Til innholdet

Prosjektnummer

900726

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900726
Status: Avsluttet
Startdato: 20.12.2011
Sluttdato: 01.03.2012

FHF-samling om rognkjeks og rensefiskhelse

Oppdrett av rensefisk er et av FHFs prioriterte områder under bærekraftig havbruk. Hensikten med workshopen om rognkjeks var å samle bedrifter og institusjoner som har vært involvert i utviklingsarbeid for oppdrett og bruk av rognkjeks som rensefisk i
lakseoppdrettsnæringen som del av næringens miljøstrategi. Rognkjeks vil kunne være en viktig alternativ art til berggylt, spesielt nord for Lofoten der leppefisk ikke naturlig finnes. Det er viktig å få presentert stauts på aktivitetene som er satt i gang på oppdrett av rognkjeks og hvilke utfordringer næringer står foran når det gjelder produksjon teknologi, helse, teknologiutvikling og ikke minst hvordan rognkjeks vil fungere som lusespiser i laksemerdene.
 
Konklusjon og utfordringer fra første del om rognkjeks
• Ta lærdom fra lignende prosjekter på rensefisk både når det gjelder  organisering av arbeidet og hvilke problemstillinger som må løses.
• Viktig med godt samarbeid mellom produsenter og FoU-institusjoner
• Rognkjeks er et glimrende alternativ til rensefisk i Nord-Norge.
• Viktig med fokus på helsearbeid på rognkjeks. Spesielle sykdomsutfordringer er vibriose og parasitter. Det er behov for vibriosevaksine.
• Utvikling av metoder og utstyr for fôring og håndtering (telling, sortering) av yngelen.
• Uttesting av yngel i laksemerdene; om den spiser lus og hvilke størrelser som er best til utsetting.
• Transport av rognkjeks er utfordrende fordi den suger seg fast til overflater.

Helse hos rensefisk
Målet med del 2 av arbeidsseminaret var å få belyst hvilke erfaringer som foreligger og hvilke helseutfordringer bruk av leppefisk innebærer  både når det gjelder oppdrett, innfangning, transport og bruk  i laksemerdene.   
 
Viktige kunnskapsbehov
• Sykdommer i ville bestander
• Smitte mellom arter
• Smitte mellom vill og oppdrettet leppefisk
• Smitte mellom leppefisk og laksefisk
• Fangsttidspunkt og kjønnsmodning i ulike geografisk regioner
• Oppfølging av planlagte overlevingsforsøk
• Erfaringer med innsamling av stamfisk av berggylt
• Behov for kartlegging i ulike arter og regioner
• Rett valg av fangst redskaper for å minimalisere bifangst.
• Valg av hensiktsmessig fangsttidspunkt
• Vurdering av gjenbruk av leppefisk
• Å finne årsakene som påvirker feilutviklingen hos yngelen.
 
Viktige utfordringer ved helseovervåkning
• Organisering av helseovervåkningen er vanskelig fordi det samles inn fisk kontinuerlig og det kan være nye problemer med hver transport. Selv små skader kan bli alvorlige for fisken.
• Spørsmål om det bør være en form for mottakskontroll som del av helseovervåkning ved mottak av lokale fangster.
• Vanskelige å identifisere stresspåførte skader og friske smittebærere kan derfor ikke oppdages før transport.
• Kompetanseoppbygging hos fiskere viktig når det gjelder håndtering av fisk, skader og stress, samt fiskevelferd.
Næringsaktørene har behov for å drøfte status og behov for videre felles FoU-tiltak for rognkjeksproduksjon, samt helse for rensefisk generelt.
• Å få presentert status og utfordringer for produksjon av rognkjeks som rensefisk for lakselus.
• Å utarbeide en plan for videre felles FoU-arbeid finansiert av næringen selv med sine mulige virkemidler.

Tilsvarende er målet det samme for møtedelen om helse hos rensefisk.
Rensefisk inngår i næringens miljøstrategi og rognkjeks kan være en viktig rensefisk i noen områder, særlig nord for Lofoten der leppefisken ikke finnes naturlig.
 
Helseutfordringer hos rensefisk ønskes belyst for i best mulig grad å koordinere pågående og nye forskningsaktiviteter. Dette vil sikre en effektiv organisering av FoU-arbeidet.
Samlingen avholdes i forbindelse med den årlige konferansen “Sats marint” i Bergen 8. februar 2011 med 2 avskilte deler:
1. Rognkjeks som rensefisk og
2. Helse hos rensefisk.
 
Leveranse vil være rapporter om innhold, status og forslag til tiltak innen de to områdene.
 
Inviterte deltakere vil hovedsaklig være fra næringen og utvalgte foredragsholdere fra FoU-miljø.

Program vil utarbeides og klareres med FHF.
Program, deltakerliste og foredrag gjøres tilgjengelig. I tillegg utarbeides rapporter fra de to separate delene.
keyboard_arrow_up