Til innholdet

Prosjektnummer

900972

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900972
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2014
Sluttdato: 30.04.2014

Hvitfiskmel fra havfiskeflåten: Arbeidsseminar

Dette prosjektet har sett nærmere på havfiskeflåten sine muligheter for å utvikle en lønnsom produksjon av hvitfiskmel fra restråstoff.

Det ble arrangert et arbeidsseminar for å avdekket aktuelle FoU-behov. Alle rederiene som har melproduksjon ble invitert til å delta på seminaret som ble avholdt 28. februar 2014 med 22 deltagere. En styringsgruppe fra rederiene har deltatt aktiv i prosjektgjennomføringen med prioritering av hvilke satsingstema en bør ha i videre FoU-arbeid. I dag produserer 8 norske trålere hvitfiskmel fra restråstoff. Trålerne har human-godkjenning for sin melproduksjon.

Under seminaret ble ulike anvendelsesområder og markedsmuligheter belyst. Den største felles utfordringen det ble pekt på er å øke lønnsomheten for produksjonen gjennom tilgang til markedet for humant konsum. Melet er ypperlig som fiskefôr, men det er utfordringer ved emballering, logistikk (kvantum) og pris. Som husdyrfôr er det nå begrensninger i nytt regelverk. Hvitfiskmelet har gode muligheter som ingrediens i petfood, men det er utfordrende å komme i dialog med internasjonale petfood-produsenter. Til humant konsum er den karakteristiske fiskemaken og lukten begrensende for anvendelsen, og en utfordring som bør løses. Det er også et ønske om å definere en standard for norsk ombordprodusert hvitfiskmel. Dokumentasjon av potensielle helseeffekter for melet er også av interesse.
Marint restråstoff utgjør omtrent 30 % av det totale råstoffkvantumet i norsk fiskeri- og havbruksnæring. Undersøkelser viser at det er over 900 000 tonn restråstoff tilgjengelig. Av dette kommer ca. 350 000 tonn fra hvitfisk, hvor ca. 220 000 tonn ikke blir utnyttet. Den største andelen av det som ikke utnyttes er i havfiskeflåten (knapt 150 000 tonn).
 
Ønske om økt lønnsomhet har ført til at rederiene satser på økt utnyttelse av restråstoff. En god ressurssituasjon kombinert med at rederiene nå i økende grad har gjennomført strukturering av kvoter, medfører at flere rederier nå planlegger å bygge nye trålere med direkte produksjon av mel (og delvis olje) om bord, og noen har allerede gjort dette. Hovedproduktene i havfiskeflåten er hodekappet og sløyd fisk (HG) og noe filét, og restråstoff utgjør fra ca. 30 % til over 50 % av råstoffvolumet.
 
I havfiskeflåten er det to eldre fartøy med melfabrikk, samt fire nye fartøy levert i 2013 som har melfabrikk. Det er variasjon i melkvaliteten avhengig av om båten har filétproduksjon eller baserer seg på restråstoff fra HG-produksjon. Jo større andel bein (hode og ryggbein), jo høyere andel mineraler blir det i melet. Høy andel slo vil også påvirke melkvalitet. I tillegg påvirker årstid og fangstsammensetning kvaliteteten på melet. Det er altså utfordringer med produktkvalitet på mel i forhold markedspreferanser og videre anvendelse av melet. I dette prosjektet skal disse utfordringene redegjøres for og eventuelle FoU-behov identifiseres.
 
Prosjektet skal arrangere et arbeidsseminar (workshop) med hele flåteleddet, samt representanter fra landindustri og marked. I seminaret skal utfordringer og muligheter diskuteres for å se på hvordan utnyttelsen av restråstoffet kan optimaliseres.
Å identifisere muligheter og utviklingsbehov for å øke lønnsomheten i utnyttelsen av restråstoff fra trålerflåten der det legges vekt på ombordprodusert fiskemel.

Delmål
1. Å avklare status for ombordprodusert fiskemel i Norge, og internasjonalt.
2. Å fremskaffe informasjon fra markedet om egenskaper og spesifikasjoner som må oppfylles
3. Å utveksle erfaring om råstoff og produksjon, samt avdekke utviklingsmuligheter i produksjon av hvitfiskmel
4. Å identifiserede viktigste FoU-utfordringene som ivaretar interessene for hele verdikjeden og utvikle et FoU prosjekt med forankring i havfiskeflåten.

Prosjektet kan bidra til økt lønnsomhet ved ombordproduksjon av hvitfiskmel ved å øke kunnskap om kvalitet og marked. Optimalisert tilpassing mellom produktkvalitet og kundesegmenter kan gi økt pris.

Prosjektet skal bidra til å avdekke aktuelle FoU-oppgaver som kan være grunnlag for å utvikle lønnsom verdikjede basert på restråstoff fra trålerflåten.

Gjennomføringen er tredelt:

1. Som forberedelse til arbeidsseminaret vil rederier i havfiskeflåten kontaktes og intervjues for å få innspill til program og foredragsholdere. Eksisterende fiskemelindustri og fiskefôrprodusenter vil også bli utfordret til å komme med innspill. Det vil bli utarbeidet et program tilpasset behovene slik havfiskeflåten ser dem. Erfaringer fra andre relevante verdikjeder (f.eks. laksemelproduksjon) skal presenteres. Det vil bli invitert forskere fra NTNU, Nofima og SINTEF til å bidra med foredrag.
Aktuelle foredragsholdere er Turid Rustad ved NTNU, Halvor Nygaard og Rasa Slizyte fra SINTEF.

Aktuelle temaer til arbeidsseminaret
• Status for melproduksjon i Norge og utland (USA, Russland), bl.a. pollock
• Fiskemel
– Råstoffvariasjon: Effekter og begrensninger (proteininnhold, mineralinnhold, sensorisk kvalitet)
– Prosess: Erfaringer fra flåten. Utfordringer og muligheter ved ombordproduksjon.
– Kvalitet: Oversikt over ulike kvaliteter, krav, ferskhet og stabilitet, hvilke antioksidanter osv. til ulike marked
– Bioprospektering – bioaktivitet – helseeffekter
– Marked: Diskutere nye markeder og bruksområder for hvitfiskmel

2. Gjennomføring av arbeidsseminaret: Dette vil bli arrangert i Ålesund i januar/februar 2014. En tar sikte på flere faglige innlegg og god tid til diskusjon. En vil tilstrebe at alle relevante rederier samt aktuell industri deltar, og at man dessuten får faglige innlegg fra FoU-institusjoner som arbeider med hvitfiskmel. Det er et mål å samle ca. 20 deltagere fra havfiskeflåten, landindustri og FoU-miljøer.

3. Oppsummering og evaluering: Det vil bli gjort en kort oppsummering av de viktigste FoU-utfordringer langs verdikjeden basert på innlegg og diskusjoner under seminaret. Det er et mål å avdekke mulige FoU-prosjekter.
Følgende formidling er planlagt:
• Gjennomføring av arbeidsseminaret som i seg er et formidlingstiltak (januar/februar 2014)
• Rapport med oppsummering av seminaret, status for ombordprodusert fiskemel og eventuelle FoU-oppgaver for videreføring.
keyboard_arrow_up