Til innholdet

Prosjektnummer

900307

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900307
Status: Avsluttet
Startdato: 15.05.2009
Sluttdato: 31.12.2010

Utvikling av Norsk Standard for dokumentasjon av oppdrett av laks og ørret

Standard Norge har gjennom prosjektet utviklet en Norsk standard for dokumentasjon av oppdrett av laks og ørret. Standarden “NS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon” ble fastsatt i august 2012.
 
Standardiseringskomitéen SN/K 504 som var ansvarlig for standarden besluttet at 100 000 kr skulle utbetales til SINTEF for gjennomført oppdrag for komiteen. Hensikten med oppdraget fra komiteen til SINTEF var å få nødvendige faglige innspill til standarden basert på erfaringer fra næringen. Rapporten fra SINTEF er tidligere innrapportert til FHF.
Det har vist seg å være stort behov for standardisering av produksjonsparametre for produksjon av laks og ørret i hele havbrukskjeden dvs. settefiskanlegg, brønnbåt, matfiskanlegg, slakteri, foredlingsledd og i leverandørindustrien. Det brukes i dag ulik terminologi i norsk oppdrettsnæring. Manglende samsvar i terminologi er svært uheldig for forskning og næringsutvikling. Hensikten med å utarbeide norske standard(er) er å kvantifisere og dokumentere produksjon av laks og ørret i Norge bedre enn i dag.
 
En eller, om nødvendig, flere standarder på dette området er positivt for forskning og utvikling fordi det blir:
• entydig/lik terminologi i næringen
• sammenliknbare data
• tydelig hva som registreres, hvor og når
• tydelig hvilken metode som benyttes

Det er svært viktig at forskningsmiljø deltar i arbeidet med standarden. Man håper derfor på støtte til arbeidet med standard om dokumentasjon av oppdrett av laks og ørret slik at forskningsmiljø i Norge kan få anledning til å aktivt bidra til utviklingsarbeidet enten på møter eller gjennom eventuelle utredningsprosjekter.
Å utarbeide Norsk Standard for oppdrett av laks eller ørret gjennom en eller – ved behov – flere standarder.
Standardisering på dette området er helt nytt og har vært etterspurt av næring og forskningsmiljø i lengre tid. Bedre data vil gi mer presise forskningsresultater, bedre lønnsomhet i næringen og bedre oppfyllelse av krav i lover og forskrifter.
Det er opprettet en standardiseringskomité “SN/K 504 Dokumentasjon av oppdrett av laks og ørret” i 2009. Det har ved oppstart av prosjektet vært holdt et formøte og et første møte i komiteen og arbeidet er godt i gang.
 
Standardiseringsarbeid har faste rutiner.  Komiteens utkast til standard sendes på høring, høringsuttalelser vurderes av komiteen og standarden kvalitetssikres i Standard Norge før fastsettelse.
Informasjon om Norsk Standard legges ut på Standard Norges nettside. Det er en egen side om “SN/K 504 Dokumentasjon av oppdrett av laks og ørret”.
keyboard_arrow_up