Til innholdet

Prosjektnummer

901455

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901455
Status: Avsluttet
Startdato: 02.01.2018
Sluttdato: 30.01.2020

Strategi Lakselus 2017: Fullskala uttesting av Strømmen-rør for å dokumentere fiskevelferd og førebyggande effekt mot lakselus

Dokumentasjon av teknologiløsninger som kan redusere lusepåslag
• Hovedmålsettingen om å unngå håndtering av laksen på grunn av lakselus gjennom produksjon av en generasjon ble oppnådd.
• Strømmen-røret har driftssikre komponenter tilpasset eksisterende oppdrettsanlegg og gjeldende krav til HMS.
• Man fikk høyere overlevelse på rensefisk i merder med Strømmen-rør.
• Automatisert regulering førte til færre oksygendropp og økt beredskap.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Hov​​edmålsettingen i prosjektet, å ha en generasjon laks i sjøen uten å måtte behandle fisk for lakselus, ble oppnådd. Strømmen-røret viste seg også å være driftssikkert med solide komponenter, og når alarmene til styringssystemet var riktig innstilt, så fungerte styringssystemet som ønsket. I de første seks månedene med drift ble det observert forskjeller mellom Strømmen- og kontrollmerder, i favør av Strømmen-merder.

Dette var observasjonene:  
• Under startfôring stod laksen høyere i merdene med Strømmen-røret. Det var derfor enklere å få fôret laksen. 
• Det er færre registreringer av oksygennivå under 6 mg/L med Strømmen-røret.  
• Dødeligheten i merder med Strømmen-røret var nesten halvert.  
• Da Strømmen-rørene ble installert var det mye maneter i merdene. Etter 1–2 timer i drift med Strømmen-rørene var det ikke lenger synlige maneter i Strømmen-merdene. 

Etter de første seks månedene i sjø gikk appetitt ned og dødeligheten opp i alle merder, og det varte nesten helt frem til slakt. Like etter at slakt var påbegynt, kom det økt dødelighet igjen i alle gjenværende merder. Dødelighet, tilvekst og fôrfaktor blir derfor vanskelige parametere siden det var mye sykdom. Det kunne derfor vært ønskelig med en ny uttesting.

Etter endt produksjon i sjø er disse forskjellene observert (resultat og pers. kom. driftsleder, Lars Kjetil Hunnes):  
• Høyere overlevelse på rensefisk i Strømmen-rør merder. 
• Rognkjeks hviler på røret og det var observert rognkjeksreir på røret. 
• Av merdene som var med fra utsett, så ble Strømmen-rør-merdene uslaktet til sist siden de hadde lavest lusetall.  
• Slaktevekt er 70 g høyere per fisk i Strømmen-rør-merd 15 mot kontrollmerd 14. Disse merdene har likt tidspunkt for utslakting. Det ble produsert 4 tonn mer fisk i merd 15, altså en økt slaktevekt på 1,23 %.  
• Det var ikke redusert dødelighet i Strømmen-merdene etter at sykdom inntraff. 
• Strømmen-rør-merdene hadde 7,2 % lavere nivå av lus.  
• Det kom inn vann med høy risiko for lusesmitte i alle merder både gjennom overlapp, over skjørtekant, via fôringsautomat for rensefisk og ved rengjøring av not. 

Etter det man kjenner til er dette det første utsettet i sjø, under en normal produksjon, som har blitt fulgt opp med ytre velferdsindikatorer fra utsett til slakt. Her var målsettingen å se om der var forskjell mellom de to ulike type merdene på velferd. En observerte ingen forskjell mellom Strømmen- og kontrollmerder verken for laks eller rensefisk. Men man så vanskeligheten av å få et representativt utvalg i prøvetakingen når sykdommen på laks inntraff.

Strø​mmen-røret fikk flere forbedringer igjennom prosjektet. Røret har fått en fleksibel lengde – slik at lengden kan justeres etter behov. Da røret med fast lengde ble testet ut så viste det seg at oksygennivået i perioder var dårligere på 12 m enn på 1,5 m. Da ble vann med dårligere oksygennivå fordelt i merden. Ved slike tilfeller så kunne røret ha blitt slått av, eller med nytt flex-rør kunne inntaket ha blitt endret til et sted i vannsøylen der oksygennivået var høyest mulig. Det nye røret vil være enklere å håndtere fordi det kan komprimeres. Det ble også observert at regelmessig renhold på miljøsensorer kan være utfordrende og en god plan trengs for å sikre riktige miljømålinger.

