Til innholdet

Prosjektnummer

901120

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901120
Status: Avsluttet
Startdato: 22.06.2015
Sluttdato: 01.05.2016

Program rensefisk: Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
I sluttrapporten oppsummeres den kunnskap som finnes om patogener som kan forårsake sykdom hos arter som benyttes som rensefisk og/eller hos laksefisk, og patogener som har potensiale for spredning fra rensefisk til laksefisk og vice versa. Videre inneholder rapporten en vurdering av faktorer som kan ha betydning for smitterisiko.
 
Foreslåtte tiltak for å redusere smitterisiko ved bruk av rensefisk
• Det viktigste tiltaket for å redusere risiko for sykdom og smittespredning er å gå over til å bruke kun oppdrettet, vaksinert rensefisk. Dette innebærer også bruk av oppdrettet stamfisk: det bør arbeides aktivt for å kunne innføre bruken av smittefrie, domestiserte stamfiskpopulasjoner i løpet av få år.
• Det bør iverksettes tiltak for mer effektivt å hindre rømming, og en bør ut fra et smitterisikoperspektiv ikke slippe ut rensefisk etter bruk.
• Det anbefales ikke gjenbruk av rensefisk på annen lokalitet, da dette både kan spre uoppdagede sykdommer (rensefisk som mekanisk vektor) og øke risikoen for introduksjon av nye agens/
sykdommer. Om gjenbruk skal praktiseres på samme lokalitet må helsestatus være god, man må gjennomføre screening for kjente patogener og ha karantenetid for å øke mulighetene for påvisning av eventuelle patogener. All gjenbruk må gjøres i samråd med Mattilsynet og fiskehelsetjenestene. Når det gjelder karantenetid må gjeldende regelverk for hold av rensefisk i merd vurderes.
• Det anbefales å innføre felles retningslinjer for uttak av rensefisk fra merd i forbindelse med operasjoner som for eksempel behandling, sanering, slakting eller flytting av laksefisk. Rensefisk som rømmer i forbindelse med tømming av merd og rensefisk som står igjen fordi en ikke får fisket ut alt utgjør en smitterisiko. Erfaringer rundt dette bør samles, og det bør utarbeides en felles bransjestandard.
• Det er forbedringspotensialer når det gjelder helseattestasjonen som utføres på rensefisk for å redusere smitterisiko. Screening ved bruk av PCR-metoder er sensitive og bør benyttes i større grad. En vil imidlertid bare kunne identifisere kjente patogener med disse metodene. Spesielt bør det screenes for P. perurans for å hindre utbredelse til usmittede laksepopulasjoner og til AGD-frie regioner.
• Karantene i kombinasjon med screening vil øke sjansen for påvisning av kjente patogener, men lovverket er til hinder for bruk av karantene i dag. Ansvarlige myndigheter og brukere av rensefisk må derfor gå sammen for å finne lovmessige og praktiske løsninger på denne utfordringen.
• Ved påvisning av eksotisk listeført agens/sykdom (for eksempel VHSV/VHS) vil nedslakting og sanering være aktuelle tiltak. Det er et behov for en utredning omkring hva som blir konsekvensene for laksefisk ved påvisning av patogener hos rensefisk som regnes som eksotiske.
• Ved sykdomsutbrudd er sporbarhet svært viktig for å kunne begrense og hindre smittespredning. I dag er det vanskelig å spore opphav og distribusjon av rensefisk, egg og larver, noe som er
nødvendig for å finne smittetidspunkt. Det er derfor helt nødvendig å innføre gode rutiner både hos produsentene og brukerne av rensefisk for å kunne fremskaffe relevant informasjon.
 
Results achieved
Summary in English

The final report summarizes available knowledge relating to pathogens known to cause disease specifically in cleaner fish species and in salmonids, as well as pathogens that have the potential to spread from cleaner fish to salmonids and vice versa. Furthermore, the report contains an assessment of factors that may affect the risk of infection.

