Til innholdet

Prosjektnummer

901833

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901833
Status: Pågår
Startdato: 01.02.2023
Sluttdato: 01.08.2024

Økt kunnskap om klima-, natur- og miljøpåvirkninger fra ulike produksjonsformer for laks

Havbruksnæringen er svært viktig, både som eksportnæring gjennom bidrag til økt matproduksjon og verdiskaping, og som en sentral aktør i mange kystsamfunn. Dagens lakseproduksjon foregår i hovedsak med bruk av åpne merder i kystnære områder, men miljøutfordringer (særlig knyttet til lus og rømming) har ført til begrensninger i produksjonsvekst og endringer i hvordan næringen reguleres.

For å stimulere til miljømessig bærekraftig vekst har myndighetene blant annet initiert tillatelsesordninger for å utvikle nye teknologiske løsninger (Osmundsen et al., 2022). Gjennom utviklingstillatelsene har det blitt utviklet og igangsatt uttesting av en rekke nye teknologier, som har bidratt til en større diversitet i næringens produksjonsformer (Moe Føre et al., 2022). Det er også igangsatt prosesser med mulige nye tillatelser, der man ser at det stilles større krav til teknologi- og arealbruk for å løse viktige miljøutfordringer. Dette peker på at krav til teknologi og kunnskap om dens effektmål kan bli svært viktig i fremtidige tillatelsesordninger og i regulering av næringens produksjonsvekst. Imidlertid er det fortsatt mye usikkerhet knyttet til effekten av nye teknologier på klima, miljø og natur, og på sosial og økonomisk bærekraft.

Flere av teknologiene er i uttestingsfasen, og det er behov for mer kunnskap om de ulike produksjonsformene og hvordan de bidrar til næringens samlede påvirkning, samt deres behov knyttet til areal, infrastruktur, verdikjede og logistikk. Politiske prioriteringer og reguleringstiltak er viktige virkemidler for å oppnå overordnede mål om bærekraft, og utformingen av krav og insentiver til næringens produksjon vil være sentral for den videre utviklingen og reguleringen av produksjonsformer.

Fra nasjonalt og globalt nivå har det over lengre tid vært ønske om vekst i produksjonen av mat fra havet, samtidig som dette må ivareta hensynet til natur og miljø. For å realisere en slik miljømessig bærekraftig vekst, er det derfor viktig å utrede den totale påvirkningen fra dagens og fremtidige produksjonsformer på miljø, klima og natur. I tillegg må man vurdere effekter på sosial og økonomisk bærekraft, og mulige avveininger mellom disse. Produksjonsformer som reduserer påvirkningen på miljøet kan også føre til endringer i virkninger på sosiale og økonomiske forhold, i både positiv og negativ retning. Dette påvirkes av flere eksterne faktorer, blant annet myndighetsreguleringen.

Undersøkelser og vurderinger knyttet til produksjonsformene og de tre bærekraftdimensjonene vil derfor være et viktig bidrag til økt kunnskap og et bedre beslutningsgrunnlag. Variasjonen av ulike konsepter blant de nye produksjonsformene gjør det utfordrende å gi en objektiv vurdering av hvilke produksjonsformer som er mest bærekraftig når alle tre bærekraftsdimensjonene skal hensyntas.

Produksjonsformene vil ha ulik grad av påvirkning på klima, miljø og natur, eksempelvis knyttet til energibruk, direkte utslipp (fôrrester, fekalier, legemidler osv.), rømming, lus, sykdomsspredning, dyrevelferd og arealbruk. Miljøavtrykket vil også påvirkes av ulike infrastruktur- og verdikjedebehov. De ulike produksjonsformene vil også ha betydning for vurderinger av økonomisk og sosial bærekraft, altså hvordan næringens produksjon og tilstedeværelse påvirker samfunnet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vurderingene vil avhenge av hvordan de ulike bærekraftsdimensjonene operasjonaliseres og avveies mot hverandre. Eksempelvis kan faktorer knyttet til ringvirkninger, verdiskaping, velferd og helse, og fordeling av gevinster mellom lokalt og nasjonalt nivå være relevante vurderingen av påvirkningen fra de ulike produksjonsformene og variasjonen mellom dem.
Hovedmål
Å undersøke påvirkningen på klima, miljø og natur ved forskjellige produksjonsformer i lakseoppdrett og gi klare vurderinger på sosial og økonomisk bærekraft.