Skjermingen mot lus ble ikke god nok selv om det ble brukt 8 m lange skjørt. Det ble identifisert flere introduksjonsveier for luselarvene. Det kom inn mye vann gjennom skjørtoverlappen og over skjørtekanten. I tillegg brukte fôringsautomaten til rensefisk en vannpumpe og inntaket til vannpumpen var på utsiden av merden. Ved rengjøring av not ble det brukt vann fra utsiden av merden til å rengjøre innsiden. Dersom ovenstående introduksjonsveier blir fjernet, så vil det gi potensiale for en mer helhetlig skjerming og slik redusert tilførsel av luselarver inn i merden.

Gjennom prosjektet har man fått ny kunnskap og erfaring, identifisert og gjennomført forbedringer av både Strømmen-rør og ventiler for salinitetsutjevning. En har identifisert forbedringspotensial for luseskjerming. Men i og med at det ble så mye sykdom på anlegget, så har man ikke fått svar på alt man hadde målsetting om med tanke på vekst, dødelighet, utfôring og slaktekvalitet. Det bør derfor gjennomføres et nytt forsøk med forbedret variant av Strømmen-rør og luseskjerming. 
​Testene viser at Strømmen-rør i kombinasjon med skjørt reduserer lusepåslag og øker tilveksten. Utfordringer med lekkasjer i skjørt og utjevning i trykkforskjeller pga. forskjell i salinitet på utsiden og innsiden av skjørtet er forsøkt løst, men her gjenstår det fortsatt noe utvikling for at totalkonseptet med Strømmen-rør og skjørt skal fungere enda bedre. 
Når fisk står i eit settefiskanlegg vert den overvaka tett og tatt vare på med omsyn til oksygen, pH, temperatur, vasskjemi og mykje meir. Derimot når smolten vert sett ut i sjøen blir det mykje tilfeldigheiter som avgjer om fisken vil få eit godt miljø. Ved å bruke djupe skjørt på 8 meter eller meir, eliminerer ein det meste av lusa, men ein er då avhengig av å kompensere miljøet i merda. Det er behov for å finne metodar som sikrar at fiskane har eit godt miljø til ei kvar tid.

Det er òg sannsynleg at risikoen for sjukdomar vert betydeleg redusert ved gode miljøparameter i merda. Alle oppdrettarar veit også at forholda i fjorden varierer gjennom året, og at det er vanleg å få dropp i oksygen ved straumvending sjølv utan bruk av luseskjørt.
 
At ulike metodar for skjerming mot lakselus gjev ein førebyggjande effekt er godt dokumentert, men bruk​​​ av ulike metodar for å skilje laksen frå lakselusa har også synt at det påverkar miljøet i merda, appetitten til fisken, tilvekst, risiko for amøbegjellesjukdom (AGD) med meir. Difor er det vegring i næringa mot bruk av skjørt spesielt med omsyn til risiko for kritiske oksygennivå. Tilfelle med akutt dødelegheit ved bruk av korte skjørt er også kjent. 
 
Prosjektet vil undersøke om Strømmen-rør i kombinasjon med djup skjerming mot lakselus vil ha ein førebyggjande effekt mot lakselus, samstundes som merdmiljø og fiskevelferd er ivaretatt. Saman med djup skjerming og rensefisk er hypotesen at Strømmen-rør vil ha stor førebyggjande effekt mot lakselus. Den nye løysinga kan dermed inngå som ein viktig komponent som gjer det mogleg med ein heilskapleg førebyggjande strategi mot lakselus.
Overordna mål
Å produsere ein generasjon på ein lokalitet utan handtering av laksen på grunn av lakselus.

Resultatmål
1. Å teste og dokumentere førebyggjande effekt mot lakselus ved bruk av pumperør og djupe skjørt/skjold > 8 m.
2. Å dokumentere sentrale parametere for merdmiljø og fiskevelferd for laksefisk og rensefisk og smitterisiko gjennom ein heil produksjonssyklus, frå utsett av smolt og fram til slakt.
3. Å teste resultat av system for automasjon, styring og beredskap. 
Forventa dokumentasjon på metode som vil ha:
• førebyggjande effekt mot lakselus
• positiv innverknad på påverknad av merdmiljø og i tråd med næringa sine krav til fiskevelferd og HMS:
   krev minimalt med handtering av fisken
   er tilpassa eksisterande oppdrettsanlegg og gjeldande krav til HMS
 
Kunnskapen frå prosjektet vil gagne laksenæringa gjennom å gje objektiv og fagleg dokumentasjon på metode for djup skjerming mot lakselus, og om korleis dette påverkar merdmiljø og fiskevelferd for både laksefisk og rensefisk. At dokumentasjonen om dette vert gjort tilgjengeleg for næringa så raskt som råd har stor verdi. 
 
