Til innholdet

Prosjektnummer

900853

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900853
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2012
Sluttdato: 30.09.2013

Ensilering av restråstoff i hvitfiskflåten: Potensial for verdiskapning og krav til infrastruktur, logistikk og teknologi. Forprosjekt

Det er gjennomført en analyse av muligheten for ensilering av restråstoff i hvitfiskflåten. Følgende faktorer er vurdert: Investeringsbehov, driftskostnader, prispotensial, logistikk, teknologibruk, tilgang til og behov for plass ombord i fartøy, samt forhold rundt eventuell ombygging. Det er også vurdert ulike råstoffsammensetninger (restråstoff med og uten hode, basert på HG-produksjon), samt egen analyse på separat tranproduksjon.

Vurderingene viser at investeringer og tilgang til plass er mer vesentlig faktorer enn driftskostnader. Analysene er i hovedsak basert på fremstilling av brutto salgsverdier ved ulike velg. Analysene viser at en samfengt anvendelse av restråstoff til ensilasje kan representere en verdi på 4–5 millioner kr for et fartøy som fisker ca. 8000 tonn råstoff med en estimert salgspris på 1,5 kr/kg. Separat tranproduksjon kan representere tilsvarende verdi alene. Bunnfelling av beinrester er identifisert som en vesentlig problemstilling.
 
Det er utarbeidet forslag til beskrivelse av videre FoU-oppgaver for realisering av ombordbasert ensilering av restråstoff i hvitfiskflåten.
  • Sluttrapport: Ensilering av restråstoff i hvitfiskflåten
    SINTEF Fiskeri- og havbruk. Rapport A24644. 19.8.2013. Av Lasse Rindahl, Roger Richardsen, Leif Grimsmo. Inkluderer forslag til videreføring av prosjektaktivitet i vedlegg (leveranse 2), samt referat fra møte med næring som kapittel 4.4. i rapporten (leveranse 3).
Norsk og utenlandsk havfiskeflåte (>28 meter) leverte i 2011 om lag 580.000 tonn hvitfisk (rund vekt) i norske havner (Fiskeridirektoratets statistikkbank). Dersom en tar utgangspunkt i at om lag 30 % av rund vekt er mulig å utnytte som ensilasje ligger det et totalt potensial på 175.000 tonn råstoff fra den havgående hvitfiskflåten. Overslaget må korrigeres for at enkelte fartøy fryser inn og leverer lever og rogn fra torsk, samt at noen få større fartøy har melfabrikk om bord.

Ensilering har vært vurdert og forsøkt tidligere uten suksess, men det er tre faktorer som gjør dette høyaktuelt igjen:
1. Voksende etterspørsel for sluttprodukter i markedet og bedre førstehåndspris
2. Et mye bedre logistikkapparat på mottakssiden
3. Enkle krav til ensileringsmetode som medfører lave investeringskostnader og meget lite arbeidsinnsats om bord.
Forprosjektet skal oppnå følgende: 
• Å oppsummere faglig ståsted og tidligere relevante erfaringer med ensilering i flåten.
• Å belyse potensialet for ensilering i flåten og for alternative muligheter for ilandføring av restråstoff av hvitfisk.
• Å avdekke interessegrunnlag i næring og tilgjengelig kompetanse for videre utvikling.
• Å avklare grunnlag for, aktivitet og beskrivelse av videre FoU-forløp.
Forprosjektet skal avklare og legge grunnlag for videre utvikling av ilandføring og ensilering ombord i hvitfiskflåten.
 
Videre utvikling skal bidra til å utforme tekniske-/økonomiske løsninger for hvordan restråstoff fra kyst- og havgående flåte skal bringes på land og bidra til økt verdiskaping fra næringen.

Prosjektet kan bidra med løsningsforslag tilpasset næringen og således være i forkant av offentlige reguleringer som antas å komme. Med forventet varig knapphet på marine oljer og proteiner vil både flåteledd og marin ingrediensindustri øke inntjeningen av sin virksomhet. 
Følgende aktiviteter skal gjennomføres:
1. Systemer for ilandføring av biprodukter/restråstoff
Det gjøres en systematisk beskrivelse av hva en verdikjede for produksjon av ensilasje vil innebære for flåtesiden. Det gis overslag over utstyrskrav, estimering av potensiell inntekts- og kostnadsside, og foretas en gjennomgang av gjeldende regelverk som vil kunne influere på fartøyets drift, samt mellomlagring.

Alternativer systemer til råensilering om bord inngår i forprosjektet, for eksempel frysing. Disse vurderes kvalitativt  i forhold til ensilasjeproduksjon.

Det skal evalueres hvordan ulike systemer vil medføre ulike teknisk/økonomiske resultater for flåte og industriledd.

2. Interesse i flåten?
Forprosjektet legger opp til et åpent møte med beslutningstakere i flåteleddet hvor prosjektidéen presenteres og drøftes mellom partene. Det er viktig å finne tekniske løsninger som også gir økonomisk insitament for flåteleddet til deltakelse i prosjektet, og samtidig sikre flåteleddets motivasjon til kommersialisering av resultatene.

Ålesund vurderes som det mest hensiktsmessig stedet å samle viktige deler av flåtegruppene som er aktuell som samarbeidspartnere for videreføring av et industrielt prosjekt.

3. Utarbeidelse av detaljert hovedprosjekt
Forprosjektets naturlige mål vil være å oppsummere pkt. 1 og 2 ovenfor i et revidert forslag til hovedprosjekt. Hovedprosjektets må da ha et omfang og innhold som gjør det interessant for flåte og foredlingsindustri. Det gjøres en vurdering av kompletterende fagmiljø som deltakende parter i et hovedprosjekt.

Det fremmes forslag til prosjektdeltakere og styringsgruppe i samråd med FHF.

Organisering
Forprosjektet etableres med en prosjektgruppe bestående av representanter fra Hordafôr AS og SINTEF Fiskeri og havbruk. SINTEF Fiskeri-og havbruk står for prosjektledelse og innledende analyser av grunnlagsdata  og koordinering mellom aktørene for gjennomføring av kontakt og informasjonsutveksling med flåteledd gjennom et seminar planlagt arrangert i Ålesund tidligst mulig i januar 2013.
Det lages en kortfattet rapport fra forprosjekt med oppsummering fra diskusjoner og avklaringer i møtet mellom prosjektgruppe og rederier. Rapport publiseres på FHFs nettsider.

Det lages prosjektbeskrivelse for hovedprosjekt, til FHF.
keyboard_arrow_up