Til innholdet

Prosjektnummer

900711

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900711
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2011
Sluttdato: 31.12.2014

Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Resultatene fra prosjektet tyder på at:
• Permaskjørt kan redusere luspåslag med et gjennomsnitt på 18 % (med variasjon fra 6 til 28 %) i enkeltmerder dersom skjørt blir satt på før luspåslag. I tillegg kan en få en lokalitetseffekt på gjennomsnittlig 54 % (med variasjon fra 0 til 80 %) dersom skjørt blir brukt på alle merdene på lokaliteten.
• Permaskjørt reduserer vannutskifting i merden. Oksygennivåene er lavere innenfor det avskjermede volumet, men fisken står ofte dypere dersom den har tilgjengelig plass under skjørtet.
• Montering av permaskjørt på oppdrettsmerder er teknisk mulig, både håndteringsmessig og med tanke på belastninger. Skjørtet medfører økte fortøyningskrefter som det er viktig å ta hensyn til.
FHF har en strategi rettet mot ikke-medikamentelle tiltak for forebygging og kontroll av lakselus. Ulike løsninger der laksen “skjermes” mot luselarver som gjerne forefinnes i høyest antall i de øverste meterne av vannsøylen er under utvikling. Dersom bruk av skjørt kan redusere antall behandlinger mot lus vil dette være både miljømessig, økonomisk og fiskevelferdsmessig positivt.

Dagens avlusingsmetoder med badebehandling i helpresenning eller brønnbåt kan medføre konsekvenser som skader og stress for fisken og som gir produksjonstap. Samtidig vil selve operasjonen påføre oppdretteren store kostnader i form av utstyr, kjemikalier og driftsutgifter for ekstra personell og fartøy. Økt bruk av kjemikalier har gitt problemer med resistensutvikling, og det er generelt et stort behov i havbruksnæringen for alternative metoder for å redusere mengden og kontrollere påslag av lakselus i anleggene.

Tanken er at et presenningskjørt som henger permanent på merdene utenfor nota vil ha en forebyggende effekt mot lakselus. Luselarvene er kjent for å oppholde seg i de øvre vannlagene og skjermingen burde kunne redusere påslaget av lus betraktelig. En slik forebyggende løsning vil kunne redusere bruken av kjemikaliebasert avlusing.
Å dokumentere effekten av skjørt for å redusere luspåslag i tillegg til å dokumentere hvordan innretningen påvirker miljøet i merden, fiskens biologiske forhold og merdens hovedkomponenter sammenliknet med en merd uten skjørt.
Nytteverdien av en slik løsning vil være stor for oppdrettere da den vil redusere behovet for kostbare avlusingsoperasjoner og antallet skadde og døde fisk som følge av avlusingshåndteringen. Samtidig vil produktet skape verdier for underleverandører til havbruksnæringen i form av økt salg.
Prosjektet er delt opp i 7 aktiviteter:

Aktivitet A1: Deformasjon av not og Permaskjørt og krefter på fortøyning
Modellforsøk med not og Permaskjørt i SINTEFs prøvetank i Hirtshals. Dragkraft, løftkraft, not- og skjørtdeformasjon, og hastighetsreduksjon bak not vil bli registrert ved ulike strømhastigheter og notsoliditeter. Numeriske beregninger av modellsituasjonen for sammenligning.

Aktivitet A2: Teknologisk utvikling av Permaskjørt
Beregninger av de krefter som virker i innfestingen til Permaskjørtet som følge av bølger og strøm og dekrefter som virker på merdkonstruksjonen. Forslag til hensiktsmessige løsninger utvikles.

Aktivitet A3: Teknologisk utvikling av løsning for å bedre vannkvalitet
Numerisk strømningsanalyse av merd med Permaskjørt. Modellforsøk i liten skala for å se på fordeling av vann pumpet fra dypere nede i merden. Fullskala forsøk med fargestoff for å se på vannsirkulasjon i de øvre vannlagene i merden. Beregning av krefter som virker på merdkonstruksjonen i forbindelse med komponenter som er montert og rykkrefter i bølgesonen. Forslag til hensiktsmessige løsninger for å bedre vannkvaliteten utvikles.

