Til innholdet

Prosjektnummer

900414

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900414
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2010
Sluttdato: 09.07.2010

Kartlegging av initiativ/arbeid/retningslinjer som er utarbeidet i forbindelse med klimaspor for fisk og fiskeprodukter: Forprosjekt

Forprosjektet har munnet ut i en rapport som beskriver et hovedprosjekt for å etablere en standard for produktkategoriregler for klimaspor på fisk/sjømat.

Hovedprosjektet vil bli gjennomført i perioden 2010–2012.
Som et resultat av klimadebatten er det en rekke initiativer som tar sikte på å fremskaffe verktøy og systemer til bruk for produksjon av mer klima- og miljøvennlige produkter nasjonalt og internasjonalt. Et av tiltakene er utvikling av internasjonale standarder for kvantifisering og kommunikasjon av klimaspor.
 
Standard Norge har igangsatt et prosjekt for økt norsk påvirkning av felles internasjonale standarder som grunnlag for gode klimamerkeordninger. Standardene ventes ferdig ved årsskiftet 2011/2012. Disse standardene vil kunne brukes for produksjon for et innenlands marked og ved eksport og import. De vil også kunne brukes ved underleveranser til produksjon av sammensatte produkter både nasjonalt og på tvers av landegrenser.
 
Det er nødvendig med metoder som gir sammenlignbarhet mellom produkter innenfor samme produktkategori. For dette formålet behøves det regler for å kvantifisere klimasporene til produkter i samme produktgruppe (produktkategoriregler). Etablering av slike regler kan skje gjennom et internasjonalt standardiseringsprosjekt.
 
Fiskeri- og kystdepartementet kontaktet Standard Norge høsten 2009 for å diskutere muligheten for å få etablert produktkategoriregler for fisk og fiskeprodukter. På bakgrunn av denne diskusjonen utarbeidet Standard Norge en skisse til hvordan et slikt arbeid kan gjennomføres. Prosjektet omfatter første del av en slik skisse.
• Å gjennomføre en kartlegging av initiativ, arbeid og retningslinjer som er utarbeidet i forbindelse med klimaspor for fisk og fiskeprodukter.
• Å utarbeide en skisse til et standardiseringsprosjekt basert på kartleggingen og gjennom diskusjon med interessentene.
Fisk og fiskeprodukter er en av Norges største eksportnæringer. Som en konkurransefaktor i markedet er det viktig for næringen at den kan dokumentere utslippene av klimagasser til atmosfæren knyttet til fisk og fiskeprodukter i et livsløpsperspektiv. Gjennom etablering av produktkategoriregler for fisk og fiskeprodukter kan norsk fiskerinæring være ledende i å etablere internasjonale standarder innenfor dette området.
Kartleggingen vil i stor grad være arbeid med søk på nettet og i databaser samt kontakt med ulike relevante miljøer. Standard Norge vil også benytte seg av nettverket av faglige eksperter innenfor nasjonal og internasjonal standardisering. Resultatene fra kartleggingen vil bli presentert og diskutert i et åpent møte med de viktigste interessentene på området og danne grunnlag for et forslag om et standardiseringsprosjekt.
 
Prosjektaktiviteter
Aktivitetene vil i hovedsak omfatte:
• Kartlegging (februar–mars 2010)
• Vurdering og sammenstilling av funn (mars 2010)
• Møte med interessenter for presentasjon og diskusjon av resultater (april 2010)
• Skisse til hovedprosjekt (mai 2010)

Organisering

Kartlegging vil gjennomføres av Knut Jonassen og Hilde Aarefjord som begge er prosjektledere i Standard Norge. Knut Jonassen har lang erfaring fra standardiseringsprosjekter innenfor miljø/klima og fisk. Hilde Aarefjord har ansvaret for standardiseringsprosjekter på fisk- og matområdet.
 
Det vil ikke bli etablert en styringsgruppe for prosjektet. Det vil bli opprettet en intern referansegruppe i Standard Norge som vil bli ledet av utviklingssjef Anne Kristoffersen. Referansegruppen vil for øvrig bestå av de to involverte prosjektlederne i Standard Norge, Knut Jonassen og Hilde Aarefjord.
Resultatene fra kartleggingen vil bli sammenstilt i en rapport. Rapporten vil tilgjengeliggjøres på Internett og distribueres til aktuelle interessenter. Rapporten vil danne utgangspunkt for et møte der alle aktuelle interessenter inviteres til å diskutere resultatene samt hvordan dette arbeidet kan videreføres.
 
Det vil bli utarbeidet en rapport fra forprosjektet, samt arrangert et møte for diskusjon av resultatene samt arbeidet videre. Avhengig av oppstart av prosjektet vil rapporten kunne foreligge ca 1. april og møtet med interessentene vil kunne gjennomføres i månedsskiftet april/mai 2010.
keyboard_arrow_up