An extended summary in English is included in the report.
Arbeidet som er utført her gir klare råd til både næringen og forvaltningen om tiltak som bør utredes og/eller gjennomføres for å redusere risiko for sykdom forbundet med bruk av rensefisk. Hvis tiltakene gjennomføres vil de med stor sannsynlighet bidra til økt overlevelse av rensefisk, og redusert risiko for at sykdom på rensefisk skal gi utfordringer for laksen. Dette vil også kunne gi økt effektivitet av rensefisk som settes inn i merdene, og behov for lavere antall i forhold til dagens innblandingsprosent.
Lakseoppdrettsnæringen i Norge, og også i andre land, bruker i økende grad rensefisk som ett av flere verktøy for å kontrollere lakselus. Historisk er primært villfanget leppefisk blitt benyttet, men de siste årene er også oppdrettet berggylt og rognkjeks tatt i bruk. I 2014 ble det til sammen benyttet ca. 20 millioner villfangede rensefisk og ca. 4 millioner oppdrettede rensefisk. Antall produsenter av rensefisk har økt raskt de siste årene og per i dag er det et 20 talls aktører som produserer eller er i ferd med å starte produksjon av rensefisk. Det forventes en stor økning i bruken av oppdrettet rensefisk i årene som kommer.

Det er kjent at rensefisk kan være bærer av ulike sykdomsagens. Noen av disse kan utløse sykdom hos rensefisken selv, andre kan muligens overføres til laks, og kanskje også føre til sykdom hos laks. Sykdomsagens kan også overføres motsatt vei fra laks til rensefisk.

I næringen er det usikkerhet om hvilken risiko sykdommer og overføring av sykdommer representerer for næringen. Dette gjelder både de som produserer laks og de som produserer eller fangster på rensefisk til bruk for lusekontroll. Det er gjort en del kontrollerte studier og masseundersøking (screening) for agens tidligere. Disse er imidlertid ikke grundig evaluert og satt inn i en større sammenheng, der vurdering av risiko og også mulige tiltak for å eliminere eller redusere risiko er vurdert.
Å foreta en grundig analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av både villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus, inkludert forslag til og kritisk vurdering av mulige tiltak for å redusere risiko, både for laks og rensefisk. Analysen skal også inkludere regulatoriske forhold som kan representere en risiko ved bruk av rensefisk.
Det forventes at resultatene vil bidra til økt kunnskap i næringen angående risikoen for smitte mellom villfanget og oppdrettet rensefisk og oppdrettslaks og vice versa og hvordan denne risikoen kan reduseres ved hjelp av forebyggende tiltak.
Prosjektet skal gjennomføres som en skrivebordsstudie der tilgjengelig litteratur, så som vitenskapelige publikasjoner, rapporter og oppsummeringer/dokumenter etter fagmøter, gjennomgås og vurderes kritisk i forhold til problemstillingene i prosjektet. Det vil også være aktuelt med innhenting av informasjon via møter og intervjuer med Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

Før endelig ferdigstilling av rapporten skal det gjennomføres et arbeidsmøte der utvalgte personer fra næringen inviteres for presentasjon av analysen, diskusjon av de enkelte identifiserte risikoforhold, og utvikling av et forslag til tiltaksplan for næringen for å redusere risiko forbundet med bruk av rensefisk.

Problemstillinger som skal belyses:
• Hvilke sykdomsagens (inkl sero-/genotyper osv) er kjent i   rensefisk som kan smitte laks, og omvendt?
• Villfanget kontra oppdrettet rensefisk?
• Innfanget kontra oppdrettet stamfisk – vertikal smitterisiko – masseundersøking (screening), medisinering m.m. av stamfisk for å redusere risiko for vertikal smitte?
• Lokalfanget kontra “importert”?
• Risiko for smitte fra rensefisk til ville bestander?
• Gjenbruk av rensefisk på samme eller neste generasjon laks?
• Undersøking (screening) som verktøy for å redusere risiko?
• Begrensinger med polymerasekjedereaksjon (PKR) (metode for oppformering av små mengder DNA) som undersøkingsverktøy alene og/eller sammen med andre metoder?
• Status vaksineutvikling, forventet videre utvikling, begrensninger
• Vil regionalisering av lakseproduksjon, fangst av rensefisk, produksjon av rensefisk bidra til reduksjon av risiko?
• Kan bruk av rensefisk bidra til risiko for pålegg om nedslakting av laks?
 
Listen er ikke utfyllende for problemstillingene i prosjektet. Flere punkter kan komme til etter nærmere diskusjoner i prosjektgruppen og etter dialog med styringsgruppen.
Det vil bli informert om oppstart av prosjektet via institusjonenes nettsider samt nettsteder som Kyst.no og Intrafish. Nofima vil også informere om prosjektet fra sin stand på messen Aqua Nor i Trondheim i august 2015.

Resultatene fra prosjektet vil bli presentert:
• på nasjonale møter, f.eks. på FHF sine fagseminarer (etter nærmere avtale med FHF)
• i norsk fagtidsskrift (Norsk Fiskeoppdrett)
• på nettsidene til Nofima og FHF
keyboard_arrow_up