Det legges også opp til å spre informasjon fra prosjektene gjennom fiskeripressen; Fisk industri og marked, Fiskaren, Fiskeribladet og Norsk Fiskerinæring.
keyboard_arrow_up