Prosjektresultatet vil vere eit viktig bidrag for å eliminere og redusere tap knytt til behandling mot lakselus. Metoden vil også kunne redusere lusa sin negative verknad på ville bestandar, utslepp av miljøgifter og auke fiskevelferd i merdane. Løysinga vil kunne tilpassast dagens merdsystem og bidra til meir føreseieleg produksjon.
Prosjektet har 5 arbeidspakker (AP-er):

AP1: Dimensjonere løysing for testmerdar på aktuell lokalitet
• løysing for straumtilførsel
• dimensjonere riktig skjørt/skjold med utgangspunkt i pumpekapasitet og salinitet i overflata på lokalitet gjennom året
• utarbeide brukarmanual
• samarbeid med AP5 for å sette opp løysinga på ein måte som kan sikre forsøksoppsett med høg kvalitet
Ansvar: Fjord Miljø AS i samarbeid med oppdrettsselskap
 
AP2: Utvikle løysing for styring og beredskap
• prosjektering
• konstruksjon av skjema tavle
• programmering
• utarbeide skjermbilete
• integrasjon av anlegg for sentralisert drift og kontroll
• batteribackup
• kommunikasjon og feilsignal
• frekvensomformarar, kabellengde inntil 500 meter.
• programvare
• historiske data i rapportar og grafisk presentasjon
• alarmhandtering
Ansvar: Fjord Miljø AS med automasjonsleverandør. Samarbeid med oppdrettar med omsyn til å kunne kommunisere med eksisterande sensorikk.
 
AP3: Utruste testlokalitet
• montasje av sensorar
• montasje av automatikkskap på merder
• montasje av PLS-skap på flåte
• montasje og kopling av frekvensomformer
• kabling og kopling i henhald til AP1 og AP2
• fiberkabel
• montasje av pumper og oppkopling
• produsere løysing for salinitetsutjamning på skjørt
• montasje av skjørt (modifiserte – eige samarbeid med skjørtprodusent)
• test av system
Ansvar: Fjord Miljø AS i samarbeid med oppdrettar.
 
AP4: Drifting av lokalitet og Strømmen-rør
• testkøyring av system før utsett av smolt
• opplæring
• utsett av smolt og rensefisk
• drifting av lokalitet
Ansvar: Salmar Farming, bistand frå Fjord Miljø AS på testkøyring og opplæring.

AP5: Dokumentere fiskevelferd og førebyggjande effekt mot lus
I denne arbeidspakken er det viktig med god dialog mellom anlegg, fiskehelsetenesta og FoU-miljøet.
• bidra på planlegging av merdar på lokalitet: tre testmerdar og tre kontrollmerdar
• opprette gode kontaktlinjer mellom driftsleder på anlegg og fiskehelsetenesta som besøker anlegget:
   sette opp besøksplan 
   få tilgang til historiske data frå lokalitet: lusedata, produksjonsdata, miljødata og helsedata
   få tilgang til løpande lusedata, produksjonsdata, miljødata og helsedata frå lokalitet
• utarbeide registreringsskjema til bruk i prosjektet der eksisterande kunnskap om fiskevelferd blir nytta:
   drøfte registreringar (skjema og rutine) med driftsleder og fiskehelsetenesta
   gjennomgang og diskusjon av registreringsskjema med anleggspersonell og fiskehelsepersonell
• utarbeide oppsett for føring og samanstilling av lusedata, produksjonsdata, miljødata og helsedata 
• analysearbeid og månadleg oppdatering til prosjektgruppe
• rapport ved prosjektets sluttdato
Ansvar: Møreforsking Ålesund AS i samarbeid med oppdrettsselskap. Fiskehelsetenesta overvakar fisk og anlegg i henhold til gjeldande regelverk for akvakultur og gjennomfører lusetelling.
Følgjende er planlagt: 
• nyhendesak på FHF si heimeside
• presentasjon av prosjektresultater på aktuelle FHF-samlinger
• presentasjon på etablerte møtestadar i næringa
• medieoppslag når eventuelle positive resultater foreligger
keyboard_arrow_up