Til innholdet

Prosjektnummer

901168

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901168
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2015
Sluttdato: 15.01.2016

Arbeidsmøte (workshop) om sløyemaskin for hvitfisk

Arbeidsmøtet hadde 21 deltakere, hvorav 4 maskinleverandører og 8 bedrifter som sløyer hvitfisk/er mottaker av restråstoff.
 
Det var bred enighet om at det eksisterer et potensiale og behov for videreutvikling eller nyutvikling av sløyemaskiner for hvitfisk, spesielt med tanke på skånsomhet mot restråstoff.
 
Det ble mest diskusjon rundt landanleggenes behov. Effektiv sløying for hovedproduktet er det viktigste området å se nærmere på. Ikke alle mener at biprodukt/restråstoff er like vesentlig. De som aktivt jobber med utnyttelse og markedsføring av restråstoff mener derimot at det blir viktigere å ta vare på innmaten på en slik måte at den beholdes hel. Det er altså nødvendig å rette oppmerksomheten mot effektivitet/reduksjon av bemanning, men samtidig viktig å ta vare på innmaten for å oppnå god pris som bidrag til lønnsomheten.
 
Utfordringen for utstyrsleverandørene er størrelsen på markedene, både på land og til sjøs. Det er likevel interesse for bedre sløyemaskiner hos maskinleverandørene, og flere mulige utviklingsløp med ulike leverandørbedrifter.
 
Viktigst for næringen er fortsatt vektlegging på fisken som hovedprodukt, mens oppmerksomhet mot biproduktene vil kunne variere. Det er varierende fra år til år hvordan lønnsomheten for biproduktene er for mange av produsentene. Dette er derfor noe uforutsigbart. Å gjøre det hele enkelt er et poeng, samtid som det er prosessene effektiviseres.
 
Det er gitt at følgende spesifikasjon (i rangert rekkefølge) må være oppfylt for å nå målet:
1) intakt innmat – gir verdiøkningen
2) ikke økt feilskjær i forhold til dagens maskiner, men helst mindre
3) tilsvarende eller økt kapasitet som dagens maskiner
4) automatiske prosesser som reduserer operatør- og betjeningsfeil
 
Konklusjonene fra arbeidsmøtet og anbefalingene fra SINTEF støttes fullt ut av styringsgruppen, som også har med to representanter fra flåtesiden. Det anbefales derfor at FHF utlyser midler til et fremtidig prosjekt for utvikling av en prototyp, hvor utstyrleverandører inviteres til å søke utviklingsmidler i henhold til en kravspesifikasjon. FHF bør beskrive hvordan de i denne fasen håndterer konfidensialitetsbegrepet overfor de aktuelle søkerne.
Gjennom arbeidsmøtet og møter i styringsgruppen kom det frem at det er behov for videreutvikling eller nyutvikling av en sløyemaskin for hvitfisk som er skånsom mot fisk og innmat, og som gjennom automatisering reduserer arbeidskostnader og operatørfeil. FHF vil derfor utlyse midler til et fremtidig prosjekt for utvikling av prototyp, hvor utstyrsleverandører inviteres til å søke utviklingsmidler i henhold til en kravspesifikasjon.
Dagens sløyemaskiner for hvitfisk som benyttes både om bord og på landanlegg er ikke utviklet for å ta vare på innmaten på en slik måte at de ulike fraksjonene kan sorteres fra. Typisk eksempel på dette er rogn som har en vesentlig større verdi om den kan tas ut som hel rognsekk. Dette er kun mulig ved manuell sløying i dag. Andre fraksjoner vil også kunne ha anvendelse som gir en helt annen markedsverdi dersom de kan sorteres ut som rene og hele fraksjoner.
 
Det er stadig større bevissthet om å ta vare på restråstoffet og utnytte 100 % av fisken til produkter med høyere verdi. Hvitfisknæringen ønsker med dette å se nærmere på teknologi for sløying som kan forbedres, både med hensyn til skånsomhet for innmaten og opprettholdelse av kapasiteten på arbeidsoperasjonen.
 
FHF har mottatt innspill fra næringen om dette temaet og ønsker å gjennomføre en prosess for å gi et godt grunnlag for om mulig å starte et utviklingsløp som går mot en teknologiløsning som tilfredsstiller behovet i næringen. Som en del av dette er det tenkt å gjennomføre et arbeidsmøte (workshop) med deltakere fra næringen, teknologibedrifter/maskinleverandører og forskere. I dette møtet skal leverandører av sløyemaskiner presentere sine produkter. Erfaringer med bruk av disse skal presenteres av representanter fra næringen. Målet med arbeidsmøtet er gjennom diskusjon å komme frem til en samstemt kravspesifikasjon til en optimal sløyemaskin. Denne kravspesifikasjonen skal være grunnlaget for fremtidige utviklingsprosjekt for sløyemaskiner.
 
I den forbindelse ønsker FHF hjelp av SINTEF Fiskeri og havbruk til å planlegge, forberede og gjennomføre møtet 21. oktober 2015 i Tromsø. I tillegg er det ønske om å bearbeide resultater fra møtet slik at dette kan danne grunnlaget for en satsning fra FHF og Innovasjon Norge for å utvikle ny teknologi for sløying av hvitfisk som tilfredsstiller kravspesifikasjonene som er definert for en slik maskin.
1. Å gjennomføre arbeidsmøte 21. oktober 2015 hvor resultatet skal være en utarbeidet, dokumentert og omforent kravspesifikasjon for fremtidens sløyemaskin for hvitfisk. Teknologien skal tilfredsstille næringens behov for både kapasitet og ivaretakelse av innmatens/restråstoffets kvalitet for anvendelse til produkter med høyere markedsverdi.
2. Å utarbeide grunnlag for FHFs og Innovasjon Norges satsning på ny teknologi for sløyemaskiner for hvitfisk.
Prosjektet skal gi det beste grunnlaget for å starte en utvikling mot ny teknologi for sløying av hvitfisk. Denne teknologien skal ta vare på restråstoffet på en slik måte at næringen kan ta ut de verdier som potensielt ligger i innmaten og som ikke utnyttes fullt ut i dagens bearbeiding av hvitfisk.
SINTEF Fiskeri og havbruk skal sammen med FHF forberede arbeidsmøtet 21. oktober 2015. Dette arbeidet vil bestå i å sette opp program for dagen, sende ut invitasjon til aktuelle deltakere og eventuelt å kommunisere med disse i forkant av møtet om det er behov.
 
SINTEF Fiskeri og havbruk skal delta med to forskere under møtet og bistå FHF med gjennomføringen av de praktiske oppgavene og sørge for at informasjon som kommer frem under møtet gjennom presentasjoner og diskusjoner blir tatt vare på og dokumentert.
 
Etter møtet skal SINTEF Fiskeri og havbruk bidra til å systematisere innspillene fra møtet på en slik måte at FHF kan definere en mulig fremtidig satsning på å få utviklet ny teknologi for sløyemaskiner til hvitfisk.
Resultatene fra arbeidsmøtet skal presenteres på FHFs nettside. En eventuell satsning på ny teknologi for sløyemaskin skal formidles gjennom FHFs egne kanaler.
keyboard_arrow_up