Delmål (med tilknytte arbeidspakker (AP-er))
1. Å kartlegge og definere relevante måleindikatorer for produksjon av laksefisk i ulike produksjonsformer for vurdering av bærekraft innen økonomiske, sosiale og miljømessige forhold, med hovedvekt på klima og miljø (AP1).
2. Å kartlegge miljøavtrykket til nye produksjonsformer gjennom livssyklusanalyse (AP2).
3. Å definere fremtidsscenarioer frem mot 2050 for virkninger på klima, miljø og natur ved dagens og fremtidige produksjonsnivå og ved ulike produksjonsformer (AP3).
4. Å utarbeide en helhetlig og overordnet analyse av hvordan de ulike fremtidsscenariene vil prestere innen økonomiske og sosiale forhold for måling av bærekraftig utvikling (AP4).
For å møte stadig økende krav og forventninger fra forbrukere og myndigheter er det nødvendig med økt kunnskap om hvordan ulike produksjonssystemer for oppdrett av laksefisk påvirker både lokalt og globalt miljø, men også hvordan effekten og påvirkningen er på de samfunnsmessige og økonomiske forholdene. Kunnskapen vil være essensiell for at både næringslivsaktører og myndigheter i framtiden skal kunne ta kvalifiserte valg om ulike produksjonsformers påvirkning på bærekraft. 

Prosjektet vil definere og kartlegge relevante måleindikatorer for produksjon av laksefisk innen de tre bærekraftdimensjonene som vil gi et felles utgangspunkt for fremtidige vurderinger og evalueringer for å måle bærekraft. En helhetlig vurdering av bærekraft vil også gi kunnskap til næringen som muliggjør bedre investeringsbeslutninger i framtiden. Ved å utføre preliminære LCA-er på produksjonsformnivå, vil prosjektet gi en mer presis innsikt i de ulike systemenes påvirkning på flere områder enn kun klimagassutslipp, for å unngå belastningsforflytting (“burden shifting”). Da eksisterende datagrunnlag er begrenset på produksjonsformene som fortsatt er under utvikling, vil kunnskap fra prosjektet gi indikasjon på hvilke ledd i verdikjeden som har forbedringspotensial samt hvilke ledd som trenger bedre data for fremtidige analyser. 

De ulike produksjonsscenariene frem mot 2050 som skal utarbeides i prosjektet, vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av næringen i et tredimensjonalt bærekraftperspektiv. Dette vil være av nytte for både oppdrettere, leverandører og myndigheter, både nasjonalt og potensielt internasjonalt. Tett dialog med næringslivet vil sikre overføring av kunnskap fra prosjektet og øke den potensielle verdien av næringsnytten. 
​Prosjektet tar for seg å sammenligne påvirkning på klima, natur og miljø ved ulike produksjonsformer på laks. Det finnes stort utvalg av ulike konsepter innen de forskjellige produksjonsformene og ingen er ennå standardiserte. Prosjektgruppen vil derfor komme med gjennomsnittlige påvirkninger per produksjonsform og ikke per konsept. Påvirkning på klima og miljø vil dekkes bl.a. annet ved en livssyklusanalyse (LCA) av de ulike anleggsteknologiene fra produksjon av anlegg til avfallshåndtering eller resirkulering av anleggene. Det er flere indikatorer som måler påvirkning på natur og miljø som ikke vil fanges opp i en LCA, som rømming, lus, sykdomsspredning og fiskevelferd osv. Disse vil prosjektet kartlegge i arbeidsmøter (workhops) og med intervjuer med næringen.

Det vil utvikles ulike scenarier frem mot 2050 basert på mulig utvikling av næringens rammevilkår og sosio-økonomiske effekter. Utarbeidelsen av scenariene baseres på sentrale dimensjoner som peker i retning av ulike politiske beslutninger og fremtidige forvaltningsregelverk, gitt antagelser om variasjon i biologisk produksjon, produksjonsform og areal. Deretter vil man gi en helthetlig analyse av miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i scenariene, der en setter produksjonsformene i et større system. 

Prosjektorganisering
Deltakerne i prosjektet er organisert som følger:
SINTEF Ocean: Leder prosjektet, og har ansvar for gjennomføring av kartlegging av indikatorer på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, gjennomføring av LCA-analyse og helhetlige bærekraftsanalyser i scenariene.

NTNU Samfunnsforskning: Leder arbeidet på utvikling av scenarier og bidrar i arbeidet med identifisering av sosio-økonomiske indikatorer.

NORCE: vil bidra i identifisering av sosio-økonomiske indikatorer, scenarioutvikling og utføre en analyse av bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i ulike scenarier.

BDO: Leder arbeidet på formidling og industrikoordinering og bidrar med kartlegging av indikatorers påvirkning på klima, miljø og natur, samt sosio-økonomiske indikatorer.
Prosjektet vil formidle informasjon og resultater fra arbeidet gjennom webinarer, populærvitenskapelige publikasjoner, manus til vitenskapelig publikasjon, og åpne rapporter på FHFs nettside. De forskjellige kommunikasjonsplattformene til SINTEF, NTNU Samfunnsforskning, BDO og NORCE, skal benyttes i formidlingsarbeidet, i tillegg er det avtalt kommunikasjon og formidling med NCE Aquatech Cluster og deres tilhørende “NODER” på Helgeland og Nord-Møre.
keyboard_arrow_up