Til innholdet

Prosjektnummer

901097

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901097
Status: Avsluttet
Startdato: 20.04.2015
Sluttdato: 01.10.2016

Utvikling av teknologi for håndtering og ivaretagelse av kvalitet på levende trålfanget hvitfisk ombord i M/S Molnes

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Tradisjonelt dras trålfanget fisk om bord og slippes ned i tørre mottakstanker. På M/S Molnes slippes fisken ned i mottakstanker fylt med oksygenrikt og avkjølt vann.

Tentative erfaringer fra andre prosjekt med mellomlagring i saltvann, indikerte 60–70 % overlevelse på torsk og 50 % overlevelse på sei. På hyse hadde man særdeles dårlige erfaringer mht. forsøk på restitusjonslagring etter fangst.

På M/S Molnes oppnås en oppsiktsvekkende høy overlevelse, spesielt for hyse og sei, mens torsk i større grad var forventet. Samfengt overlevelse ligger på over 90 % etter 6 timer. I tillegg ser man at fiskeslag som uer også kan holdes i live etter fangst med trål. Suksessfaktorene for overlevelse viser seg å være moderat størrelse på trålhal og at slingring/bevegelse i mottakstank pga. dårlig vær holdes under kontroll. Det må også nevnes at fangster som er tatt på dypt vann må hives forsiktig om bord slik at fisken kan kompensere for trykkfall.

Kvaliteten på filét produsert fra råstoff fra M/S Molnes viser seg å være “Premium”. Dette skyldes at bløgging er foretatt på bedøvd og “levende” fisk, slik at utblødningen etter at bløggestikket er utført blir fullstendig. At nedkjølt sjøvann (Refrigerated Sea Water (RSW)) ble brukt i alle mottak-, utblødning- og holdetanker, bidrar også til et “Premium” resultat.

Etablering av en “premium kvalitet” på trålfanget råstoff møter markedets etterspørsel og vilje til å betale en merpris for ferskfrosset fiskekjøtt som innfrir kvalitetskravene som eksisterer på “refreshed”-markedet.

HMS-fordeler for mannskapets del kan påvises i form av en jevnere og mer forutsigelig produksjonstakt på fabrikkdekk, siden levende fisk kan lagres uprosessert uten at kvaliteten forringes. Ved tørre mottak oppstår det et voldsomt press mot mannskapet for å få fangsten raskest mulig i fryserne, slik at produktet ikke forringes.

Vurdering av funnene (statistikk, gyldighet, sikkerhet, presisjon etc.) er så langt ikke gjort til gjenstand for empirisk forskning. Tall forventes i 2017.

Mulighetene for videre anvendelse av resultater fra prosjektet (implementering) er entydige og positive, og gir også bidrag til FHFs visjon om en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst, idet FHFs investeringer i næringsrettet FoU er av konkret nytte for næringen og resultatene kan implementeres i næringen slik at de bidrar til innovasjon.
De to mottakene til tråleren Molnes er bygd om til “vått” mottak slik at fisken etter el-bedøvning kan bløgges fra levende tilstand. Dette gir en bedre utblødning enn alternativet som er direkte kapping/sløying etter at fisken er død. Resultatene viser at mer enn 90 % av fisken er levende ved bløgging og at filét som er produsert av råstoffet fra Molnes har svært god kvalitet. Resultatene fra Molnes vil trolig føre til at nye trålere vil bli bygd med “vått” mottak. Det arbeides videre med å automatisere bløggingen.
AS Roaldnes har som mål å levere produkter av torsk, hyse, sei og andre kommersielt tilgjengelige arter av så høy kvalitet som praktisk mulig. Gjennom en kvalitetsforbedring av produktene fra villfanget fisk vil det være mulig å oppnå en høyere verdiskapning.

Dagens løsning for ombordtaking og videreprosessering av trålfanget fangst fører til at det meste av fisken (gjerne mer enn 85 %) har vært død i så lang tid før bløgging (30 minutter) at man ikke greier å få til en effektiv blodtapping. Dårlig blodtapping gir kvalitetsforringelse. Kvalitetsforringelse som følge av slag- og trykkskader i fiskekjøttet er også en aktuell problemstilling.  Prosjektet adresserer samtlige av disse problemstillingene.

I forbindelse med et større ombyggingsprosjekt på tråleren M/S Molnes ultimo 2015 vil det bli arbeidet med å utvikle design, detaljprosjektering og engineering av et totalkonsept for skånsom ombordtakning, restitusjonslagring, automatisert levendebløgging og god utblødning av fartøyets trålfangst. Ideen er at rederiet sammen med eksternt engasjert kompetanse vil sette sammen et konsept av teknologi/utstyr, slik at en fungerende løsning tilpasset ombordproduksjon i en tråler “skapes”.
 
Prosjektet befinner seg på stadiet industriell forskning/ eksperimentell utvikling, hvor målsettingen er å kunne beskrive og detaljere en fullskala protype – klar for bygging, ombordmontering og uttesting.

Prosjektet er knyttet opp mot Senter for miljøvennlig fangstteknologi (CRISP) og prosjektet “Implementering av teknologi for optimal kvalitet i fremtidens prosesslinje på trålere (OPTIPRO): Fase 1” (FHF-900930), hvor AS Roaldnes er en referansebedrift.
 
AS Roaldnes er for øvrig i ferd med å knytte seg opp mot SINTEF-prosjektet Qualifish (2014–2017) med deltakerstatus (jf. Forskningsrådets prosjektnr. 233709), hvor de aktuelle temautfordringer er meget relevante for bedriftens virksomhet.
 
Prosjekt er forankret i FHFs handlingsplan 2014, bl.a. med referanse til side 24–29.

