Til innholdet

Prosjektnummer

900689

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900689
Status: Avsluttet
Startdato: 10.09.2011
Sluttdato: 12.08.2016

Automatisert landegning for kystlineflåten: Hovedprosjekt

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Det er oppnådd en reduksjon i egnetid på land på anslagsvis 30 % (fra 75 til 50–55 minutter per stamp med 300 krok, avhengig av det aktuelle fiskeriet), gjennom klaving på magasin om bord under haling. Betydelig ytterligere reduksjon synes mulig ved videre forbedringer.

Fullautomatisering om bord anses fremdeles som den ideelle og ønskede løsningen på sikt. Dersom noen kommersielle aktører tar eierskap til haleteknologien og utvikler den videre, er dette et produkt som vil være svært interessant for kystlineflåten som i dag driver med tradisjonell håndegning.

Video om automatisk landegning
Det er laget en informasjonsfilm som gir en kort oppsummering av resultatene i prosjektet, bl.a. hvilke punkter som bør med i en linje. Den er tilgjengelig, via YouTube®, her:
https://www.youtube.com/watch?v=eXUbiBy8d24

Kystlinefiske har hatt en svak tilbakegang til tross for at råstoffet fra lineflåten er etterspurt. Kystlinefisket er svært arbeidsintensivt og de variable kostnadene er  høye sammenlignet med andre fiskerier.

Resultatene i prosjektet viser et stort potensiale i å forbedre og tilpasse operasjoner og arbeidsstasjoner om bord og på land, noe som vil bidra både til økt lønnsomhet og betydelig forbedret HMS. Ved å realisere potensialet som er identifisert i prosjektet kan det derfor være mulig å snu den negative trenden i kystlinefisket.
Dette prosjektet er et hovedprosjekt basert på forprosjektet “Helautomatisk landbasert egnesystem” (FHF-900629).
 
I forprosjektet “Kartlegging av brukerorienterte FoU-behov for videreutvikling av kystlinefisket” (FHF-900442) ble utfordringer rundt dagens praksis med landegning av line løftet frem som ett av de sentrale punktene. Kystlinefisket foregår i all hovedsak med line som egnes på land. På den ene siden gir dette et redskap med nøyaktig egning og gode fangstrater. På den andre siden hemmes fleksibiliteten ved at kystlineflåten er bundet opp mot infrastruktur og arbeidskraft på land. I mange tilfeller er det også manglende kapasitet til å produsere det antallet stamper engt line som gir rasjonell utnyttelse av fartøyet. Det påstås at situasjonen ville vært betydelig verre om en ikke hadde tilgang på utenlandsk arbeidskraft. Det er også et ønske at fiskeren i størst mulig grad skal kunne konsentrere seg om selve fiskeoperasjonen.
Å redusere behovet for arbeidskraft i lineegningen ved å automatisere hele eller deler av operasjonen.

Siden dette prosjektet anbefales som to delprosjekter settes det opp ulike resultat- og delmål for hvert delprosjekt.
 
Delprosjekt 1: Landegning med automatisk eller tilrettelagt egnestasjon
Resultatmål

Å utvikle teknologiske hjelpemidler som reduserer arbeidstiden for landegning med 30 %.

Delmål
1. Å utvikle prototyp for klaving av line om bord.
2. Å utvikle HMS-tilpasset bøtestasjon på land.
3. Å utvikle tilrettelagt egnestasjon.
4. Å teste ut prototyper under to ulike fiskerier:
    o Banklinefiskeriet i Øst-Finnmark
    o Torskefiskeriet i Lofoten

Delprosjekt 2: Automatisk egning i mobil enhet
Resultatmål

Å utvikle teknologi for automatisk egning av line i mobil enhet.

Delmål
1. Å finne ideell mobil enhet for lagring av egnet line.
2. Å utvikle teknologisk løsning for avtaking av snur på linerygg.
3. Å utvikle teknologisk løsning for plassering av egnet krok i mobil enhet.
Nytteverdien for næringen vil være å få redusert behovet for innleid arbeidskraft for å kunne drive med landegnet line.

Reduksjon av arbeidskraftsbehov er viktig av to hensyn:
1. Få ned kostnadene på hver egnet enhet.
2. Det er en utfordring å rekruttere personell til å gjøre denne jobben manuelt.
 
I tillegg er det problemstillinger som skal adresseres i dette prosjektet som kan anvendes i den havgående lineflåten, for eksempel automatisk mating av egnemaskin.
Hovedprosjekt del 1: Landegning med automatisk eller tilrettelagt egnestasjon
Her er målet å utvikle en linje der en del-automatiserer egningen slik at en legger kroken manuelt ned i stamp men setter inn teknologiske hjelpemidler som skal halvere arbeidstiden mot det som er vanlig i dag.

Prosessen vil da bli som følger:
1. Klaving av krok under haling, en stamp på hvert magasin.
2. Bøting av line på tilrettelagt egnestasjon.
3. Egning av ferdigbøtt line fra klave, her legges det inn to  løsninger:
    o Maskinell egning gjennom egnemaskin, egner får ferdigegnet krok i hånden.
    o Tilrettelagt egnestasjon, det utvikles et agndispenser der egner kan krøke agnet på kroken med etthåndsgrep.
4. Legging i stamp på tradisjonelt vis.
 
Utviklingsarbeidet
1. Utvikling av et system for ombordklaving som er kompatibelt med de haleløsningene fartøyene bruker i dag.
2. Utvikle en bøtestasjon som er best mulig tilpasset rask og belastningsfri jobb.
3. Utvikle et system for automatisk mating av pelagisk fisk og reke.
4. Utvikle egnehode for reke og eventuelt singel fisk som lodde og tobis.
5. Utvikle et enkelt agndispenser på bakgrunn av mateteknologien for fisk og reke.

Hovedprosjekt del 2: Automatisk egning i mobil enhet
Denne delen vil gå på å utvikle en løsning for automatisk egning i mobil enhet, og således hel-automatisere prosessen. Her vil det være rasjonelt å jobbe opp mot erfaringene fra del 1 og de to prototypene som er i drift som et resultat av dette.

Før man går i gang med dette delprosjektet må det tas en beslutning om hvilke løsning som skal utvikles videre:
• stampegning
• trommelbasert
• eventuelt andre løsninger som kommer opp gjennom prosjektets gang
Resultatene formidles gjennom faglig sluttrapport til FHF samt videodokumentasjon av uttesting.

Prosjektet vil også bidra med foredrag på relevante konferanser og det utarbeides et faktaark om prosjektet i forbindelse med Nor-Fishing 2012.
keyboard_arrow_up