Til innholdet

Prosjektnummer

900795

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900795
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2012
Sluttdato: 31.03.2014

Samhandling for redusert klimapåvirkning fra sjømatnæringen: Standard, verktøy og håndbok

Kvantitativ kunnskap om egen klimapåvirkning er blitt en naturlig del av moderne miljøstyring og ressurseffektivisering. Dokumentasjon av sjømatprodukters klimapåvirkning etterspørres av forhandlere, myndigheter, konsumenter og andre beslutningstakere i sjømatens verdikjede.

SINTEF Fiskeri og havbruk har, på oppdrag fra FHF, deltatt i flere delprosjekter knyttet opp mot et større internasjonalt samarbeidsprosjekt for å adressere klimagassutslipp (“Collective action to address GHG emissions in seafood”). Dette samarbeidsprosjektet er initiert av Seafish (UK), Dalhousie University (Canada) og FNs matvareorganisasjon (FAO). Bakgrunnen for samarbeidet var ønsket om å gjøre klimaregnskap av sjømat mer anvendelig og billig for sjømatnæringen og deres tilhørende beslutningstakere. For å oppnå dette er det utviklet en standard for klimaregnskap av sjømat (videreutvikling av PAS 2050).

Det er også utviklet en omforent metodikk og et verktøy for beregning av klimagassutslipp. Prosjektet har til sist bidratt til at deling av kunnskap og data for klimaregnskap av sjømat internasjonalt har funnet sted.

Foreliggende prosjekt “Samhandling for redusert klimapåvirkning fra sjømatnæringen: Standard, verktøy og håndbok” har bidratt til:
• Utvikling av en internasjonal standard for klimaregnskap av sjømatprodukter publisert av British Standard Institute.
• Utvikling av et nettbasert verktøy for beregning av et villfanget sjømatprodukts klimaspor fra fiske og frem til forhandler. Lenke til klimakalkulator finnes her: Klima​kalkulator​.
• En håndbok med grundig innføring i hvordan man kan bruke klimaregnskap i en bedrift og hvordan det kan gjennomføres.

Med disse virkemidlene vil det nå være enklere og billigere for aktører i den norske sjømatindustrien å jobbe strategisk og målrettet med eget klimaregnskap og kunne dokumentere dette ovenfor viktige markeder.

Kvantitativ kunnskap om egen klimapåvirkning og energibruk, i form av et klimaregnskap, er en naturlig del av moderne miljøstyring og ressurseffektivisering. Dokumentasjon av sjømatprodukters klimapåvirkning etterspørres også av stadig flere forhandlere, myndigheter, konsumenter og andre beslutningstakere i sjømatens verdikjeder. Tilgang til omforent metodikk, data, verktøy og kompetanse for klimaregnskap av sjømat vil derfor bli en viktig parameter for den norske sjømatnæringens konkuranseevne.

Dette prosjektet omfatter 4 arbeidspakker som skal være en del av et større internasjonalt samarbeidsprosjekt: “Collective action to address GHG emissions in seafood”. Dette samarbeidsprosjektet er initiert av Seafish (UK), Dalhousie University (Canada) og FNs matvareorganisasjon (FAO). Bakgrunnen for dette samarbeidet er ønsket om å gjøre klimaregnskap av sjømat mer anvendelig og billig for sjømatnæringen og deres tilhørende beslutningstakere. For å oppnå dette konsentrerer man seg i første omgang om utvikling av en standard for klimaregnskap av sjømat (viderutvikling av PAS 2050); utvikling av omforent metodikk og verktøy og deling av kunnskap og data for klimaregnskap av sjømat.
• Å bidra til utvikling og publisering av en internasjonal standard for klimaregnskap sjømat (videreutvikling av PAS 2050).
• Å utvikle et verktøy for klimaregnskap for villfanget fisk og fiskeprodukter, som publiseres på nett.
• Å utvikle en håndbok med dokumentasjon av beste tilgjengelige praksis for klimaregnskap av sjømat.
Følgende punkter er eksempler på forventet nytteverdi for sjømatnæringen:
• Man oppnår redusert energi- og ressursbruk og utslipp av klimagasser.
• Man får enklere og billigere måter å dokumentere og evaluere klimapåvirkning på i produkter og strategier. Alternativet til standarder og åpne databaser og verktøy er at hver enkelt aktør må gjøre sine klimaregnskap helt forfra og dette blir både dyrt og omstendelig.
• Man oppnår en omforent, åpen og transparent metodikk og datagrunnlag som gir troverdige og tiltrodd dokumentasjon.
• Det forventes målbar økt lønnsomhet gjennom økt operasjonell effektivitet (redusert ressursbruk) og økt konkuranseevne og tilgang til krevende marked.
• Man bidrar til større bevissthet og forståelse for viktige miljøpåvirkninger fra sjømatproduksjon gjennom bedre tilgang til miljøinformasjon.
Prosjektet er delt inn i 5 arbeidspakker:
1. Utvikling av standarden PAS 2050 for klimaregnskap for produkter slik at den dekker sjømatprodukter.
2. Utvikling av nettbasert verktøy for klimaregnskap for villfanget fisk/sjømatprodukter (klimakalkulator).
3. Utvikling av en håndbok med dokumentasjon av beste tilgjengelige praksis for klimaregnskap for sjømatprodukter.
4. Deltakelse i arbeidsmøter (workshops) som arrangeres i den internasjonale samhandlingen (Collective action to address GHG emissions in seafood - Standard, tool and guidelines).
5. Prosjektledelse og møter med norsk styringsgruppe.
 
Styringsgruppe i prosjektet (april 2012)
– Aina Valland, FHL (leder av styringsgruppen) 
– Anette Narmo Hammervold, Marine Harvest Norge AS
– Anne Hilde Midttveit, Lerøy Seafood Group AS
– Brian T. Takeda, Norway Pelagic AS (senere Kaston AS)
– Jan-Ivar Maråk, Fiskebåtredernes forbund
– Erling Holmeset, Norges Fiskarlag
– Berit A. Hanssen (Observatør, FHF)
– Rut Harildstad, (Observatør, FKD) - sluttet i 2013 ​
– Knut Jonassen (Observatør, Standard Norge)
For dette prosjektet vil det bli etablert en egen ne​ttside. 

Prosjektet og resultater fra arbeidet vil presenteres for næringen på forespørsel fra oppdragsgiver (FHF) og fra næringsorganisasjonene.
keyboard_arrow_up