Til innholdet

Prosjektnummer

901888

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901888
Status: Pågår
Startdato: 01.07.2023
Sluttdato: 01.05.2024

Marinisering av eksisterende sløye- og kappemaskin som er skånsom mot lever og rogn (FOLLA)

Det er behov for å kunne tilby en sløye- og kappemaskin som er skånsom mot rogn og lever til den havgående fiskeflåten. Utfordringer og problemstillinger som det vil bli jobbet med er listet opp under:
Bevegelse: Maskinen vil bli plassert om bord på et fartøy som har utfordringer med store og brå bevegelser pga. vær og bølger.
Tekniske utfordringer: Svingning i spenning og jordfeil pga. krevende miljø i fabrikker om bord.
Stor variasjon størrelse/fiskeart: Endring i fiskefelt og forflytting over store avstander på én og samme tur fører til mange ulike arter og størrelser på fisken.
Ulike fiskefelt, Svalbard, Lofoten, Finnmark og Grønland: Torsk er f.eks. ikke lik fra de ulike fiskefeltene, og krever en svært fleksibel og tilpasningsdyktig maskin. Variasjon i størrelse (lengde/bredde/høyde), og mageinnhold (lever/rogn) gjør at maskinen må være hurtig og nøyaktig uavhengig av hvor fiskeriet finner sted.
Hel innmat rogn/lever: Utfordringer med bevegelse og hvor ulik fisken er fra de ulike fiskefeltene gjør at maskinen i større grad må kunne lese hver fisk som unik for å få et godt resultat.
• Buksprett på venstre side av gattborr på enkelte fiskearter for å unngå reklamasjon. (Kundespesifikke krav for markedet, “frozen at sea”).
Rette buksnitt: Utfordringer med rette buksnitt til kvalitetskravene som stilles for “frozen at sea”.
Maskinlæring: Økt nøyaktighet, og unik behandling av hver fisk for økt kvalitet og reduksjon av reklamasjon.
Hastighetsøkning: Om mulig øke hastighet på mindre fisk U/4 kg, for økt effektivitet.
Tekniske forbedringer: Økt press på driftssikkerhet ved 24/7-drift om bord. Maskindrift på land er basert på 5–15 timer i døgnet.
Forbedret fjernsupport: Havgående fiskefartøyer er lengre perioder langt fra land, og effektiv fjernsupport helt avgjørende for å kunne hjelpe fartøyet ved problem.

Gjennom de fem siste årene har Havfront utviklet FOLLA – skånsom sløye og kappemaskin til hvitfisknæringen på land. Maskinen har vært utviklet til villfanget fisk, og skal sikre hel rogn og lever. FOLLA har vist gode resultater hos ulike brukere, og nå ønsker den havgående flåten å ta den i bruk om bord. Ønsket om å ta vare på mer av det hele restråstoffet, og automatisk sløye og kappe all fisk uavhengig av art og størrelse gjør FOLLA aktuell for den havgående fiskeflåten. 

Dagens teknologi er basert på avgrensning i hvor stor fisk som kan kjøres i de ulike maskinen, samt lite vektlegging på helt restråstoff. Havfront ønsker at man nå mariniserer FOLLA som har vært utviklet for landanlegg til den havgående fiskeflåten. FOLLA ble utviklet i samarbeid med landindustrien fra 2018 til 2021, finansiert av FHF, jf. “Skånsom sprette- og kappemaskin for hvitfisk til landanlegg” (FHF-901403). FOLLA vil være basen for videreutviklingen, og dette prosjektet tar sikte på å kunne  tilpasse maskinen for benyttelse om bord.

Havfront har siste året utviklet maskinlæring til oppdrettstorsk, og man ønsker nå å se om en kan integrere denne teknologien på maskinen om bord også for å gjøre maskinen mer fleksibel og nøyaktig. Det er knytt stor usikkerhet om man kan gjennomføre denne implementeringen om bord, men man velger å ta det med som en utfordring for å se på mulighetene. 

Kvalitet på nakke og buksnitt vil være av høy prioritet da kvalitetskravene om bord virker høyere enn på land, da de har “frozen at sea” som vare merke.