Å utvikle et totalkonsept for ombordtaking og fangsthåndtering klart for ombordmontering/fullskala prototyping ultimo 2015.

Delmål
A. Å avklare løsningsforslag for ombordpumping.
B: Å avklare løsningsforslag for sorteringsbord og levendefisktanker.
C: Å avklare løsningsforslag for bedøvning og bløggelinje.
D: Å avklare løsningsforslag for utblødning.
E: Å avklare løsningsforslag knyttet til logistikk for forflytting av fisk mellom A, B, C og D.

Effektmål
1. Å utvikle kostnadseffektiv og kvalitetsfremmende teknologi for ombordtaking og automatisert fangstbehandling av råstoff om bord i trålere.
2. Å utarbeide kostnad-nytte-analyse for en løsning som er tenkt implementert ved ombygging av M/S Molnes.

Prosjektet er basert på ideer, argumenter og kunnskap rundt ny teknologi for ivaretakelse av kvalitet på trålfanget villfisk.
 
Det ligger en klar overbevisning om at denne teknologien vil kunne øke kvaliteten og verdien på fangsten. Målet er å oppnå minst samme kvalitet som for linefanget villfisk, hvor prisgevinsten i forhold til trål utgjør opptil kr. 3–5 per kg (torsk og hyse).
 
M/S Molnes disponerer kvoter på ca. 10 000 tonn rundvekt av alle arter, hvorav tildelt torskekvote i 2015 utgjør mer enn 3000 tonn.
 
Muligheten for å kunne mellomlagre fisk levende i restitusjonstanker, vil også bedre prosesslogistikken om bord, herunder muliggjøre en optimal fangsttakt som følger av den faktiske døgnvariasjon/tilgjengelighet.
 
Energieffektivisering kan også påregnes ved at “produksjonstopper” som følge av “storhal” kan fordeles over en lengre produksjonstid, noe som gir mulighet til en mer energieffektiv operasjon av prosessmaskineri mv.

Positive miljøkonsekvenser av en mer energieffektiv produksjonslogistikk vil kunne påregnes, og vil naturlig bli gjort til gjenstand for analyse og rapportering under prosjektet.
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)-fordeler for mannskap sammenliknet med dagens prosesslogistikk vil være åpenbare dersom automatisering av tunge og monotone arbeidsoperasjoner gjennomføres. Det pekes også på at dersom eksisterende vinsje- og vaierhåndtering av tunge trålsekker (over 20 tonn) erstattes med ombordpumping, vil den største risikofaktoren for ulykker med personskadefølger som i dag eksisterer, elimineres.
 
Forventet nytteverdi for øvrige prosjektpartnere, vil for leverandør- og designpartnere referer seg til en styrket markedsposisjon, med mulighet for økte markedsandeler nasjonalt og internasjonalt. For FoU-partneren vil prosjektdeltakelse bl.a. verifisere den grunnforskningen som de bidrar med i prosjektet.
Planlagt prosjektgjennomføring
1. Spesifikasjon for automatisert prosesslinje: Kapasiteter (antall/volum) og tenkt logistikkflyt for pumping, levendefisktanker, sortering levende/død, bedøvning, bløgging, sortering art/størrelse, utblødningskar, transportører bånd/rør.

2. Innhente tegninger og data (kapasitet, energiforbruk, pris etc.) for alle enkeltkomponenter som inngår i spesifikasjonen.

3. Tegne inn prosesslinje (2D/3D) med alle påtenkte enkeltkomponenter i et generalarrangement.

4. Simulere råstoff-flyt med ulikt fangstvolum og sammenheng (regneark eller annen dedikert software). Oppdage eventuelle flaskehalser. Oppdatere generalarrangement.

5. Kost/nytte analyse: Totalpris, kostnadsinnsparelser (bunkers, mannskap etc.) og potensielt økt inntekt på råstoff.

6. Rapportering og publisering.

Fremdriftsplanen for punktene 1–6 er planlagt fortløpende med tentative delmåloppnåelser i løpet av sommer/høst 2015 og med sluttrapportering desember 2015.
 
Prosjektorganisering
Involverte prosjektdeltakere
1. Teknologileverandører med ansvar for spesifikke prosjektutfordringer:
• Seaflow AS, pumpeteknologi
• Seaside AS, bløggeautomatikk

2. FoU-miljøer med ansvar for simulering og verifikasjon;
• SINTEF Fiskeri og havbruk, ref. tilgjengelig grunnforskning, simuleringsverktøy og testforsøk
 
3. Næringsbedrift/rederi, med ansvar for prosjektorganisering, fremdrift og kompetanseleverandør for fartøy- og fangstteknologi:
• AS Roaldnes med tråleren M/S Molnes
 
4. Design/engineering/prosjektering, med ansvar for sammenstilling, visualisering, generalarrangement:
• Seacon AS, skipsdesigner
• Steeltech AS, produktutvikler/designer
• Diverse teknologileverandører
Primærhensikten med prosjektet er at prosjektresultatene skal formidles inn i hovedprosjektet (M/S Molnes). Det vil imidlertid også være påregnelig at de enkelte deltakere, på hvert sitt fagfelt, gjør bruk av hele eller deler av prosjektresultatene. I tillegg vil fagpresse og næringsforum bli oppdatert med informasjon om relevante resultater egnet for kommersialisering om bord i fiskefartøy.

Det ligger også et uavklart potensiale i muligheten til å påvirke prisutvikling i sluttleddet, gjennom en høyere kvalitet på sluttprodukt som følge av teknologiutviklingen, bør formidles og publiseres til omsetningsledd/kunde (downstream). Rederiet anser det å ligge i front av teknologiutviklingen som en mulighet til å bygge marked og implementere sine produkter under eget varemerke.
keyboard_arrow_up