Til innholdet

Prosjektnummer

900858

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900858
Status: Avsluttet
Startdato: 14.03.2013
Sluttdato: 15.04.2014

Fryst hvitfisk restråstoff: Fra havfiskeflåten til marine ingredienser

To fiskebåtrederi har gjennomført innfrysing av samfengt restråstoff fra hvitfisk. Det er blitt levert tre fryste batcher som har vært tilstrekkelig store for å få til en vellykket testproduksjon.

Det er gjennomført tre testproduksjoner av fryst samfengt restråstoff fra havfiskeflåten ved tre ulike prosesseringsanlegg. På bakgrunn av indikasjoner fra denne aktiviteten ble det også gjennomført en testproduksjon av bare hoder (i motsetning til hoder og innmat). Dette råstoffet ble levert ferskt fra Lofoten og Vesterålen, ettersom de tidligere forsøkene klart indikerte at tineprosessen var en stor utfordring for prosesseringsanleggene.

Det er videre gjennomført en beregning av kostnader knyttet til å ta vare på og fryse inn restråstoff i havfiskeflåten. Dette er gjort med basis i data fra ett av de deltakende fartøyene, M/S Havtind. Gjennom dette har en funnet frem til et nivå for kostnadene ved å ta vare på restråstoffet. Det er tatt utgangspunkt i arbeidssituasjonen om bord ved normal produksjon og utfra det er ekstrakostnadene ved å ta vare på restråstoffet vurdert.

Resultater fra testproduksjonene
• Tining av råstoff representerer en stor utfordring for anlegg som til daglig bare bruker ferskt råstoff. Tineprosessen tok lang tid og medførte kvalitetsforringelse av råstoffet. Etablering av produksjon basert på fryst restråstoff vil kreve utvikling av fasiliteter for kontrollert tining.
• To av anleggene som kjørte testproduksjoner produserer restråstoff fra laksefisk i sin ordinære virksomhet. Begge disse opplevde problemer med beinansamlinger i produksjonsutstyret under produksjon av restråstoff fra hvitfisk.
• En vellykket testproduksjon av samfengt restråstoff hos Biomega viste at det er mulig å oppnå et meget høyt proteinutbytte. Lukt og smak gjør at produktet ikke er vurdert å være egnet til humant konsum. Den viktigste årsaken til dette er i følge Biomega at kvaliteten på råstoffet ble forringet under tineprosessen. Biomega påpeker også at det er avgjørende å få til rask innfrysing av råstoffet for å unngå forringelse av kvaliteten.
• Test av produksjon med kun hoder som råstoff ga ingen klare resultater, og man fikk således ikke verifisert dette råstoffet på de viktigste parametre for produktegenskaper. Biomega fikk ut minimale mengder med olje og et begrenset kvantum av mel, mens vannløselig protein (som var en hovedhensikt med testen) ikke kunne hentes ut som følge av problemer med inndamping av limvannet. Dette rokker likevel ikke ved Biomega sin vurdering av at der ved anvendelse av hoder fra kvitfisk vil ligge et kommersielt potensial innenfor “human nutrition”, med høyere salgspris og dermed også grunnlag for en høyere innpris på restråstoff.

Resultater fra analysen av kostnader for havfiskeflåten knyttet til å fryse inn restråstoff
• Analyse viser kostnader knyttet til å fryse inn restråstoff på mellom 3,01 og 3,57 kr per kg. Det gir grunnlag for å anslå at produktprisen for restråstoff må være minst 4 til 5 kroner per kg før det kan bli tale om en økonomi som innebærer at det kan bli nok stimulans for mannskapet til å ta vare på restråstoffet. Det er i beregningene ikke lagt inn bidrag til de faste kostnadene eller fortjeneste for fartøyet. I ordinær drift vil det være naturlig å ta hensyn til dette og det vil kunne øke kravet til produktpris.
• Analysen viser at det neppe er økonomisk realistisk å øke bemanningen på et eksisterende fartøy for å kunne øke restråstoffvolumet. Da må prisen opp på et nivå på om lag 7 kroner pr kg. En viktig del av bakgrunnen for dette er at fartøyet bare kan nyttiggjøre den ekstra kapasiteten i ca. 50 produksjonsdager, mens de ekstra personene naturlig nok må avlønnes med full lott. Analysen viser at fartøyet M/S Havtind kan ta vare på i underkant av 1/3 av det teoretiske årlige restråstoffvolumet uten å måtte øke bemanningen.
• Ved investering i et nytt fartøy der det legges opp til å ta vare på alt restråstoff og hvor kapasiteter og produksjonslinjer baseres på dette, kan konklusjonen kunne bli en annen. Det er ikke foretatt noen form for nærmere studier av et slikt alternativ. Det antas likevel at dersom restråstoffet skal fryses så vil prisen også her måtte ligge om lag på samme nivå som i beregningene her viser.
• Det er en rekke spørsmål som ikke har vært gjenstand for dypere analyse. Det gjelder blant annet eventuelle investeringskostnader for produksjonslinje(r) for restråstoff og spørsmål om behov for økt kapasitet i innfrysing og i lager. Felles for alle disse spørsmålene er at de vil dra kostnadene oppover.
• Det er gjort en separat analyse av bare å ta vare på hodene. Analysen viser at det vil være mulig å kunne produsere alle hodene opp til en dagsproduksjon på 45 tonn produkter (h/g). Hodene vil da kunne utgjøre 10 tonn produkt i tillegg. For M/S Havtind ville det i 2012 kunne ha ført til at man hadde produsert om lag 1 000 tonn hoder til en kostnad mellom 3,01 og 3,57 kr pr. kg.
Marint restråstoff utgjør omtrent 30 % av det totale råstoffkvantumet i norsk fiskeri- og havbruksnæring. Undersøkelser viser at det er omtrent 800 000 tonn restråstoff tilgjengelig hvor ca. 200 000 tonn ikke blir utnyttet. Det aller meste av det som ikke utnyttes er hvitfisk-råstoff, og en betydelig andel av dette råstoffet er i havfiskeflåten.

