Til innholdet

Prosjektnummer

901129

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901129
Status: Avsluttet
Startdato: 20.05.2015
Sluttdato: 10.07.2015

Kunnskapsstatus vedrørende effekten av ultralyd på lakselus

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Med utgangspunkt i de opplysningene som er innhentet er det ikke mulig å fastslå om ultralyd kan brukes som metode i bekjempelsen av lakselus. Det synes lite sannsynlig at ultralyd vil kunne ta livet av lus som sitter på laksen. Derimot er det ikke usannsynlig at ultralyd kan virke preventivt ved å hindre eller redusere påslaget av kopepoditter. Ultralyd er vist å kunne hindre eller redusere påslag av rurlarver på skipsskrog og andre overflater. Påslagsprosessen for rurlarver har sterke likhetstrekk med den prosessen lakseluskopepoditter går gjennom når de slår seg på vertsfisken. Det er derfor håp om at det som virker på rur også virker på lakselus, men det kan bare bekreftes gjennom kontrollerte forsøk.
 
Dersom ultralyd skal kunne brukes som bekjempelsesmetode mot lakselus er det en forutsetning at metoden ikke medfører uakseptable effekter på oppdrettslaksen eller andre organismer i miljøet. Ultralyd ligger langt utenfor hørselsområdet for laks og de fleste andre fiskeartene som naturlig befinner seg nær lakseoppdrettsanlegg. Det er ikke funnet noe som tilsier at ultralyd vil påføre oppdrettslaksen problemer av helse- eller velferdsmessig karakter, men heller ikke det er det mulig å fastslå med sikkerhet uten å gjennomføre forsøk.
 
Ultralyd vil sannsynligvis virke skremmende på hval og sel. Spørsmålet er om det er akseptabelt dersom ultralyden samtidig har en god virkning mot lakselusa. Siden ultralyd har relativt kort rekkevidde betyr det at skremselseffekten på de marine pattedyrene nok vil være begrenset til et mindre område.
 
Siden lydoverføring mellom vann og luft er svært dårlig vil ultralyd neppe skape noen HMS-messige problemer for driftspersonell som holder seg over vannflaten.
Dersom ultralyd viser seg å ha en god effekt på lakselusa tilfredsstiller denne metoden flere av kriteriene for den ideelle bekjempelsesmetoden enn dagens metoder. Den krever ikke fysisk handtering av laksen, den har trolig ingen negativ effekt på laksens helse og velferd, den har liten negativ effekt på det marine miljøet, den er økonomisk svært fordelaktig, den medfører trolig ingen økt fare for rømming og den har neppe noen HMS-messige utfordringer. I tillegg har den en bonus som de fleste andre metodene mangler: Den kan medføre mindre begroing av nøtene, og på den måten faktisk bidra til et bedre miljø for laksen i merdene.
Bruk av ultralyd har vært lansert som en potensiell metode for kontroll med lakselus, men en vet lite om hvordan denne metoden virker på lakselus, og hvilket potensial metoden kan ha. I forkant av eventuelle eksperimentelle studier er det behov for å lage en kunnskapsoversikt over hva en vet om effekten av ultralyd på forskjellige typer organismer, og de fysiske forholdene rundt generering og utbredelse av ultralyd i sjøvann.  
Å beskrive kunnskapsstatus vedrørende fysiske forhold som blant annet generering og spredning av ultralyd i vann, og kjente effekter av ultralyd på forskjellige organismer, herunder blant annet fisk og diverse begroingsorganismer.   
Prosjektet vil gi et godt grunnlag for beslutning om videre uttesting av ultralyd til lakselusbekjempelse, og også gi føringer for hvordan slik uttesting eventuelt bør gjennomføres. Med tanke på luseproblematikkens betydning for lakseoppdrettsnæringen kan nytteverdien av dette prosjektet bli svært høy.
Prosjektet er en utredning der følgende aspekter ved ultralyd skal kartlegges:

1. Hvordan ultralyd ved forskjellig frekvens dannes, spres og dempes i vann, effekten av ultralyd-indusert kavitasjon, og hvilke krav som settes ved bruk av ultralyd i stor skala.

2. Hvilke effekter ultralyd har på organismer i vann, inkludert mikroorganismer, alger, planktonorganismer og fisk. Utredningen vil, så langt råd er, gi svar på hvilket potensial ultralydbehandling har som metode for bekjempelse av lakselus i kommersielt lakseoppdrett.
Resultatet av utredningen vil bli gjort tilgjengelig i en åpen rapport fra Nofima som er tilgjengelig på FHFs nettsider. En kortfattet populærvitenskapelig versjon vil bli gjort tilgjengelig for offentlige medier.
keyboard_arrow_up