Til innholdet

Prosjektnummer

901876

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901876
Status: Pågår
Startdato: 31.08.2023
Sluttdato: 31.08.2025

Ionemodifisert vann som lusebehandling: effekt, fiskevelferd og resistens/adaptasjon (NANOLUS)

​Fiskehelserapporten 2022 (Sommerset et al.) rapporterer om avgang i forbindelse med avlusingsoperasjoner som en av hovedårsakene til den høye dødeligheten i oppdrettsnæringen, og understreker med dette næringens behov for skånsomme behandlingsmetoder. Avsalting kan være en løsning for å tilgjengeliggjøre behandlingsvann, og membranfiltreringen vil redusere risikoen betydelig for introduksjon av smittsomme agens og eksponering for metaller som kan frigis i blandsoner.

Ionemodifisert vann har også vist seg å ha bedre avlusingseffekt enn ferskvann og omvendt osmose (RO)-filtrert vann i flere tester, for eksempel med det ionemodifiserte vannet fra FiiZK brukt i FHF-prosjektet “Optimalisering av avlusningsstrategier: utvikle anbefalinger om beste praksis for maksimal avlusningseffektivitet og god fiskevelferd (OptiDeLouse)” (FHF-901687) (Thompson, 2023), og kan derfor være en ny foretrukket metode for både å maksimere effekt og bedre fiskevelferd.

Ikke-publisert kunnskap opparbeidet i samarbeid mellom FiiZK, Marineholmen RASLab og Mowi bygger også opp om ionemodifisert vanns effektivitet sammenlignet med ferskvann/RO-vann og sammensetning for maksimal effekt. Ionemodifisert vann kommer i flere varianter, der lavsalinitetsvarianten er testet i kommersiell skala og mellomsalinitetsvarianten er klar for slik testing. Mellomsalinitetsvarianten antas å øke fiskevelferden sammenlignet med ferskvann på grunn av en osmolaritet nærmere blodplasmaets. FiiZK og Marineholmen RASLab har i flere år jobbet med å gjøre metoden tilgjengelig for behandling i kommersiell skala, og har metoden klar for kommersiell lansering.

Det er videre et behov for dokumentasjon av fiskevelferd og avlusingseffekt av mellomsalinitets ionemodifisert vann i kommersiell skala.
​Hovedmål
Å dokumentere avlusingseffekt, fiskevelferd og risiko for resistens og adaptasjon ved badebehandling i sjøvann som er ionemodifisert ved bruk av nanofiltrering.

Delmål
1. Å etablere ny kunnskap om resistensutvikling og adaptasjon for lakse- og skottelus mot ionemodifisert sjøvann.
2. Å vurdere fiskevelferd for rensefisk ved badebehandling i ionemodifisert vann i forbindelse med badebehandling av laks mot lakselus.
3. Å dokumentere avlusingseffekt og fiskevelferd for behandling med ionemodifisert vann i kommersiell skala.
4. Å vurdere risiko for at lakse- og skottelus utvikler resistens eller adaptasjon mot ionemodifisert vann basert på eksisterende og nyetablert kunnskap.
5. Å sammenstille en dokumentasjonspakke for vurdering av fiskevelferd, behandlingseffekt og resistensrisiko som skal overleveres myndigheter og brukere av metoden.
​Næringen har et stort behov for skånsomme lusebehandlingsmetoder, og forvaltningen trenger dokumentasjon av metodene. Lakselus er et stort problem langs hele norskekysten. Det er også særlig behov for skånsom behandling grunnet et økende skottelusproblem i nordlige produksjonsområder med kalde sjøtemperaturer, noe som vanskeliggjør behandling med andre ikke-medikamentelle metoder som eksempelvis varmtvann/spyling.

Dette prosjektet tar sikte på å skaffe til veie dokumentasjon slik at behandling med ionemodifisert vann raskt kan tilgjengeliggjøres for oppdrettere. Målsetningen er at prosjektet skal dokumentere metoden i tilstrekkelig grad slik at den kan tas i bruk i løpet av første prosjektår. Hvis dette lykkes, kan bygging av avsaltingsanlegg planlegges slik at metoden blir et signifikant bidrag til avlusingskapasiteten sommeren og høsten 2024. Denne tilgjengeligheten av behandlingsmetoden forventes å være svært nyttig for både prosjektpartnere FiiZK og Mowi på kort sikt, men også andre oppdrettere som trenger alternative lusebehandlingsmetoder. Det antas også at denne skånsomme metoden vil redusere behandlingsrelatert dødelighet av både laksefisk og rensefisk betydelig.