Prosjektidéen vedrørende ombordfryst restråstoff av hvitfisk fra sjø (havfiskeflåten) til protein- og oljeproduksjon hos etablert landindustri (marin ingrediensindustri) – analyse av driftsøkonomiske (hovedvekt på kostnadssiden) og driftsmessige forhold er initiert gjennom diskusjoner med Biomega AS, og er også relevant for andre bulkprosesserende bedrifter (mel/olje, ensilasjebaserte, andre hydrolysebedrifter m.m.). Marin ingrediensindustri generelt, ønsker å utvide råstoffgrunnlaget fra i dag å være restråstoff av laks, til også/i større grad være restråstoff fra hvitfisk. Intensjonen med prosjektet er å få oversikt over økonomisk og driftsmessig grunnlag for å bringe fryst restråstoff i land fra havfiskeflåten, og hvordan slikt samfengt (usortert) hvitfiskråstoff fungerer og er egnet til produksjon i aktuell prosesseringsbedrift.

På landsbasis er det tilgjengelig ca. 300 000 tonn restråstoff fra torsk, sei og hyse, og ca. 130 000 tonn av dette komme fra havfiskeflåten (beregninger i FHF). Av totalen er det beregnet at ca 180–200 000 tonn ikke utnyttes (kilde: RUBIN). Økt, lønnsom utnyttelse av dette råstoffet  står sentralt i strategien for FHF og næringen.

Havfiskeflåten har et klart ønske om å kunne ta ut mer lønnsomhet fra utnyttelse/salg av restråstoff. Det eksisterer flere utnyttelsesstrategier for restråstoff av hvitfisk knyttet til havfiskeflåten. Enkelte fraksjonstyper utnyttes ved pakking/frysing og salg i gitte sesonger, men dette varierer mellom flåtegrupper, og fra rederi til rederi. Det installeres mel-(olje)fabrikk i flere nye trålere som er under bygging. Det er interesse (og FHF prosjektaktivitet) for ensilering i havfiskeflåten, samt interesse for annen ombordproduksjon. FHF ser at næringen ønsker å utvikle utnyttelsesgrad og lønnsomhet knyttet til slikt råstoff. Det er behov for mer kunnskap og analysemateriale som beslutningsgrunnlag for videre utvikling. Ikke minst i forbindelse med planlegging av videre investeringer i næringen.

Tradisjonelt har ikke lønnsomheten vært tilstrekkelig til å forsvare frysing og ilandføring av samfengt hvitfisk restråstoff i havfiskeflåten. Vesentlige momenter i denne sammenhengen er: bemanningskapasitet, frysekapasitet, lagerkapasitet, total fangstkapasitet per døgn/tur/år, og kostnader og inntekter knyttet til dette. 

Det er nå en mangfoldig marin ingrediensindustri i Norge, og mange bedrifter ønsker et bredt råstoffgrunnlag, hvor også hvitfiskråstoff er viktig. Pris–kostnad er selvsagt avgjørende, men det totale grunnlaget for kostnadsstruktur og betalingsvilje for slikt råstoff er ikke nødvendigvis åpenbar. Betalingsvilje er kanskje varierende og trolig økende. Prosjektet vil omhandle kostnadsfaktorer og fysiske forhold for tilførsel av råstoff, og i utnyttelse av råstoff. Egenskaper til råstoff og betydning for produktegenskaper, og dermed markedsmuligheter er ellers involvert. Aktivitet i prosjekt er knyttet til gjennomføring av testproduksjoner i to eller flere fartøy parallelt, og videre produksjon i ingrediensfabrikk(er), registrering og analyse av data. Testproduksjoner skal gjennomføres i tilstrekkelig skala til å ha relevans. 

FHF har hatt diskusjoner med flere aktører i flåten (fire rederier) som har vist at det er interessegrunnlag også i flåten, til temaet generelt og til gjennomføring av forsøksproduksjon. I tillegg til Biomega AS vil Vital Seafood delta med prøveproduksjon.