Krav til hastighet og stabilitet for drift 24/7 vil være avgjørende, for å kunne tilfredsstille behovene som havfiskeflåten har. Utfordringer med avstand til land, og korte opphold ved land gjør at teknologien som benyttes må være driftssikker, og personellet om bord må kunne løse utfordringer som oppstår. Fjernsupport med kamera, ekstern tilkobling til komponenter er helt avgjørende for effektiv drift av maskinen.
Hovedmål
Å tilpasse, teste og feilrette skånsom sløyemaskin slik at maskinen kan fungere om bord i et havfiskefartøy som har særskilte utfordringer relatert til bevegelser og miljø.

Delmål
Krav til maskinen
1. Å kunne utføre skånsom sløying som muliggjør uttak av hel og skadefri rogn og lever.
2. Å kunne sløye og kappe hvitfisk fra 1–20 kg, inkludert uer, steinbit, brosme og lange.
3. Å ha minimum kapasitet på 20 fisk per minutt i skånsom mode.
Hva man ønsker å få løst
Næringsbedrift: Hel innmat, økt effektivitet, og ingen manuell sløying og kapping 
• Hel innmat: Ønske om å ta vare på hele fisken for økt inntjening, og bedret utnyttelse av råstoffet.
• Effektivitet: Kunne sløye og kappe sømløst uten å sortere på hverken størrelse eller art.
• Ingen manuell sløying: Fjerne all manuell sløying og kapping med kniv for å spare mannskap.

Teknologibedrift: Økt kompetanse + flere funksjoner
Havfront ser det som naturlig å øke både sin grad av kompetanse, samt øke inntjening gjennom flere funksjoner på maskinen. Man ønsker å automatisere hvitfisknæringen gjennom ny teknologi, og nye løsninger. Forbedret teknologi, for et hardere miljø om bord, vil gi en generelt bedre maskin på land. Havfront vil gjøre maskinen som bli benyttet om bord så lik som mulig den maskinen som blir solgt på land. Totalen vil gi en mer solid og driftssikker maskin. 
​Utviklingsaktiviteter
Forstudie av de ulike probremstillingene
• Avklare nøyaktig hva som er akseptert buksnitt, nakkekutt, og leverskade for denne delen av hvitfisknæringen.
• Vurdere mulige løsninger fra innspillene fra næringen til aksepterte grenser fra punktet over.

Utviklingsfase/ prototypebygging
Utvikle funksjoner og mulige løsninger for testing.
Bygge moduler for prototypetesting, samt utvikle programvare for funksjonene som tar høyde for bevegelse og utfordrende miljø. Den største utfordringen er å ta en maskin fra land til sjø, pga. plutselige bevegelser/ endringer i helling og vinkel på ulike komponenter og deler i maskinen.

Maskinlæring: Ny kunnskap og teknologi
Vurdere hvordan maskinlæring kan benyttes mest mulig effektivt. Innhenting av data for utvikling av flere algoritmer.
Finne teknologi/maskinvare som gjør at man kan benytte algoritmen i et fysisk krevende miljø.

Testing og utprøving av funksjoner og prinsipp
Teste de ulike funksjonene fysisk i Havfront sitt verksted, samt hos kunde. Finne begrensninger og forbedringer for best mulig drift og vedlikehold. Havfront søker også å forbedre maskinen slik at kunde enkelt kan skifte deler og komponenter uten support fra Havfront eller ved hjelp av fjernsupport på telefon/facetime® m.m.

Prosjektgjennomføring/ faseoversikt
1.1 Forstudie
• Mulighetsstudie internt hos Havfront sin utviklingsavdeling.
• Hvilke kompromiss/ begrensninger og løsninger kan kunden akseptere.
• Feltundersøkelse hos kunde.
• Prinsipptesting og diskusjon med samarbeidsbedrift før bestemmelse av teknologi på prototypemaskinen.
 
1.2 3D-modellering/ prototypeproduksjon/ lab-tester
• Modellering av testløsninger, beregninger og informasjonsinnhenting hos leverandører.
• Valg av komponenter som tåler et krevende miljø.
• Spesialtilpasninger av sensorer og maskinvare for bruk om bord med de begrensninger som den driften gir.
• Produksjon av prototyper for verkstedtesting og optimalisering.
• Prinsipptesting av ulike løsninger og funksjoner før endelig valg av løsninger.

