Til innholdet

Prosjektnummer

901865

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901865
Status: Pågår
Startdato: 01.06.2023
Sluttdato: 31.12.2025

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst av pukkellaks (Stillehavslaks 2.0)

​Ifølge Vitenskapskomitéen for mat og miljø vil pukkellaks (Oncorynchus gorbuscha) være en stor trussel mot andre laksefisk og økosystemene i norske elver. Etablering av et bærekraftig sjøfiske på pukkellaks kan være et effektivt tiltak som reduserer antall gytende individ i norske elver. Samtidig vil et slikt fiskeri gi økt verdiskapning for kystflåten.

Høsten 2022 ble det gjennomført internasjonale og nasjonale fagseminar om pukkellaks i Alta i regi av prosjektet “Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst og foredling av pukkellaks” (FHF-901753). Fagseminaret gav innsikt i internasjonal fangst og utnytting av pukkellaks og mulige løsninger for hvordan arten kan høstes i våre farvann. Snurpenot og kilenot brukes i Alaska og Canada, og disse redskapstypene ble løftet fram som aktuelle også i våre farvann.

I Norge er fiske etter laksefisk i sjø strengt regulert, og et forsøksfiske etter pukkellaks vil i henhold til Miljødirektoratet kreve dispensasjon. Miljødirektoratet fremhever i den sammenheng viktigheten av at båter som skal drive forsøksfangst har en observatør fra et forskingsinstitutt eller at annen uhildet person er til stede. Retningslinjer fra Miljødirektorat knyttet til valg av redskap, skånsom fangstbehandling og standardisert protokoll for datainnsamling skal følges. 

Aktuelle redskap for kommersiell høsting av pukkellaks må sikre god seleksjon eller skånsom utsortering av atlantisk laks, bevare kvaliteten på pukkellaksen og kunne håndtere store fangstvolum. Et forsøksfiske med flere redskaper vil gi et bedre data- og sammenligningsgrunnlag for økt kunnskap rundt effektivitet, kapasitet, skånsomhet og kvalitet. Dette vil gi et verdifullt kunnskapsgrunnlag for fremtidig forvaltning, utnyttelse og modifisering av redskaper til kommende sesonger. Målet er at resultatene fra prosjektet skal gi forvaltningen nødvendig kunnskap til å igangsette og regulere et ordinært sjøfiske etter pukkellaks.  
Hovedmål
Å utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til å utnytte pukkellaks som en ressurs.  

Delmål
• Å vurdere egnethet av modifisert kilenot-tilfangsteffektivitet av pukkellaks, bifangst og kvalitet.
• Å utarbeide og beskrive metode for skånsom sortering og gjenutsetting av bifangst, av annen laksefisk fanget med kilnot.
• Å vurdere egnethet av snurpenot til fangst av pukkellaks i norske farvann når det gjelder håndtering, effektivitet, bifangst og kvalitet.
• Å utarbeide og beskrive metode for skånsom sortering og gjenutsetting av annen laksefisk fangstet med snurpenot.
• Å utarbeide beste praksis for fangsthåndtering, slakting og transport av pukkellaks til humant konsum.
• Å utarbeide beste praksis for gjenutsetting av uønsket bifangst.
Miljødirektoratet har utarbeidet en handlingsplan mot pukkellaks med et mål om å fjerne så mye pukkellaks som mulig fra norske elver. Økt kunnskap om pukkellaksens adferd, kartlegging av innblanding i stim av andre arter og dokumentasjon av råstoffkvalitet vil være avgjørende for å kunne etablere et bærekraftig fiskeri. Lykkes man med dette kan et sjøfiskeri på arten redusere miljøbelastning i elv og samtidig gi økt verdiskapning for kystflåten. 