Prosjekt-leveranse har vært konkurranseutsatt gjennom rettet forespørsel om tilbud fra flere FoU-leverandører.
Å gi en analyse av kostnader og vesentlige drifts- og produksjonsrelaterte faktorer ved å bringe fryst, samfengt restråstoff av hvitfisk fra havfiskeflåte til marin ingrediensindustri. Analysen skal kunne bidra som beslutningsgrunnlag for næringsutøvere når det gjelder utnyttelse av restråstoff for fiskeflåte, og for tilgang til råstoff for ingrediensindustri.

Delmål
• Å avdekke de vesentlige økonomiske kostnadsfaktorer forbundet med prosess og drift av fartøy, logistikk fra fartøy til ingrediensfabrikk, fabrikkdrift og massebalanse under prosessering som er knyttet til slikt råstoff. Økonomiske faktorer for mannskap og bemanning skal avdekkes.
• Å få oversikt over de vesentlige fysiske/tekniske faktorer og effekter når det gjelder råstoff, prosess, logistikk og produkt, knyttet til ivaretakelse og utnyttelse av slikt råstoff i verdikjeden.
Prosjektet skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for valg av utnyttelsesstrategi for aktuelt råstoff. Gode valg av utnyttelsesstrategier vil bidra til økt, lønnsom utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk og bidra til lønnsomhet i fiskeflåte og for marin ingrediensindustri.

Havbruksnæringen med tilhørende fôrindustri vil også ha stor nytte av økt tilførsel av råstoffingredienser av hvitfisk.
Arbeidsbeskrivelse
Det skal planlegges og gjennomføres testfrysing, lagring og ilandføring av batcher med tilstrekkelig kvantum til å oppnå relevante registreringer av kostnadsfaktorer og vesentlige fysiske faktorer (estimert minimum batch-størrelse er 20–40 tonn). Tre batcher på minst to fartøy skal produseres/fryses, lagres og føres i land under normal drift av fartøy. Råstoffbatchene følges videre gjennom logistikkjede til prosesseringsfabrikk og gjennom prosessering. Driftsøkonomiske (hovedvekt på kostnadssiden) og driftsrelevante data skal registreres under gjennomføring og videre analyseres.

Forsøksaktivitet planlegges i prosjektgruppe. Prosjektgruppe (i samråd med styringsgruppe) avklarer og avtaler med aktuelle bedrifter for deltakelse/gjennomføring av testproduksjoner.

Forsøk gjennomføres i samarbeid mellom FoU-leverandør og aktuelle bedrifter. Det lages kvalitetssikringssystem for gjennomføring av forsøkene for å sikre datafangst.

Registrerte data og supplerende informasjon samles og analyseres av prosjektgruppen i samråd med tilknyttede bedrifter. Prosjektrapport utarbeides.

Definisjoner og konkrete aktiviteter   
Råstoff: Restråstoff fra hvitfisk (torsk, sei, hyse). 
Samfengt restråstoff fra HG-produksjon (eventuelt fra filetproduksjon parallelt) (hoder, slo og andre fraksjoner som ikke utnyttes, og eventuelt filetavskjær). Råstoffsammensetning (fiskeslag/fraksjonsfordeling) registreres.

Verdikjede
Fiskefartøy
Havfiskeflåte - trål og eventuelt autoline med innfrysing om bord
• Gjennomføring av uttak i minst to fartøy – utføres av fiskebåtrederi
• Håndtering og transport av restråstoff, fra dette frigis fra ordinær produksjon (eksempel hodekapping og sløying) til innfrysing.
• Innfrysing (fylling, frysing, tømming)
• Evt. emballering
• Håndtering og transport til fryselager om bord
• Fryselagring og fysisk plassbehov
• Lossing
• Kapasitetsrelaterte kostnadsfaktorer:
o virkning knyttet til fartøyets løpende fangst/produksjonskapasitet per døgn
o virkning knyttet til fartøyets løpende fangst/produksjonskapasitet per tur
o virkning knyttet til fartøyets løpende fangst/produksjonskapasitet per år
o virkning knyttet til bemanning og mannskapslott

Logistikk mellom fartøy og fabrikk

Evt mellomlagring, frys
• Transport til fabrikk eller lager (lasting, transport, lossing)
• Fryselager

Prosesseringsfabrikk
• Uttak av råstoff til produksjon
• Tining
• Råstoffkarakteristika
• Effekter av aktuelt råstoff i forhold til definert, standard råstoff: 
o Utbytte
o Gjennomføring av produksjon – teknologiske forhold
o Gjennomføring av produksjon - økonomi
o Produktegenskaper 
o Effekter på salgspris
I prosjektet skal det leveres følgende:
1. Prosjektrapport (med sammendrag på norsk og engelsk)
2. Sammendrag i form av faktaark
3. Presentasjon av prosjekt og resultater i åpent møte for næringen. Dette avtales med FHF.
keyboard_arrow_up