Til innholdet

Prosjektnummer

900582

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900582
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2011
Sluttdato: 31.12.2011

Formidling fiskeri 2011

Det ble gjennomført 3 formidlingssamlinger 2011:
17.03.2011: Kråkebolleseminar, Tromsø
09.04.2011: Lofotfishing: Presentasjoner av FHF-prosjekt
med hovedvekt på fangstbehandling snurrevad, kystlinefiske og teinefiske. Til tross for god annonsering hadde seminaret svært få besøkende.
13.10.2011: Teknologikonferanse med fokus på gass som energibærer.
Begge samlingene hadde god oppslutning og fikk svært positiv tilbakemelding.
Som et ledd i FHFs arbeid med å formidle avsluttede, pågående og nye prosjekter innen fiske og fangst, skal vi gjennomføre 3 åpne fagspesifikke formidlingsarrangementer i løpet av 2011. Arrangementene har også til hensikt å styrke samspillet mellom næring, FoU-miljø og forskningsrelatert forvaltning.
 
Kråkebolleseminar
Norge har en stor bestand av kråkeboller. Faktisk så stor at den utgjør både et betydelig inntektspotensial og et betydelig økologisk problem fordi de spiser opp all tang og tare i store områder.
 
Det er gjennomført flere prosjekter for å få i gang fangst av kråkeboller. NIVA har på oppdrag fra FHF gjort en perspektivstudie av kråkebollen. De mener en effektiv høsting vil være en vinn-vinn-situasjon og de dokumenterer at det vil tjene både samfunnet og vil kunne utvikle en ny næring.
 
Det er ønskelig med et seminar hvor man kan få en status over situasjonen etter de prosjektene som er gjennomført. Er det lønnsomhet i fangst av kråkebolle? Hvor mange aktører driver med fangst og salg av kråkebolle per i dag? Hvilke problemer har det vært, og kreves det en videre innsats innenfor FoU? Kan man finne løsninger hvor desimering av bestanden og kommersialisering går hånd i hånd?
 
Utfordringer og flaskehalser vil være relatert til både FoU, offentlige rammebetingelser og nærings- og bedriftsutvikling for å unngå unødvendig ressursbruk i utvikling av kråkebollenæringen. FHF ser det derfor som formålstjenlig at både fiskeridirektorat, mattilsynet, virkemiddelapparat og andre aktuelle organer deltar på et slikt seminar.
 
Seminaret arrangeres som et dagsmøte i Tromsø 17 mars 2011.
 
Formidlingsseminar i tilknytning til Lofotfishing i Svolvær
FHF ønsker å avdekke ny kunnskap som kan øke fiskerienes bidrag til verdiskaping og bosetting langs kysten. Fangstbehandling, effektivitet og lønnsomhet er sentrale stikkord.
 
FHF har gjennomført og gjennomfører flere prosjekter som søker ny kunnskap innen fangstbehandling, effektivisering og økt verdiskaping. Flere av disse er svært relevante for deltakere på Lofotfishing 2011, herunder prosjekter som omfatter fangstbasert havbruk, automatisk fangstbehandling av villfisk i snurrevadfiske, samt effektivisering av linefiske og teinefiske.
 
Seminaret avholdes lørdag 9. april og gjennomføres i 2 bolker â 2 timer.
 
Steinar Jonassen, leder i faggruppen for marine ressurser, vil involveres i utforming av program for seminaret.
 
Samling Fiskeriteknologi
Det skal i løpet av andre halvår gjennomføres et formidlingsseminar hvor prosjekter fra fagområdet fiskeriteknologi blir presentert. Tema er foreløpig ikke bestemt, men bruk av LNG i fiskeflåten vurderes som aktuelt.

Å gjennomføre åpne fagspesifikke formidlingsarrangement.

For 2011 legges det opp til tre samlinger:

Kråkebolleseminar 
Forventet nytteverdi vil være å opprette et kontaktnett blant kråkebolle-entusiaster, FoU-miljø, virkemiddelapparat og offentlige forvaltningsorganer. Sammenstille kunnskap man har og kartlegge problemområder. Seminaret kan gjøre det mulig å få lagt en strategi videre for en bedre kommersialisering av ressursen. Det kan også gi innspill til nye prosjekter i regi av FHF.

Formidlingsseminar i forbindelse med Lofotfishing 
Forventet nytteverdi vil være å formidle et utvalg av nye, etablerte og avsluttede FHF-prosjekter samt få innspill til nye prosjekter i regi av FHF.
 
Samling innen fiskeriteknologi
Forventet nytteverdi vil være å formidle et utvalg av nye, etablerte og avsluttede FHF-prosjekter samt få innspill til nye prosjekter i regi FHF.
FHFs FoU-koordinatorer vil sammen med FHFs fagsjef på fiskeriområdet være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av samlingene.
 
Det antas at hver samling vil ha en kostnad på ca. kr 50 000 som skal dekke leie av lokaler samt reiseutgifter til foredragsholderne.
 
Kråkebolleseminar (mars 2011)
Kråkebolleseminar planlegges arrangert i første halvdel av 2011.
Da vil de prosjektene som er gjennomført innenfor dette feltet bli presentert. Det vil bli holdt presentasjoner fra fiskere og andre relevante aktører, og man vil kunne få innspill til nye prosjekter.

Formidlingsseminar Lofotfishing (april 2011)
Seminaret planlegges arrangert 9. april i tilknytning til Lofotfishing, Svolvær. Seminaret deles opp i to bolker med hvert sitt tema. Hver bolk avsluttes med spørsmål, diskusjon og innspill til nye FoU-prosjekter. Utvalgte prosjekter under hvert tema presenteres av respektive prosjektledere.
 
Samling innen fiskeriteknologi (høsten 2011)
Formidlingsseminaret planlegges arrangert høsten 2011. Det vil bli presentert prosjekter fra valgte tema innen fagområdet fiskeriteknologi. Det vil bli holdt presentasjoner fra fiskere og aktører og man vil kunne få innspill til nye prosjekter.
Alle foredrag vil bli tilgjengelig på prosjektets informasjonsside i FHFs prosjektdatabase, og det vil bli laget en nyhetssak om det enkelte seminar hvor også foredrag vil bli gjort tilgjengelig.
keyboard_arrow_up