Råstoffet vil fangstes i en periode der det normalt er liten fiskeriaktivitet. Utvikling av ny kunnskap om bearbeiding og kvalitet på råvarene for best mulig utnyttelse vil kunne optimalisere pris og inntjening. Det er antatt at 2023 vil være et nytt rekordår for landinger av pukkellaks og et anslag på en tidobling fra 2021 der 260 tonn ble landet. Dersom en oppnår en fortjeneste på 10 kr/kg ved omsetting, vil dette gi en potensiell merinntekt for landindustrien på over 25 millioner kr. I tillegg vil førstehåndsverdien av en fangst på 2600 tonn og et forsiktig prisanslag på 30 kr/kg gi inntekter på 78 millioner kr. 

Et kommersielt og bærekraftig fiske etter pukkellaks vil kunne gi positive miljømessige, økonomiske og sosiale ringvirkninger for flere deler av samfunnet, bl.a. yrkes- og fritidsfiskere, utstyr- og redskapsleverandører, turisme, foredling og matproduksjon.
​Prosjektet er delt inn i tre arbeidspakker (AP-er) for å løse prosjektets problemstillinger. Prosjektet vil være et samarbeidsprosjekt mellom redskapsprodusent, fiskeflåte, foredlingsindustri og forskningsinstitutt. Prosjektkonsortiet har både internasjonal og nasjonal tyngde innen sine områder og har et bredt faglig fundament til å løse problemstillingene i dette prosjektet.  

AP1: Fangst- og adferdsforsøk med åpne og modifiserte kilenøter
Aktivitet
1.1 (2023): Del 1: Adferdsstudier (sonar og video) av kilenot med standard ledegarn (58–70 mm), modifiserte kiler med 40 mm not og åpent fangstkammer. Del 2: Adferdsstudier i merd (polarsirkel) montert i ende av fangstkammeret samt fangstsammensetning, skader, velferd og overlevelsesestimat (se AP3). 
1.2 (2024): Test av seleksjonsinnretninger for selektiv fangst og/eller skånsom utsortering av atlantisk laks (og andre uønskede arter) fra modifisert kilenot basert på adferdsstudier i 2023.  
1.3 (2025): Fullskala fangstforsøk med modifisert kilenot for effektiv fangst av pukkellaks og skånsom utsortering av uunngåelig bifangst.

AP2: Fangst- og adferdsundersøkelser under forsøksfiske med snurpenot
Aktivitet
2.1: Kartlegging av forekomster, stimadferd og tilgjengelighet for fangst med snurpenot. 
2.2: Uttesting av sildenot til fangst av pukkellaks med hovedvekt på fangsteffektivitet, kvalitet og bifangst. 
2.3: Forslag til justering av redskap (maskevidde, størrelse, utforming, sorteringspanel o.l.) basert på adferdsstudier og test av seleksjonsinnretninger for skånsom utsortering av bifangst i samarbeid med AP2. 
2.4: Uttesting av modifisert redskap og/eller seleksjonsinnretning i samarbeid med innleide notfartøy. 

AP3: Fangsthåndtering
Aktivitet
3.1: Kartlegging av fangstskader og fangsthåndtering av pukkellaks fanget med ringnot og kilenot.
3.2: Kartlegging av bifangst, fangsthåndtering, velferd og fangstdødelighet på uønsket bifangst (laksefisk).
​Følgende formidling er planlagt:
• Markedsføring av prosjektet på prosjektpartnernes nettsider og Facebook®-sider. 
• Populærvitenskapelig artikkel om prosjektet i f.eks. Fiskeribladet. Artikkel om prosjektet legges også ut på nettsidene til FHF (fhf.no) Havforskingsinstituttet (imr.no) Nofima (nomfima.no) og Møreforsking (moreforsk.no) med lenke til de øvrige prosjektpartnernes nettsider. 
• Presentasjon av resultater på relevant konferanse. 
• Aktiv formidling og informasjonsutveksling gjennom Facebook®-gruppen sjøfiske etter pukkellaks opprettet i prosjektet Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst og foredling av pukkellaks” (FHF-901753)
• Publikasjon fra arbeid i vitenskapelig tidsskrift i etterkant av prosjektperioden.
keyboard_arrow_up