Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 354 prosjekter

Prosjektnr: 901886
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av en nedskalert sekkeutløser for den mindre snurrevadflåten

​Stenevik Hav har tidligere levert sekkelåsprototype til Havforskningsinstituttet (HI), da under navnet Stenevik produktutvikling. Denne prototypen gav verdifulle lærdommer og viste seg å demonstrere prinsippet på en god måte. Resultatene av dette kan leses i prosjektet “Nedskal ...
Prosjektnr: 901862
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for effektiv oppsamling av fiskeskinn om bord i tråler (FISKESKINN)

​Ved filetering av hvitfisk om bord i filet-trålere oppstår fiskeskinn som en sidestrøm i produksjonen. Anslagsvis utgjør skinn omtrent 8 % av torsk ved produksjon av filet. Ramoen produserte rundt 150 tonn skinn fra hvitfisk i fjor. I år vil volumet ligge på rundt 100 tonn, hove ...
Prosjektnr: 901862
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for effektiv oppsamling av fiskeskinn om bord i tråler (FISKESKINN)

​Ved filetering av hvitfisk om bord i filet-trålere oppstår fiskeskinn som en sidestrøm i produksjonen. Anslagsvis utgjør skinn omtrent 8 % av torsk ved produksjon av filet. Ramoen produserte rundt 150 tonn skinn fra hvitfisk i fjor. I år vil volumet ligge på rundt 100 tonn, hove ...
Prosjektnr: 901887
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Gjenfangst av fastståande fiskereiskap på avvege: Uttesting av systemet PingMe

​Tap av fiskereiskap fører til ei skjult beskatning på ressursane, til dårleg dyrevelferd og til marin forsøpling. Moglegheita til å raskt gjenfinne tapt utstyr reduserer uheldige effektar. I følgje ei undersøking gjennomført av SINTEF har Ocean Space Acoustics (OSAC) AS kome len ...
Prosjektnr: 901887
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Gjenfangst av fastståande fiskereiskap på avvege: Uttesting av systemet PingMe

​Tap av fiskereiskap fører til ei skjult beskatning på ressursane, til dårleg dyrevelferd og til marin forsøpling. Moglegheita til å raskt gjenfinne tapt utstyr reduserer uheldige effektar. I følgje ei undersøking gjennomført av SINTEF har Ocean Space Acoustics (OSAC) AS kome len ...
Prosjektnr: 901889
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av teknologi som kan øke utnyttelse, bearbeiding og verdiskapningen av hoder og filetrygger av hvitfisk

​Prosjektets overordnede idè er å utvikle ny teknologi som kan øke utnyttelse, bearbeiding og verdiskapningen av hoder og filetrygger av hvitfisk om bord i havfiskeflåten.Økt utnyttelse av marint restråstoff har høy prioritet på nasjonalt nivå, både i et økonomisk, miljømessig og ...
Prosjektnr: 901888
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Marinisering av eksisterende sløye- og kappemaskin som er skånsom mot lever og rogn (FOLLA)

Det er behov for å kunne tilby en sløye- og kappemaskin som er skånsom mot rogn og lever til den havgående fiskeflåten. Utfordringer og problemstillinger som det vil bli jobbet med er listet opp under:• Bevegelse: Maskinen vil bli plassert om bord på et fartøy som har utf ...
Prosjektnr: 901865
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst av pukkellaks (Stillehavslaks 2.0)

​Ifølge Vitenskapskomitéen for mat og miljø vil pukkellaks (Oncorynchus gorbuscha) være en stor trussel mot andre laksefisk og økosystemene i norske elver. Etablering av et bærekraftig sjøfiske på pukkellaks kan være et effektivt tiltak som reduserer antall gytende individ i nors ...
Prosjektnr: 901828
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Alvorlige ulykker i kystfiskeflåten – årsaker og tiltak

​Stortinget har vedtatt en visjon om at ingen fiskere skal omkomme på havet i fremtiden. Fokuset for myndighetene og næringsaktører har vært risikovurderinger, sikkerhetsstyring og forebyggende tiltak om bord på fartøyene. Til tross for dette, har antall personulykker registrert ...
Prosjektnr: 901754
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Skånsom og effektiv tråling etter hvitfisk

​Torsk (Gadus morhua), hyse (Melanogrammus aeglefinus), og sei (Pollachius virens) er noen av de viktigste fiskebestandene for Norge, og de siste 10 årene har fangstene for disse artene vært opp mot 900 000 tonn årlig, med en førstehåndsverdi opp mot 13 milliarder kr (tall fra ...
keyboard_arrow_up