Til innholdet

Prosjektnummer

901011

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901011
Status: Avsluttet
Startdato: 13.05.2014
Sluttdato: 15.03.2015

Modellforsøk med dukbasert avlusing

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapport
Fire forskjellige duktyper, flat-, kjegle- (“Kinahatt”), avkortet kjegle- (“muffin”) og kuleskalkduk ble undersøkt.
 
Resultatene fra forsøkene i Hirtshals juni 2014 viste at kreftene på merden med de nevnte avlusingsdukene montert, var mindre enn for en merd med nota og bunnringen i normal posisjon uten duk.
 
Volumet i duken ble målt ved å pumpe ut vannet gjennom en vannmåler, og ved hjelp av billedanalyse. Selv om resultatene viste at det var stor forskjell mellom pumpet vannvolum og det matematisk beregnede volum, så var metoden likevel lovende, i følge prosjektgruppen.
 
Den mest robuste duken med hensyn på setting i modellskala var muffinduken. Duken ga minst variasjon i fyllingsgrad i forhold til strøm og var lettest å montere.
SINTEF Fiskeri og havbruk har nylig avsluttet et prosjekt sammen med Botngaard AS. Dette prosjektet startet i 2010, med fokus på badebehandling med helduk. Hovedpunktene i prosjektet var: Utsettsmetode, volum i duken, krefter på merdforankring på grunn av duk- og strømhastighet, tålegrenser for strømhastighet, oksygen- og lusemiddeltilsetting, samt materialstyrke i duken. I det siste arbeidsmøtet i prosjektet ble utfordringer med fullskala badebehandling i presenning/duk diskutert. Å kunne bestemme volum i en avlusingsduk hadde størst prioritet.

Eksperimenter utført av SINTEF Fiskeri og havbruk med flat duk både i modell- og fullskala, viser at volumet i avlusingsduken kan variere med så mye som ~20 % for samme duk ved forskjellige strømhastigheter. Dersom man kan fylle duken 100 %, er det mulig å bestemme volumet matematisk.

Det eksisterer flere duktyper slik som Kinahattduken (formsydd) og reduksjonsduk, i tillegg til andre typer. Volumvariasjoner med disse duktypene er ikke undersøkt, og bør gjennomføres for å gi et bilde av hvilken duk som gir 100 % fyllingsgrad uavhengig av strøm eller settemetode.

Feildosering på grunn av usikkerhet i dukvolumet, har bidratt til at lusa enkelte steder har blitt multiresistent. For å unngå usikkerheten i dukvolumet, er det høyaktuelt å finne duktype og/eller metoder der dukvolumet kan bestemmes 100 %.
Å kartlegge og demonstrere gjennom modellforsøk hvordan forskjellige dukfasonger oppfører seg ved utsett ved forskjellige strømhastigheter, og om det er mulig å fylle dukene 100 % ved bruk av forskjellige utsettsmetoder, eller dukkonstruksjoner, uavhengig av strømhastigheten.
Nytteverdiene av arbeidet vil være en bedre kontroll på badebehandlingsvolumet. Dette vil sikre en mer riktig dosering av middel for bekjempelse av ektoparasitter, som kan føre til redusert antall avlusinger, og redusert resistensutvikling.

Demonstrasjonen av modellforsøkene vil også kunne gi innsikt for industrien i hvordan en duk oppfører seg under en avlusing, og hva som må prioriteres ved setting av avlusingsduk.
Prosjektet er delt inn i følgende 3 arbeidspakker (AP):

AP1 – Forberedelser
Det vil bli utarbeidet en forsøksplan og bemanning for modellforsøkene i Hirtshals i samråd med en styringsgruppe oppnevnt av FHF. De fire konseptuelle modellene (flat duk med reduksjon, Kinahattduk, kuleformet duk og muffinsduk) vil bli produsert.

AP2 – Modellforsøk
Modellforsøkene vil gå over 7 dager. Forsøkene er tenkt utført med modeller i skala ~ 1:16 for de 4 forskjellige duktypene, under forskjellige utsettsbetingelser som strømhastighet, retning og metode for utsett (som f.eks. utsett med en vinkel på strømretningen). Undersøkelsene tar sikte på å kartlegge fyllingsgrad, oppførsel under setting, og eventuelt metoder for utsett som kan gi 100 % fyllingsgrad.

Video vil bli brukt for dokumentasjon av hendelsesforløpet under setting av duken og for volumberegninger i etterkant, for å sammenligne flere beregningsmetoder for volum. Det vil bli benyttet 3–5 videokameraer til dette formålet. Fasiten for de forskjellige beregningsmetodene av volumet vil være å pumpe vannet ut av duken og måle volumstrømmen.

Kreftene som virker på merden gjennom haneføttene skal måles etter utsett av duken for å gi et bilde av forskjellen på kreftene mellom de forskjellige duktypene.

AP3: Databehandling og resultatformidling
Kreftene fra målingen av strekk på haneføttene blir analysert og sammenlignet for de forskjellige kjøringene. Disse modelldataene vil bli konvertert til fullskala.

Videomaterialet blir gjennomgått med henblikk til spesielle hendelser. Data som behøves for de matematiske modellene beregnes ut i fra bildematerialet i videoene.

Resultatene fra forsøkene vil bli analysert og publisert i en artikkel i en populærvitenskapelig tidsskrift.
Følgende formidling er planlagt:
• Oppdrettere vil bli invitert til et arbeidsmøte i Hirtshals-tanken for å delta på forsøkene.
• Det utarbeides en kort rapport om forsøkene i Hirtshals med beskrivelse av forsøkene og foreløpige resultater.
• Resultatene fra forsøkene vil bli publisert i en populærvitenskapelig artikkel.
• Opsjon: Det vil bli utarbeidet en publikasjon i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering hvis resultatene tilsier slik publisering.
keyboard_arrow_up