1.3 Utvikling av testmoduler, programvare og valg av teknologi for test
• Programvare, matematiske modeller, samt visuell utforming av brukerpanel/ grensesnitt med hensyn til brukervennlighet og sikkerhet.
• Maskinlæring i prosjektet vil bli utført i samarbeid med masterstudent Jostein Henriksen både i felt og på Havfront sitt verksted.
• Bygging av mekaniske løsninger og prototyper vil bli utført av Havfront sin mekaniske avdeling. Havfront vil benytte sitt testlaboratorium for bygging, testing og utprøving, før montering hos kunde. 

Milepæl 1: Vurdere og avgjøre suksessfaktor for tiltak

2.1 Fysisk utprøving hos kunder
• Besøk om bord på alle leveringer/ landligge som kunde har mellom hver tur.
• 8–10 besøk som strekker seg over 2–4 dager for ombygging, testing og opplæring av kunde.
• 1–2 testrunder om bord ved behov for å følge opp maskin om bord.
• 24/7 online oppfølging av kunde for feilretting, veiledning ved stopp og forbedringer som blir utført av kunden.
• Fange opp variasjoner i fisken gjennom sesonger og art via kamerateknologi på maskinen og mål-data-maskinen som henter inn fra hver enkelt fisk. Datasettet vil bli benyttet for å forbedre buksprett og nakkekutt for å oppnå kvalitetskravet.
• Test over en periode på 7–8 måneder er for å fange opp endring i bruksmønster, vedlikeholdsbehov og endring i behov fra de ulike sesongene. 
• Feilretting, forbedringer vil i størst mulig grad foregå hos kundebedrift. 
• Man kommer til å benytte både samarbeidsbedrift og andre kunder av Havfront, dersom samarbeidskunde ikke har fisk tilgjengelig for den bestemte testingen prosjektet har behov for å gjennomføre.

2.2 HMS tilpasninger og risikovurdering
• Vurdere funksjonen i tråd med myndighetskrav og forskrifter.
• Risikovurderinger og risikoreduksjoner.
• Utvikling/ tilpasninger av sikkerhetstilpasninger og sikkerhetsbarrierer.

Milepæl 2: Funksjoner og løsninger etter bruk om bord

3.1 Mengdekjøring/ stresstest hos kunde
• Avdekke svakheter og barnesykdommer over tid.
• Oppgradering og tilpassinger som må gjøres for optimal drift.
• Personell på M/S “Veidar” monitorerer kvalitet og feil under drift. Kontinuerlig tilbakemeldinger.

3.2 Ombygging og testing etter endelig konklusjon og resultatoppnåelse
• Funksjoner blir valgt ut ifra kundekrav og tilbakemeldinger.
• Moduler med revidert teknologi blir bygget i Havfront sitt verksted, og ettermontert hos samarbeidskunde.
• Fysisk montering og testing hos kunde på eksisterende maskiner.
• Forbedringer av svakheter som er funnet av ulike komponentvalg.
• HMS-tilpasninger.

3.3 Utarbeiding av dokumentasjon, sertifisering og brukermanual
• Dokumentasjonsutarbeiding.
• Evt. sertifisering i tråd med krav fra myndigheter og kunde.
• Utarbeiding av brukermanual i tråd med innspill fra kunde/ bruker.

Milepæl 3: Resultater og forbedringer etter mengdekjøring

4.1 Prosjektledelse og rapportering
• Rapportering, oppfølging og prosjektledelse.
• Prosjektbudsjett og prosjektregnskap.
• Forfallende rapportering og presentasjoner.
• Man kommer til å være hos kunde for å teste de ulike funksjonene i flere omganger, da det har vist seg at det ofte krever 8–10 testrunder for å komme i mål. Alt avhengig av tilgang til fisk, og hvor omfattende løsningene blir.
​Følgende formidling er planlagt:
• Sosiale medier vil bli brukt aktivt gjennom hele prosessen. Facebook® og Instagram® har vist seg å være gode kanaler i tidligere prosjekt.
• Bruk av film for å vise frem resultater og måloppnåelse.
• Det legges opp til å lansere FOLLA tilpasset havfiskeflåten under Nor-Fishing 2024.
• Deltagelse på messer og fagsamlinger innen hvitfisk gjennom hele prosjektperioden.
keyboard_arrow_up