Til innholdet

Prosjektnummer

900536

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900536
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2010
Sluttdato: 30.08.2013

Utvikling av en Norsk Standard for bestemmelse av produktkategoriregler for klimaspor av sjømat

Sluttrapport: Utvikling av NS for bestemmelse av PCR for klimaspor av sjømat
Standard Norge har ferdigstilt arbeidet med å utvikle Norsk Standard for kvantifisering og kommunikasjon av klimaspor for ulike typer sjømat: NS 9418 Klimaspor for sjømat – Produktkategoriregler (CFP-PCR).

Arbeid og gjennomføring
Standarden er utviklet av teknisk komité SN/K 532 klimaspor for sjømat, opprettet av Standard Norge og med deltakelse fra fiskerimyndigheter, forsknings- og utviklingsinstitusjoner, konsulentfirmaer, fiskeoppdrettere, fiskeriorganisasjoner, fiskeeksportører, virkemiddelapparat og sertifiserings- og samsvarsvurderingsorganer. Komiteen, som var ledet av Rut Harildstad, Fiskeri- og kystdepartementet, hadde i alt ti møter i prosjektperioden. Standarden ble fastsatt som Norsk Standard 1. juni 2013, og den ble lansert mot næringsaktører og presse på et eget lanseringsmøte 18. juni samme år. Etter dette har standarden fått vesentlig oppmerksomhet, både i pressen og fra næringen.

Standarden ble fastsatt noe senere enn opprinnelig planlagt. Dette skyldes to forhold, først og fremst at utviklingen av ISO/TS 14067 Produkters klimaspor – Krav og retningslinjer for kvantifisering og kommunikasjon, det helt sentrale normative henvisningsdokumentet i NS 9418, ble vesentlig forsinket på grunn av kompliserte og tidkrevende internasjonale forhandlinger for å oppnå global konsensus om teknisk innhold. Dernest skyldes det at det ble gjennomført et forsknings- og valideringsprosjekt i tilknytning til utviklingen av NS 9418, ledet av SINTEF Fiskeri og havbruk, og også dette prosjektet tok lengre tid enn antatt.

Resultat
NS 9418 er fastsatt som Norsk Standard gjennom en omfattende konsensusprosess mellom aktørene i næringen. Dette har gitt et effektivt og faglig pålitelig redskap til bruk for at norsk sjømat over tid skal kunne produseres med stadig lavere påvirkning på klimaet. Det gir også norsk sjømatnæring et nyttig redskap for å kunne levere produkter i et marked der nettopp klimaspor gradvis vil bli mer etterspurt og vektlagt blant oppkjøpere og andre kunder.

Videreføring
NS 9418 vil bli oversatt til engelsk i løpet av 2013, slik at norske eksportører blir i stand til å dokumentere grunnlaget for sine klimasporberegninger også i et globalt marked.

I og med at de tre normative henvisningsdokumentene i NS 9418 alle er ISO-standarder, egner NS 9418 seg svært godt til bruk ved internasjonal handel med sjømat, der klimasporet kan beregnes på alle stadier i produktenes livsløp, enten det gjelder sjømat som råstoff eller som høyt foredlede produkter.

FHF har sammen med Innovasjon Norge støttet prosjektet Klimaspor for fisk og fiskeprodukter 2010: Forprosjekt (FHF-prosjektnr 900414) som ble avsluttet i juli 2010, med Standard Norge som faglig ansvarlig. Forprosjektrapporten fra Standard Norge konkluderer med at det foreligger en lang rekke prosjekter, ordninger eller hjelpemidler for kvantifisering av klimaspor for sjømat. Ordningene er imidlertid svært uensartet, og i de fleste av dem er det ikke mulig å finne produktenes klimaspor.

Basert på forprosjektet og et møte med de viktigste interessentene innenfor fiskerinæringen ble det anbefalt å utvikle en Norsk Standard for bestemmelse av produktkategoriregler for klimaspor av sjømat. På sikt bør det arbeides for en internasjonal standard på dette området, og det bør videre etableres internasjonale merkeordninger som kan bidra med å løse opp den uoversiktlige situasjonen.
Å etablere en Norsk Standard for produktkategoriregler for sjømat slik at klimaspor fra fisk og fiskeprodukter kan kvantifiseres på en ensartet måte.
Sjømat er en av Norges største eksportnæringer. Som en konkurransefaktor i markedet er det viktig for næringen at den kan dokumentere utslippene av klimagasser til atmosfæren knyttet til sjømat i et livsløpsperspektiv. Gjennom etablering av produktkategoriregler for sjømat kan norsk fiskerinæring være ledende i å etablere internasjonale standarder innenfor dette området.
Arbeidet gjennomføres som et standardiseringsprosjekt. Det etableres en standardiseringskomité der alle aktuelle interessenter inviteres til å delta. Blant komiteens medlemmer velges en leder. Standard Norge vil ha sekretariatsansvaret.

Komiteen vil ta utgangspunkt i forprosjektrapporten, et forslag til kategorisering av produktgrupper for sjømat, samt et første forslag til NS 9418 som Standard Norge vil utarbeide. Et forslag til standard vil bli distribuert på en åpen høring, og et eget høringsmøte vil bli gjennomført. Standarden vil fastsettes av Standard Norge etter en konsensusprosess og være tilgjengelig for salg gjennom vårt salgsselskap Standard Online. Standarden vil oversettes til engelsk for blant annet å kunne brukes som innspill til et internasjonalt standardiseringsarbeid.

Standard Norge vil invitere representanter fra:
• fiskerinæringen (gjennom respektive næringsorganisasjoner)
• myndigheter
• forskning
• andre interesseorganisasjoner
til å delta i standardiseringskomiteen. En prosjektplan for arbeidet etableres og legges fram på første møte i komiteen.
 
Følgende personer er oppnevnt i standardiseringskomiteen:
- Thomas Haug, Det Norske Veritas (DNV)
- Bardon Steene, Eksportutvalget for fisk
- Berit A. Hanssen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
- Anne Hilde Midttveit, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)
- Morten Hyldborg Jensen, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)
- Rut Harildstad, Fiskeri- og kystdepartementet
- Petter Olsen, Nofima
- Erling Holmeset jr. Norges Fiskarlag
- Jan Ivar Maråk, Norges fiskarlag
- Annik Magerholm Fet, NTNU
- Erik Skontorp Hognes, SINTEF fiskeri og havbruk
- Hilde Aarefjord, Standard Norge (SN)
- Knut Jonassen, Standard Norge (SN)
- Marianne T. Werner, Standard Norge (SN)
- Erik Svanes, Østfoldforskning (KLIMAT, COOP Norge, Norgesgruppen)
Standarden vil bli markedsført og solgt gjennom Standard Online som er Standard Norges salgsselskap. Det vil bli gjennomført et åpent seminar for interessenter når standarden foreligger. Kurs i bruk av standarden vil bli vurdert.
keyboard_arrow_up