Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 226 prosjekter

Prosjektnr: 901880
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatic quantification of planctonic sea louse (AUTOPLICE)

​Prosjektet gjennomføres for å utvikle en ny metode for sanntidsovervåkning av konsentrasjon av pelagiske lakselusstadier i vannsøylen. Dette for å gi oppdrettere, forskning, og forvaltning en nåtidsoppdatering av den dynamiske lusekonsentrasjonen i vannsøylen. Sanntidsovervå ...
Prosjektnr: 901878
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Optimalisering av fiskevelferd og lusebeskyttelse ved bruk av teknologiske barrierer (BetterWel)

​De viktigste årsakene til variasjon i den forebyggende effekten til barrierer mot lakselus er manglende samsvar med verktøyet og bruksstrategi i forhold til vannmiljø på stedet. Prosjektet “Optimalisere forebyggende lusestrategi ved å kombinere atferd, miljø og teknologi (Preven ...
Prosjektnr: 901875
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Tilpasning i lakselus til vann med lav saltholdighet (Fersklus)

​Bruken av ferskvann og brakkvann som behandling baserer seg på at lakselusen er en marin parasitt som har lite evne til å opprettholde en normal saltholdighet i kroppen i vann med lav saltholdighet. Lakselusen tåler derfor ikke ferskvann over lengere tid. Fersk- og brakkvannsbeh ...
Prosjektnr: 901879
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Nedsenket drift: Effekter på lakselus, fiskevelferd og tilvekst (DypLus)

​Utfordringene knyttet til lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er fortsatt et av de største problemene for lakseproduksjon i Norge, og en rekke tiltak for forebygging og kontroll brukes for å begrense utfordringene bl.a. ulike skjermingstiltak, der man søker å begrense at lakselus ...
Prosjektnr: 901877
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Helhetlig lusekontroll (HELLUS)

​Ulike kontrollstrategier mot lakselus vil ha ulike konsekvenser for lusenivå, antall lusebehandlinger, fiskevelferd inkludert dødelighet, resistensutvikling mot behandlingsmidler og produksjon av smittsomme luselarver i sårbare perioder som er relevante for utvandrende laksesmol ...
Prosjektnr: 901869
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Viktig kunnskap for å utvikle avlusingsmetoder for regnbueørret (AvlusØrret)

​Målet med dette prosjektet er å gi essensiell dokumentasjon av velferds- og avlusningseffekten til ferskvannsbad (FV) eller ionemodifisert vann (IMV) etterfulgt av en ekstra avlusingsmetode (termisk eller mekanisk behandling) hos regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Ingen slike l ...
Prosjektnr: 901893
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Sekretariat – Gill Health Initiative (GHI)-møte i Oslo 2023

​Gjellesykdom er ett av de største sykdomsproblemene i oppdrettsnæringen. Informasjonsdeling på tvers av bransjen og over landegrenser er nødvendig for å bekjempe problemet og finne gode måter å forebygge disse til dels komplekse problemstillingene. Gill Health Initiative ...
Prosjektnr: 901876
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Ionemodifisert vann som lusebehandling: effekt, fiskevelferd og resistens/adaptasjon (NANOLUS)

​Fiskehelserapporten 2022 (Sommerset et al.) rapporterer om avgang i forbindelse med avlusingsoperasjoner som en av hovedårsakene til den høye dødeligheten i oppdrettsnæringen, og understreker med dette næringens behov for skånsomme behandlingsmetoder. Avsalting kan være en løsni ...
Prosjektnr: 901881
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Standard operasjonsprosedyre (SOP) for validering av automatisk lusetelling (AutoSOP)

​Dagens praksis med å håve ut og manuelt telle lus er tidkrevende, suboptimal for fiskevelferden, ikke representativ for hele fiskegruppens lusestatus, samt medfører stor usikkerhet på grunn av inkonsekvente prøvetakingsmetoder og påvirkningsfaktorer som værforhold etc. Basert på ...
Prosjektnr: 901860
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Tracing lice using epigenetic markers (TraceLice)

​Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) har en høy reproduksjonsrate. Lakselusegg festes til kroppen til hunnlusen inntil larvene klekkes. Disse spres med havstrømmer og ved å bruke hydrodynamisk-biologiske modeller kan spredningen av luselarver forutsies. Men, eksperimentell s ...
keyboard_arrow_up