Til innholdet

Prosjektnummer

901156

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901156
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2015
Sluttdato: 07.10.2016

“Best practice”-filmer om ny teknologi for økt kvalitet i hvitfisknæringen

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Det er utarbeidet 6 filmer gjennom prosjektet. Filmene viser hvordan fartøy og bedrifter har tilrettelagt for å følge rådene til forskere når det gjelder rask avlivning, skånsom behandling, hurtig kjøling og holde kjølekjeden mest mulig ubrutt gjennom fangstleddet over til mottaksanlegget og videre fram til og under transport av produktene.
 
Film 0: Innledningsfilm
Filmen forteller om hva FHF har ønsket med denne filmserien.
 
Film 1: Tobø fisk
Filmen viser hvordan mottaksanlegget er bygget om for å sørge for skånsom behandling fra fisken landes fra fartøyene og til den pakkes hel i kasser eller går inn til filetering. Bedriften har gjort truckkjøring nærmest overflødig og frakter all fisk gjennom renner med vann eller på bånd. Fisken kjøles straks den er landet og holdes mellom 0 og 5 °C gjennom hele produksjonsprosessen.
 
Film 2: Arctic Surpreme
Filmen viser hvordan et forpliktende samarbeid mellom fisker og fiskekjøper kan arte seg, der prosjektet bygges på tillit til at fisker selv angir hvilken andel av fangsten som kan selges som ekstra høy kvalitet under varemerket Arctic Surpreme. Denne delen av fangsten håndteres separat i mottaket og pakkes og selges under varemerket Arctic Surpreme. Filmen viser fangst og håndtering på linebåten M/S “Bjørkåsbuen” og snurrevadfartøyet M/S “Kildin”.
 
Film 3: Norway Seafoods, avd. Båtsfjord
Filmen viser et ombygget og “nytt” anlegg med stor kapasitet på mottak, der de ulike fangstene holdes atskilt i ulike kammere. Anlegget er også bygget for skånsom behandling der fisken går i renner og på bånd, og der alle fall fiske får er til kjølt vann. Sløyelinje er inkludert i anlegget.
 
Film 4: Skreipatruljen
Filmen viser hvordan det største varemerket for norskfanget torsk, “Skrei”, inspiseres av kontrollinstansene for å sikre at fartøy og landanlegg ivaretar de strenge kvalitetskravene.
 
Film 5: Tranøy
Filmen viser en nyvinning ombord på den nybyggede autolineren Tranøy, nemlig en skrue, der fisken rett etter bløgging får blø ut i friskt kaldt sjøvann, mens den skrus gjennom et stort kammer før den føres i renner ned til kjøling i kar med is og vann.
 
Film 6 a): Nofima om nedkjøling
Filmen er en visualisering av absolutt siste forskningsresultater om viktigheten av hurtig nedkjøling, basert på intervjuer av forsker. Inkludert i dette er kommende ny teknologi for å kunne nøyaktig angi kvaliteten på fersk filét.

Film 6 b) Effekt av bløgging på stresset og ustresset torsk
Filmen er en visualisering av absolutt siste forskningsresultater om stresspåvirkning av fisk som ikke avlives umiddelbart etter fangst. Intervju med forskere og visning av kommende teknologi som kan påvise resultater av blod i muskel på stresset fisk.
FHF har gjort filmene tilgjengelig for alle som ønsker å ta dem i bruk, og filmene er publisert på fildelingsnettstedet YouTube. I tillegg til at alle som ønsker det, kan strømme filmene direkte, vil organisasjoner i fiskerinæringen bli tilbudt å bruke materialet i sin interne kommunikasjon med medlemmer.

Gjennom å vise hvordan ny teknologi har blitt tatt i bruk og hvilke kvalitetsmessige og økonomiske resultater det har gitt, kan det gjøre investeringsbeslutninger lettere for andre næringsaktører.
FHF har finansiert en rekke FoU-prosjekter for å isolere de områder som fører til redusert kvalitet på fiskeråstoff ved fangst og foredling i fiskerinæringen. FHF har også stimulert til utvikling av ny teknologi som skal bidra til å unngå slike feil. En del fartøyer og landanlegg har tatt i bruk ny teknologi og opplever mindre “feil” på råstoffet.

Fiskerinæringen har de siste årene gjennomført en vesesentlig produktutvikling ved å bygge bedre logistikk for leveranser av fersk fisk og fiskeprodukter til de best betalende markeder. Problemet i dag er at en for stor del av råstoffet er for dårlig til å anvendes som ferske produkter i de best betalende markeder.
Å vise bruk av ny teknologi på fartøyer og i landindustrien som gir bedre kvalitet på råstoffet og som sørger for en mer skånsom og raskere produksjon på land. Eksempelvis:
• elbedøving
• automatisk bløgging
• hurtig nedkjøling
• bedre flyt i fiskeindustrien
Filmene vil vise hvordan ny teknologi har blitt tatt i bruk og hvordan det fungerer på større og mindre fartøyer. Det vil gjøre beslutningsprosessen lettere for andre fiskere/fartøyeiere.

Ny teknologi vil gi råstoffet en bedre kvalitet, og mange fiskekjøpere tilbyr fartøy med ny teknologi en høyere pris for råstoffet.

I følge Nofima er det et potensiale på mellom 178 og 246 millioner kroner ved å forbedre kvaliteten på norske fangster av torsk og hyse. 
Prosjektet har følgende faser:
• Det tas utgangspunkt i seks ulike saker med bedrifter eller fartøyer som man ønsker å presentere. Dette gjøres i samarbeid med FHFs fagsjefer innen hvitfisk/filét.
• Filmselskapet (Bakkestyrkene AS) utarbeider et manuskript for hver av filmene som godkjennes av FHFs fagsjefer innen hvitfisk/filét.
• Filmselskapene reiser ut til avtalte steder langs kysten og gjennomfører filming og intervjuer i henhold til manuskriptet.
• Det gjennomføres filmopptak og intervjuer av fiskehandlere, kokker og eventuelle gjester i et av Norges best betalende markedsland.
• Seks filmer klippes og redigeres i tråd med avtale med FHFs fagsjefer innen hvitfisk/filét.
Filmene publiseres på youtube.com og/eller vimeo.com, og de kan publiseres eller det kan lages linker på FHFs nettside. Derfra kan de enkelt hentes fram for visning på møter, foredrag eller konferanser.
keyboard_arrow_up