Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk på Bærekraft ga 353 treff

Prosjektnr: 901429
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring (SocSus)

De siste 20 årene har det kommet stadig flere initiativer for sertifisering knyttet til miljømessig bærekraft. Kundene, først og fremst supermarkedene, har i senere år begynt å etterspørre dokumentasjon også av sosial bærekraft. En viktig del av bakgrunnen for diskusjonen om ...
Prosjektnr: 901323
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

De siste 20 årene har det kommet flere og flere initiativer for sertifisering knyttet til miljømessig bærekraft. Marine Stewardship Council (MSC) har vært vesentlig innenfor villfisk, og norske fiskerier er miljøsertifisert i henhold til MSC etter påtrykk/krav fra markedet. Det n ...
Prosjektnr: 900273
Varighet: 2009 - 2013
Status: Avsluttet

Etterspørselsforhold knyttet til bærekraft og miljø

FHF utarbeidde i 2008 ein handlingsplan for forskingsaktivitetar innanfor områda marknad, handel og konkurranse for perioden 2009–2012. Planen viste at det i næringa er eit uttrykt ønskje og behov for å styrke den forskingsbaserte kunnskapsbasen om den marknadsmessige betydninga ...
Prosjektnr: 901641
Varighet: 2020 - 2021
Status: Avsluttet

Komparativ analyse av norsk og global akvakultur med hensyn til fôreffektivitet, bærekraft og klimaavtrykk

​Norsk akvakultur er ledende innen oppdrett av laks og regnbueørret som en viktig og ikke minst svært verdifull del av den globale oppdrettsnæringen. Dersom vi holder oss til verdens saltvannsbaserte akvakultur, står Norge for nesten 11 % av den totale produksjonsverdien. Ser vi ...
Prosjektnr: 900723
Varighet: 2012 - 2015
Status: Avsluttet

Økt bærekraft i lakseoppdrett ved å løse flaskehalser i oppdrett av triploid laks / Solving bottlenecks in triploid salmon production - a way to strengthen the sustainability of the salmon aquaculture industry

Rømt oppdrettslaks kan være en miljøtrussel, siden denne kan gyte med villaks og påvirke villfiskstammene genetisk. Den eneste metoden for å produsere steril fisk som i dag kan brukes kommersielt, er triploidisering. En vanlig fisk er diploid, det vil si at den har ett sett arvem ...
Prosjektnr: 901255
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Bærekraftindikatorer i norsk havbruk

Det er både gjennom eksisterende reguleringer og føringer for utvikling av næringen forutsatt at havbruksnæringen skal være bærekraftig før videre vekst tillates (Meld. St. 16 (2014–2015)).   Bærekraft skal i henhold til internasjonale og nasjonale føringer baseres på tre ...
Prosjektnr: 901139
Varighet: 2015 - 2016
Status: Avsluttet

Bærekraftbarometer for norsk havbruksnæring: Forprosjekt

Det er både gjennom eksisterende reguleringer og føringer for utvikling av næringen forutsatt at havbruksnæringen skal være bærekraftig før videre vekst tillates (jf. Meld. St. 16 (2014–2015). Bærekraft skal i henhold til internasjonale føringer baseres på tre pilarer: økonom ...
Prosjektnr: 901833
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Økt kunnskap om klima-, natur- og miljøpåvirkninger fra ulike produksjonsformer for laks

Havbruksnæringen er svært viktig, både som eksportnæring gjennom bidrag til økt matproduksjon og verdiskaping, og som en sentral aktør i mange kystsamfunn. Dagens lakseproduksjon foregår i hovedsak med bruk av åpne merder i kystnære områder, men miljøutfordringer (særlig ...
Prosjektnr: 901577
Varighet: 2019 - 2021
Status: Avsluttet

Norwegian Responsible Fisheries Management – utvikling av norsk standard for bærekraftig fiskeri

I dag er det en erkjennelse at for å oppnå markedsadgang til våre viktigste markeder for sjømat er sertifisering av bærekraftige fiskerier nødvendig. Marine Stewardship Council (MSC) er i dag den dominerende og nærmest enerådende tilbyder av tredjepartssertifisering, med de forde ...
Prosjektnr: 900138
Varighet: 2008 - 2009
Status: Avsluttet

Påvirkning av etterspørselen i sjømatmarkedet ved økt vektlegging av miljø, bærekraftighet, trygg sjømat, etikk og dyrevelferd: Forprosjekt

Ønsket og kravet om større åpenhet og kunnskap om forhold rundt produksjon av varene langs hele verdikjeden har økt sterkt de siste årene. Dette har stor betydning for næringen, og det er viktig å ha kunnskap om hva forbrukerne/innkjøperne faktisk blir påvirket av og hvordan næri ...
keyboard_arrow_up