Til innholdet

Prosjektnummer

901078

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901078
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2015
Sluttdato: 30.06.2015

Utnyttelse av restråstoff – Nordnes AS: Forprosjekt

Det er etablert samarbeidsavtaler med direkte konsortiepartnere i verdikjeden og etablert samarbeid med øvrige partnere for gjennomføring av hovedprosjekt. Dette omfatter FoU-leverandører, øvrige leverandører, samarbeidende rederi og øvrig eksterne finansieringspartnere.

Det er utarbeidet økonomiske analyser for investeringsbehov og drift, og basert på det er det etablert ekstern finansiering til hovedprosjekt fra Innovasjon Norge og FHF. Det er dessuten utarbeidet en prosjektbeskrivelse for gjennomføring av storskala uttesting av pilotanlegg for ensilering av restråstoff på tråler M/S Nordstar. Uttesting av ensilering med de første påfølgende leveranser og analyser er påbegynt i forprosjektperioden.
Forprosjektet har ledet til igangsetting av storskala uttesting av ensilering om bord i tråler M/S Nordstar, jf hovedprosjektet “Pilotanlegg for storskala ensilasjeproduksjon på M/S Nordstar” (FHF-901131). Implementeringsgrad og grad av næringsnytte må regnes som svært store da ny eller ikke-praktisert produksjon etableres med påfølgende økt ressursutnyttelse og verdiskapning. Økt utnyttelse av hvitfisk restråstoff er prioritert tema for næringen og FHF, og gir direkte nytte til fiskeflåten, til ingrediensindustri, fôrindustri og havbruksnæring gjennom økt tilførsel av marint protein og marin olje. 
30 % av totalkvantumet i fiskeri- og havbruksnæringen er tilgjengelig som restråstoff. Analyse av marint restråstoff 2013 viser at det er 870 000 tonn restråstoff tilgjengelig fra fiskeri- og havbruksnæringen. 70 % av dette utnyttes, og det er kun fra hvitfisk at det er kvantum (226 000 tonn) som ikke blir anvendt. Den største andelen av dette råstoffet kommer fra havfiskeflåten.

Det er økt interesse for å høste verdiskaping fra restråstoffet. Rederiet Nordnes AS ønsker å teste ut ombordbasert ensilering. Generelt forprosjekt om ensilering i havfiskeflåten ble gjennomført i 2013 i prosjektet Ensilering av restråstoff i hvitfiskflåten: Potensial for verdiskapning og krav til infrastruktur, logistikk og teknologi. Forprosjekt (FHF-900853). Det er nå en økende etterspørsel etter protein og olje av hvitfiskråstoff til anvendelse som fôringrediens til havbruksnæringen. Nordnes inngår i et konsortium med Aquarius/Hordafôr for videreprosessering av ensilasje og Ewos for videre anvendelse av ingrediensene til laksefôr. Det er behov for å utvikle og verifisere ombordbasert produksjon av ensilasje. Det ønsker Nordnes å gjøre gjennom dette forprosjekt og videre hovedprosjekt. Resultatene vil ha stor interesse hos andre rederier.   
Hovedprosjektet (tentativ)
Å utvikle prosesser og teknologi som gjør det mulig å drive lønnsom foredling av restavfall fra hvitfisk om bord i tråleren M/S Nordstar.

Forprosjektet
Å avklare vesentlige forutsetninger for at man i neste omgang skal oppnå best mulig resultat samt redusere risiko i et hovedprosjekt. Forprosjektet skal lede til beskrivelse av hovedprosjekt, og avklare bl.a. totalt konsortium og finansieringsplan for dette.
Flere rederier vil vurdere ensilering om bord. Storskala-uttesting hos ett rederi vil være av stor betydning og interesse for vurdering hos andre. Konkurransefaktoren er minimal. Tvert i mot vil det være fordelaktig for den enkelte jo flere som er med å understøtte logistikk- og anvendelsesapparat (anvendelse i oppdrettsfôr).

Interessegrunnlag er tilstede i minst 4 ledd/sektorer i næringen:
1. hvitfisk havfiskeflåte (+kyst?)
2. ensilasjebasert industri (ingrediens)
3. fiskefôrprodusenter
4. havbruksbedrifter. Økt utnyttelse vil gi økt velvilje og bærekraftsvurdering i næring/samfunn
 
Potensial nasjonalt: P.t. 150 000 tonn uutnyttet restråstoff fra hvitfisk havfiskeflåte – anslag 50 % ensileres = 75 000 tonn = 10 000 tonn marint protein + 7 000 tonn olje = 400 millioner kr. (anslag – andrehåndsomsetning).

Potensial for rederi: Estimat viser at effekten på bunnlinje for rederiet for ett fartøy vil være 3 milliarder kr. pr. år. 
Forprosjektet er planlagt gjennomført med følgende aktiviteter:
• gjennomføre forutgående økonomiske analyser av potensialet
• etablere nødvendige avtaler med samarbeidspartnere
• utforme nødvendige søknader i tilknytning til ekstern finansiering av prosjektet (lån og tilskudd)
• klarlegge ansvar og form på rapportering til FHF og andre involverte
• gjennomføre avklarende møter med FHF, Innovasjon Norge, Nofima og SINTEF, og andre relevante parter.
• gjennomføre møter og annen kontakt med potensielt samarbeidende rederi
• tilrettelegge organisering av hovedprosjekt
• utarbeide tidsplan, budsjettering og utarbeidelse av finansieringsplan for hovedprosjekt
• beskrive hovedprosjekt og utforme overordnet prosjektplan
• oppsummere hovedpunkter i forprosjekt i en prosjektpublikasjon
Resultatene fra forprosjektet skal publiseres med en rapport som oppsummerer hovedpunktene.
 
I tillegg skal det utarbeides en prosjektplan for gjennomføring av hovedprosjekt (ikke for offentlig publisering).
keyboard_arrow_up