Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900138

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900138
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2008
Sluttdato: 31.03.2009

Påvirkning av etterspørselen i sjømatmarkedet ved økt vektlegging av miljø, bærekraftighet, trygg sjømat, etikk og dyrevelferd: Forprosjekt

Sammendrag fra prosjektets sluttrapportering
Dette forprosjektet har munnet ut en skisse til et større forskingsprosjekt innenfor etterspørsel og konkurransefortrinn. En rekke forskningsspørsmål er identifisert, og det er skissert metode og fremdriftsplan for et fireårig prosjekt. Viktige områder som man trenger å undersøke nærmere gjennom datainnsamling og analyse er blant annet 

1) Hvordan er norske bedrifter posisjonert for kravet om bærekraft?
2) Har kravet om dokumentert bærekraft betydning for markedsstrategier?
3) Er bærekraft, miljø og dyrevelferd viktige faktorer ved kjøpsatferd, nå og fremover?
4) Hvem skaper etterspørselstrender?
5) Hvorfor er det så store avvik mellom holdninger og handlinger når det gjelder tema som bærekraft, miljø og dyrevelferd?

Ønsket og kravet om større åpenhet og kunnskap om forhold rundt produksjon av varene langs hele verdikjeden har økt sterkt de siste årene. Dette har stor betydning for næringen, og det er viktig å ha kunnskap om hva forbrukerne/innkjøperne faktisk blir påvirket av og hvordan næringen kan tilpasse seg dette.

Media og miljøorganisasjoner vektlegger krav til bl.a. bærekraftig forvaltning av fiskeriene, miljøvennlige fangstmetoder, dyrevelferd, behovet for trygg sjømat m.m. I butikkhyllene finner vi stadig flere økologiske matvarer og sjømatprodukter som dokumenterer at de er basert på bærekraftig forvaltning. Dette gjelder ikke minst i de store og ledende supermarkedskjedene i sentrale markedsland som Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

God kompetanse er nødvendig for utforming og valg av markedsstrategier. Det er i tillegg stor variasjon mellom ulike geografiske markeder, og hvert marked krever unik kompetanse og spiller ulike roller.

FHFs handlingsplan for markedsorientert Forskning og Utvikling(FoU) for 2009–2012 gir tre hovedprioriteringer for arbeidet i 2009. Ett av disse er forskning på etterspørselsforhold relatert til at det stadig legges mer vekt på miljø, bærekraft, trygg sjømat, etikk og dyrevelferd.

Å styrke bedriftenes kunnskap om viktige markedstrender og konsumentadferd i ulike geografiske markeder for å kunne tilpasse tilbudet på en måte som gir best mulig lønnsomhet.

Delmål 
• Å opparbeide innsikt i hvilke innkjøpsstrategier kjedene har på dette området.
• Å undersøke hvilke forhold som påvirker strategiene til de store matvaredistributørene.

For at sjømatbedriftene skal lykkes med lønnsomme produkter av høy verdi i markedet er kunnskap om hvilke produkter og produktegenskaper ulike kundegrupper foretrekker helt avgjørende. Dette inkluderer kunnskap om hvordan ulike forbrukersegmenter tenker og blir påvirket i valg av produkt.

Ett interessant spørsmål er i hvilken grad forbrukerne faktisk er opptatt av for eksempel miljøvennlige og etiske sjømatprodukter. Det er derfor bl.a. behov for studier som fanger opp hva forbrukerne virkelig gjør og ikke bare hva de mener.

Supermarkedskjedene forsterker stadig sin posisjon, men blir naturlig nok påvirket av markedstrender og sivile samfunnsorganisasjoners krav. Studier av beslutningskriterier og valg hos fremtredende industrielle kunder vil gi viktig informasjon om markedene som leder an i utviklingen og hva en må forvente kommer i andre markeder.

Dette forprosjektet vil danne grunnlag for et mer spesifisert rammeinnspill til FHF om FoU-behov på dette området. Prosjektforslaget vil gi konkrete forslag til utforming av hovedprosjekt, samarbeidsinstitusjoner, spesifisert budsjett, finansieringsplan og tidsplan.

Prosjektorganisering
Styringsgruppen som fra før er opprettet for rammebevilgningen fra FHF til området Handel og marked vil fungere som referansegruppe for arbeidet. Styringsgruppen knytter seg til markedskompetanse i form av 2-3 representanter fra næringen i defineringen og utformingen av prosjektet, og i dialogen med de aktuelle forskningsinstitusjonene.

Det skal utarbeides et forprosjekt for et større FoU-prosjekt på dette området.
keyboard_arrow_up