Aktivitet A4: Langtidsvirkning av Permaskjørt på merdmiljø og hovedkomponenter
Fullskala forsøk over 12 måneder for å dokumentere effekten av Permaskjørt. Målinger vil bli gjort i flere merder ved ulike lokaliteter. Det vil bli målt oksygen, temperatur, fluorescens (mål for hvor mye plante plankton det er i vannet) og turbiditet (mål for hvor mye partikler det er i vannet) i merdene.

Aktivitet A5: Langtidsvirkning av Permaskjørt for redusering av luspåslag
Denne aktiviteten er tilknyttet fullsakala-forsøket beskrevet i Aktivitet A4. Telling av lakselus og registrering av generell fiskehelse ved kontroll av fôrutnyttelse, tilvekst, sårskader og fiskedød.

Aktivitet A6: Langtidsvirkning av Permaskjørt på fiskeatferd
Denne aktiviteten er tilknyttet fullsakala-forsøket beskrevet i Aktivitet A4. Registrering av fiskeatferd og sammenligning mellom merder med og uten Permaskjørt. Fiskens vertikale posisjon vil bli registrert ved hjelp av ekkolodd.

Aktivitet A7: Prosjektadministrasjon og oppsummering
Koordinere alle aktivitetene i prosjektet, sørge for økonomisk oppfølging, samt kvalitetssikring. Samle sammen resultatene fra alle aktivitetene i prosjektet i en sluttrapport.

Ansvarlige for de ulike aktivitetene er som følger:
Aktivitet A1: SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH)
Aktivitet A2: SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH)
Aktivitet A3: SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH)
Aktivitet A4: SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH)
Aktivitet A5: Veterinærinstituttet (VI)
Aktivitet A6: Havforskningsinstituttet (HI)
Aktivitet A7: SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH)

Fordeling av ansvarsområder er basert på FoU-institusjonenes kompetanse.
Resultater vil formidles fortløpende gjennom arbeidsseminar (workshoper).

Prosjektdeltakerne stiller seg til disposisjon med hensyn til å gi presentasjoner på den årlige havbrukskonferansen TEKMAR. Prosjektet vil også bli presentert via prosjektdeltakerne på havbruksmessen Aqua Nor i 2013.

FoU-partnere og observatører i prosjektet vil bidra til informasjonsformidling via tidsskrifter og på nett, blant annet gjennom artikler i Norsk Fiskeoppdrett og på FoU-institusjonenes hjemmesider. I tillegg vil resultater fra prosjektet presenteres på samlinger i teknologinettverket akvARENA, samt på deres nettsider.

Prosjektdeltakerne vil formidle informasjon om prosjektet i medlemsmøter i havbruksforeninger som Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Havbruksleverandørene i Norsk Industri.

Leveransene i prosjektet er knyttet til følgende milepæler (Tid for levering i parentes, beregnet i kvartal fra start):
Milepæl M1. Workshop 1: Resultater fra modellforsøk i Hirtshals (2)
Milepæl M2. Rapport: Deformasjon av not og Permaskjørt og krefter på fortøyning (2)
Milepæl M3. Workshop 2: Resultater fra fysisk strømningsforsøk med fluorescein (3)
Milepæl M4. Workshop 3: Forslag til videreutvikling av Permaskjørt (4)
Milepæl M5. Rapport: Teknologisk utvikling av Permaskjørt (4)
Milepæl M6. Rapport: Teknologisk utvikling av løsning for å bedre vannkvalitet (5)
Milepæl M7. Workshop 4: Forsøksoppsett og gjennomføring av langtids forsøk med Permaskjørt (6)
Milepæl M8. Workshop 5: Vannkvalitet og forslag til tiltak (8)
Milepæl M9. Workshop 6: Presentasjon av målinger halvveis ute i måleperioden (9)
Milepæl M10. Rapport: Langtidsvirkning av Permaskjørt på merdmiljø og hovedkomponenter ferdig (11)
Milepæl M11. Rapport: Langtidsvirkning av Permaskjørt for redusering av luspåslag og generell fiskehelse ferdig (11)
Milepæl M12. Rapport: Langtidsvirkning av Permaskjørt på fiskeatferd ferdig (11)
Milepæl M13. Workshop 7: Resultater fra prosjektet samlet og veien videre (11)
Milepæl M14. Rapport: Sluttrapport ferdig (12)
keyboard_arrow_up