Til innholdet

Pelagisk industri

Det fangstes omtrent 2,5 millioner tonn villfisk årlig i Norge. De viktigste kommersielle artene er torsk, hyse, makrell, sild, sei og reker. Flåten er variert i størrelse, driftsform og redskapskombinasjoner, og fisken bearbeides enten på land eller ombord. Det skjer en omfattende forsknings- og utviklingsinnsats innen alle delene av den norske villfisknæringen – og FHF har betydelig innsats på alle disse områdene.

For å kunne bearbeide fisken som fangstes på en mest mulig lønnsom måte, om det gjelder fersk, fryst eller konvensjonell fisk, så er det et overordnet fokus på å automatisere produksjonen. Dette vil øke foredlingsgraden i Norge, og vil føre til at mer verdifullt restråstoff blir bevart og kan utnyttes i Norge. I tillegg er det et kontinuerlig arbeid som pågår for å utvikle kvalitetsfremmende teknologi og kunnskap.

FHF har organisert forskningsinnsatsen i pelagisk sektor innen to området områder; pelagisk industri og rammebetingelser villfisk (hvitfisk og pelagisk).

Foto: Margareth Kjerstad, Møreforskning

 

Prioriteringer og målsettinger i 2023

FHF skal bidra til økt foredling og forbedre utnyttelsen av restråstoff i norsk pelagisk industri

Prioriteringer

 • Utvikle teknologi for økt bærekraft og reduksjon av manuelt arbeid innen filetering av makrell
 • Utvikle en effektiv og lønnsom produksjon av fermentert fiskesaus
 • Utvikle metoder for bærekraftig rensing av prosessvann og for mer uttak av biologisk materiale med lavest mulig bruk av energi
 • Utvikle best available practice for rensing av utslippsvann.
 • Redusere vannmengde til ensilert restråstoff før transport
 • Utrede og utvikle mest mulig energieffektiv- og miljøvennlig produksjon av høy-kvalitets fiskemel.
 • Fremskaffe mer kunnskap om biologiske effekter og ernæringsverdi ved inntak av ulike marine oljer (f.eks. ethylester olje) fra pelagisk fisk

FHF skal bidra til villfisknæringens rammebetingelser gjennom forskningsbasert kunnskap.

Prioriteringer

 • Dokumentere verdiskaping og ringvirkninger i næringen
 • Dokumentere tilgjengelighet og anvendelse av restråstoff.
 • Analysere konsekvenser ved ulike reguleringer med betydning for flåteledd og foredlingsindustri.
 • Bidra med kunnskapsgrunnlag for EUs arbeid med regelverk for miljøregnskap for sjømatprodukter
 • Analysere og dokumentere konsekvenser av endrede rammer for ressursfordeling og for markedsadgang for sjømat til sentrale markeder
 • Dokumentere konsekvenser ved bortfall av MSC-sertifikat
 • Kartlegge relevante indikatorer knyttet til klima-og bærekraftdokumentasjon villfisknæringen.
 • Kartlegging av matsvinn i sjømatindustrien frem mot neste hovedrapportering.
 • Bidra med forskningsbasert kunnskap og dokumentasjon som grunnlag for næringens behov vedrørende markedsadgang for sjømat

Har du forslag til prioriteringer?

Det er fullt mulig for hvem som helst å komme med forslag til nytt prioritert forskningsområde for FHF

keyboard_arrow_up