Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 222 prosjekter

Prosjektnr: 901877
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Helhetlig lusekontroll (HELLUS)

​Ulike kontrollstrategier mot lakselus vil ha ulike konsekvenser for lusenivå, antall lusebehandlinger, fiskevelferd inkludert dødelighet, resistensutvikling mot behandlingsmidler og produksjon av smittsomme luselarver i sårbare perioder som er relevante for utvandrende laksesmol ...
Prosjektnr: 901869
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Viktig kunnskap for å utvikle avlusingsmetoder for regnbueørret (AvlusØrret)

​Målet med dette prosjektet er å gi essensiell dokumentasjon av velferds- og avlusningseffekten til ferskvannsbad (FV) eller ionemodifisert vann (IMV) etterfulgt av en ekstra avlusingsmetode (termisk eller mekanisk behandling) hos regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Ingen slike l ...
Prosjektnr: 901893
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Sekretariat – Gill Health Initiative (GHI)-møte i Oslo 2023

​Gjellesykdom er ett av de største sykdomsproblemene i oppdrettsnæringen. Informasjonsdeling på tvers av bransjen og over landegrenser er nødvendig for å bekjempe problemet og finne gode måter å forebygge disse til dels komplekse problemstillingene. Gill Health Initiative (GH ...
Prosjektnr: 901876
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Ionemodifisert vann som lusebehandling: effekt, fiskevelferd og resistens/adaptasjon (NANOLUS)

​Fiskehelserapporten 2022 (Sommerset et al.) rapporterer om avgang i forbindelse med avlusingsoperasjoner som en av hovedårsakene til den høye dødeligheten i oppdrettsnæringen, og understreker med dette næringens behov for skånsomme behandlingsmetoder. Avsalting kan være en løsni ...
Prosjektnr: 901881
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Standard operasjonsprosedyre (SOP) for validering av automatisk lusetelling (AutoSOP)

​Dagens praksis med å håve ut og manuelt telle lus er tidkrevende, suboptimal for fiskevelferden, ikke representativ for hele fiskegruppens lusestatus, samt medfører stor usikkerhet på grunn av inkonsekvente prøvetakingsmetoder og påvirkningsfaktorer som værforhold etc. Basert på ...
Prosjektnr: 901860
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Tracing lice using epigenetic markers (TraceLice)

​Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) har en høy reproduksjonsrate. Lakselusegg festes til kroppen til hunnlusen inntil larvene klekkes. Disse spres med havstrømmer og ved å bruke hydrodynamisk-biologiske modeller kan spredningen av luselarver forutsies. Men, eksperimentell s ...
Prosjektnr: 901868
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

DNA-vaksine rettet mot spytt- og frontalfilamentproteiner (SaliFilaVax)

​En effektiv vaksine mot lakselus vil kunne begrense dagens bruk av mekaniske og biologiske behandlingsmetoder som i dag gir store og uholdbare velferdsproblemer i oppdrettsnæringen. Veien frem til en slik vaksine er imidlertid vanskelig, og det er få vaksiner mot parasit ...
Prosjektnr: 901882
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Ytre faktorers påvirkning på bildebasert luseregistrering, basert på en anonymisert sammenligning av teknologier i felt: Et kunnskapsbidrag til ny standard (TELLUS)

​Det er mange fordeler med automatisk lusetelling og Mattilsynet ønsker teknologien velkommen, men mangel på referansestandarder og rammeverk for godkjenning gjør det krevende å implementere teknologien i næringen. Luseregistrering foregår i henhold til Luseforskriften og er fort ...
Prosjektnr: 901871
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Sanntids deteksjon av frittsvømmende luselarver (e-Lice)

​Tidligere varsling og bedre overvåkning av frittsvømmende stadier av lakselus i nær sanntid gir mulighet for forebyggende tiltak for å unngå påslag av lus på laks. Ved utbygging av sensorteknologien for større deler av kysten vil nær sanntid data kunne inngå i modellerte ...
Prosjektnr: 901853
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Realisering av potensialet i sensordata for forbedret effektivitet og fiskevelferd (Salmosense)

​Oppdrettsnæringen er avhengig av en stor andel fagpersoner med kompletterende ekspertise. Det å kunne gi disse fagpersonene verktøy som gjør at de kan arbeide effektivt i hverdagen har høy nytteverdi. I landbasert oppdrett er behovet for kompletterende ekspertise enda viktigere, ...
keyboard_arrow_up