Kunnskap om metodens påvirkning på resistens/adaptasjon kan bidra til at forvaltningen kan ta kunnskapsbaserte beslutninger om bruk av metoden. Metoden kan dermed lanseres med bruksveiledning etter det samme føre var-prinsipp som ferskvann brukes med i dag, og ved prosjektslutt vil dokumentasjon for videre detaljregulering foreligge. 
Prosjektet er organisert i følgende arbeidspakker (AP-er):

AP1
Hypotese: Eksponering av lakse- og skottelus for ionemodifisert vann resulterer ikke i utvikling av behandlingsresistens eller adaptasjon.

Denne AP-en vil inkludere 3 aktiviteter:
1.1: Litteraturstudium
Oppdatert sammenstilling av kunnskap om effekt av ferskvanns- og brakkvannsbehandling på lus som ledd i dokumentasjonspakken.

1.2: In vivo-badebehandlinger og multigenerasjonsstudier
• Badebehandlinger for å undersøke ionemodifisert vanns effekt mot lakselus og skottelus.
• Undersøke om vanntemperaturen påvirker behandlingens effektivitet.
• Undersøke om behandlingens effekt endres over flere generasjoner av lakselus.

1.3: Transkriptomanalyser – Effekt av ionemodifisert vann på genuttrykk i lakse- og skottelus
• Transkriptomanalyser på lakselus og skottelus eksponert for ionemodifisert vann.
• Western blot (proteinuttrykksanalyse) for kandidatgener hvis relevant.

AP1 er et samarbeid mellom RASLab, UiB, FiiZK, med Melanie Andrews (RASLab) som hovedansvarlig.

AP2
Hypotese: Eksponering for ionemodifisert vann utgjør ingen sikkerhets- eller velferdsproblemer for leppefisk og rognkjeks.

Denne AP-en består av 1 aktivitet:
2.1: Sikkerhets- og velferdsstudium på rensefisk
Gjennomføre badebehandlinger for å utforske effekten av ionemodifisert vann på rensefisk, med vekt på sikkerhet og velferd.

AP2 er et samarbeid mellom RASLab og FiiZK, med Melanie Andrews (RASLab) som hovedansvarlig.

AP3
Hypotese: Badebehandling med ionemodifisert vann i brønnbåt vil gi god avlusingseffekt (>90 %) samtidig som god fiskevelferd opprettholdes.

Denne AP-en vil inkludere 3 aktiviteter:
3.1: Produksjon av ionemodifisert vann til kommersiell testing. Et fullskala vannproduksjonsanlegg modifiseres og gjøres tilgjengelig for forsøk

3.2: Kommersiell behandling i brønnbåt – velferd og avlusingseffekt. Flere paralleller med behandling i kommersiell skala dokumenteres

3.3: Sammenstilling og rapportering av data fra kommersielle behandlinger

AP3 er et samarbeid mellom Mowi, RASLab, FiiZK, med Margit Jakobsen (FiiZK) som hovedansvarlig.
​En samlet rapportpakke som dokumenterer behandlingseffekten, fiskevelferd og resistensrisiko vil presenteres for forvaltningsmyndigheter (Mattilsynet), og denne vil inneholde all kunnskap bygget i de ulike delprosjektene.

I prosjektformidlingen vil det legges hovedvekt på tilgjengeliggjøring av kunnskap for norsk næring, og deling av data vil dermed hovedsakelig være rettet mot norske forum som når mange, som Lusekonferansen, Frisk Fisk, TekMar, Norsk Fiskeoppdrett og ilaks.no. Deltagerne vil også aktivt bruke sosiale media for at kunnskapen skal nå flest mulig. I tillegg vil NCE Aquatech Cluster bistå med resultatformidling via sine kanaler, deriblant webinarer. Prosjektet ønsker også å presentere resultater på relevante internasjonale konferanser, for eksempel Aquaculture Europe 2024 (Danmark) og Sealice 2024 (Skottland).

Prosjektet vil fortrinnsvis publisere i tidsskrifter med åpen tilgang for å sikre flest mulige interessenter tilgang.
keyboard_arrow_up