Til innholdet

Prosjektnummer

901889

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901889
Status: Pågår
Startdato: 01.08.2023
Sluttdato: 10.12.2025

Utvikling av teknologi som kan øke utnyttelse, bearbeiding og verdiskapningen av hoder og filetrygger av hvitfisk

​Prosjektets overordnede idè er å utvikle ny teknologi som kan øke utnyttelse, bearbeiding og verdiskapningen av hoder og filetrygger av hvitfisk om bord i havfiskeflåten.

Økt utnyttelse av marint restråstoff har høy prioritet på nasjonalt nivå, både i et økonomisk, miljømessig og etisk perspektiv. Årlig genereres det over 1 million tonn marint restråstoff i sjømatnæringen i Norge. Det er anslått at nærmere 40 % av restråstoff fra ombordproduksjon av hvitfisk ikke utnyttes, noe som tilsvarer rundt 77 000 tonn for den havgående flåten. Å foredle mer av hvitfisken og utnytte hele fisken støtter i tillegg opp om FNs bærekraftmål og regjeringens strategier for bioøkonomi, sirkulærøkonomi og utnyttelse av restråstoff. 

På lengre sikt vil et større produktspekter og økt bearbeiding bety at hvitfisknæringen er bedre rustet for å møte reduksjoner i kvotegrunnlag og dreininger i markedet. Økt produktspekter fra norsk villfisknæring gjør aktørene mere robuste og mindre sårbare for konjunkturendringer.

Havfiskeflåten har den laveste utnyttelsesgraden av restråstoff i hvitfisksektoren. I dette prosjektet skal vi bidra til bedre utnyttelse av fiskehoder og ryggbein fra villfisknæringen. Det vil kunne gi grunnlag for nye “grønne” arbeidsplasser, sunne produkter og mer lønnsomhet i næringen basert på en mer bærekraftig ressursutnyttelse. Fisken er allerede fisket, man trenger å øke utnyttelsesgraden.
Bare seks av rundt 25 havgående fartøy utnytter restråstoff i mel- og oljefabrikk, mens noen få har ensilasjeanlegg. Noen båter har levert mindre volum frosne hoder. For å kunne løse flaskehalser og realisere produkt- og verdipotensialet for ombordfryste fiskehoder og filetrygger er det helt nødvendig å tenke nytt og langsiktig. Det er behov for nye effektive automatiserte løsninger i prosesslinjen om bord og samarbeid langs hele verdikjeden for å lykkes.
​Hovedmål
Å utnytte verdipotensialet som ligger i å pre-prosessere hoder og rygger om bord i fiskefartøy for at dette råstoffet kan videreutvikles og produseres til flere enkeltstående produkter som går til humant konsum eller mat til kjæledyr.

Delmål
1. Å utvikle og implementere en ny generasjon hodekappemaskin, som deler- og renser fiskehoder automatisk.
2. Å utvikle en modul for filetmaskin som kan fraksjonere filetbeinet i tre deler (buker, ryggbein med svømmeblære og bakre ryggbein uten svømmeblære).
Prosjektet vil gi grunnlag for økt lønnsomhet og bearbeiding av hoder og filetbein om bord i havfiskeflåten og fra filetproduksjon på land. I dag har norsk hvitfisksektor et uutnyttet potensial på 120 000 tonn restråstoff. Fiskefileten utgjør ca. 35 % av fiskens levende vekt, hodet utgjør 18–24 % og ryggen rundt 12 % (Jónsson og Jonas R. Vidarsson, 2016). Ved måloppnåelse vil prosjektet ha en tydelig nytteverdi i form av økt lønnsomhet, bærekraft og forbedret sirkulærøkonomi for aktører som tar teknologien i bruk. For eksempel vil fraksjoneringen bl.a. gi grunnlag for et renere råstoff til produksjon av fiskekjøtt fra buklappene til humant konsum. Fraksjoneringen gir også mulighet for å kunne produsere tørkede svømmeblærer til høyt betalte markeder i Asia. At man kan tilby markedet renskede og kløyvde fiskehoder uten gjeller har en stor nytteverdi. Slike hoder er etterspurte produkter i Sør-Korea og andre asiatiske markeder. pet food-produkter kan produseres fra restbein og kjøttfraksjoner.

Både Breivik Mek. Verksted AS, C Food Norway AS og Atlantic AS har pågående utviklingsprosjekter innenfor restråstoffutnyttelse. Nytteverdi for Breviik Mek. Verksted på kort og lang sikt er utvidelse av produktportefølje, økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft. Ny teknologi kan gi økt og bedre ressursutnyttelse av hoder og rygger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nytteeffekten for C Food Norway ved at ny teknologi er implementert i havfiskeflåten vil være avgjørende for å lykkes med å omsette nye konsumentvennlige produkter fra restråstoff i det internasjonale sjømatmarkedet i storskala. Ny teknologi om bord i M/S Atlantic kan bidra til produksjon av nye produkter og anvendelse av restråstoffet som gir en høyere verdiskaping.
​Prosjektet gjennomføres i to faglige arbeidspakker (AP-er):

AP1: Utvikling av ny kappemaskin for fiskehoder
1.1 Kartlegging av behov
1.2 Prototype, konsept
1.3 Prototypebygging
1.4 Prototype, test
1.5 Forbedring/videreutvikling
1.6 Installasjon og testing ombord i M/S Atlantic
1.7 Konklusjon og eventuelle feilrettinger

AP2: Utvikling av modul for bearbeiding av filetbein
2.1 Kartlegging av behov
2.2 Prototype, konsept
2.3 Prototypebygging
2.4 Prototype, test
2.5 Forbedring/videreutvikling
2.6 Installasjon og testing om bord i M/S Atlantic
2.7 Konklusjon og eventuelle feilrettinger
Følgende formidlingstiltak er planlagt:
• markedsføring av prosjektet via nettsider og sosiale medier til prosjektpartnerne
• presentasjon av resultater på relevante konferanser som Torskekonferansen, Skreikonferansen eller Ombordfryst
• presentasjon av resultater på seminar og møter i regi av FHF
• nyhetsoppslag og populærvitenskapelig artikkel om prosjektet i ulike medier
• faktaark
• populærvitenskapelig artikkel av resultatene i prosjektet
• ved måloppnåelse vil det bli utarbeidet egnet video for illustrasjon av teknologi og prosjekt.
• invitere fiskebåtrederier til demonstrasjon av ferdig utviklet teknologi.
• presentasjon av løsningen under Nor-Fishing ved standen til Breivik Mek. Verksted.
keyboard_arrow_up