Til innholdet

Prosjektnummer

901252

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901252
Status: Avsluttet
Startdato: 01.04.2016
Sluttdato: 31.10.2016

Ny skånsom sløyemaskin for hvitfisk: Forprosjekt

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Konklusjonen fra arbeidsmøtet i Tromsø oktober 2015, med deltagere fra hvitfisknæringen, utstyrsleverandører, forskere og FHF, var at det er behov for mer skånsom sløyemaskin for hvitfisk som tar bedre vare på innmaten. FHF igangsatte arbeidet med å utarbeide et best mulig grunnlag for å lyse ut midler til utvikling av ny forbedret teknologi for ombordproduksjon (liten/stor båt) og landproduksjon.
 
Hovedkravene til ny sløyemaskin er at den skal gi:
• intakt innmat som rogn, lever, melke og eventuelt andre fraksjoner
• mindre feilskjær ved hodekapping og sløyesnitt enn dagens sløyemaskiner for å sikre høyere utbytte og mindre nedgradering av sluttprodukter
• tilsvarende eller høyere kapasitet i forhold til dagens sløyemaskiner

Teknologien skal kunne passe inn i eksisterende produksjonslinjer og kan innbefatte innmating, hodekapping, sløying, skånsomt uttak og eventuelt sortering av innmaten.
FHF utlyste 10. oktober 2016 inntil 4 millioner kr for å utvikle en ny skånsom sløymaskin for hvitfisk. En ny sløyemaskin forventes å være utviklet og implementert i løpet av 2–3 år, og vil bidra til økt lønnsomhet og mer effektiv drift i hvitfisknæringen.
Innmat som restråstoff fra hvitfisk er i dag en ressurs som i stor grad ikke er utnyttet økonomisk. En del produsenter sløyer manuelt for å sikre at innmaten er hel, noe som gir betydelig høyere pris for enkelte fraksjoner av innmaten. På grunn av at sløyemaskinene i dag skjærer i stykker delene av innmaten, selger de fleste produsentene restråstoffet som fôr til lav pris. En ny skånsom sløyemaskin (både for båt og landanlegg) vil gi mulighet for å ta bedre vare på høyt betalte produkter som lever og rogn og ved det øke verdiskapning for hele hvitfisknæringen. Hel innmat vil også gi mulighet for å separere ut flere andre og verdifulle komponenter i fremtiden.
 
Næringen har etterspurt en ny sløyemaskin som skånsomt åpner fisken og sikrer hel innmat og dermed økt verdi på restråstoffet og lønnsomheten. Med bakgrunn fra FHF-prosjektet “Arbeidsmøte (workshop) om sløyemaskin for hvitfisk” (FHF-901168) og arbeidsmøtet arrangert av FHF/SINTEF i Tromsø 21. oktober 2015, ble det gitt en anbefaling til videre aktivitet mot etablering av ny skånsom sløyemaskin.

I styringsgruppemøte 11. desember 2015 ble anbefalingen punktvis gjennomgått, og det ble konkludert med at FHF burde etablere et forprosjekt for å komme frem til en utlysning av midler til videreutvikling av en ny sløyemaskin som er mer skånsom mot innmaten.
1) Å gjennomføre møter med aktuelle og interesserte utstyrsleverandører av sløyemaskiner, aktører fra hvitfiskindustrien, fiskeflåten, FHF og forskere for å diskutere grunnlaget og skape engasjement for å utvikle ny og skånsom sløyemaskin for hvitfisk, både for landbasert industri og ombordproduksjon.
2) Å formulere en Prosjekt i bedrift (PIB)-utlysning fra FHF/Innovasjon Norge til finansiering av utvikling av ny skånsom sløyemaskin basert på resultat og informasjon fra møtene med utstyrsleverandørene.
Forprosjektet skal gi grunnlag for å starte en prosess hos utstyrsleverandører til å utvikle ny/forbedret teknologi for sløying av hvitfisk.
For å oppnå målene i forprosjektet må følgende aktiviteter gjennomføres:
• Identifisere potensielle og aktuelle leverandører av ny sløyemaskin.
• Forberede, invitere og gjennomføre møter/samtaler med hver enkelt leverandør, sammen med brukere av sløyemaskiner, FHF og forskere. Konfidensielle sammendrag vil bli skrevet etter hvert møte.
• Etter at møtene er gjennomført skal sammendragene gjennomgås og sammen med FHF utarbeides det forslag til utlysningstekst som presenteres i eget styringsgruppemøte.
• Styringsgruppen gjennomgår forslag til utlysningstekst og gir anbefaling til FHF, med eventuelt forslag til revidering av teksten. I anbefalingen fra styringsgruppen skal det også beskrives hvordan utlysningen skal foregå samt et forslag til hvordan søknadene skal evalueres og prioriteres.
• Etter nødvendig bearbeiding lyser FHF ut teksten i aktuelle media og fora eventuelt at det det går ut en spesifikk invitasjon til utstyrsleverandører.
• Prosjektledelse og rapportering.
Det vil bli utarbeidet en utlysningstekst som FHF presenterer i aktuelle fora/sendes aktuelle leverandører.
keyboard_arrow_up