Til innholdet

Prosjektnummer

900273

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900273
Status: Avsluttet
Startdato: 01.07.2009
Sluttdato: 31.01.2013

Etterspørselsforhold knyttet til bærekraft og miljø

FHF uttrykte i 2009 et ønske og behov for å styrke den forskningsbaserte kunnskapsbasen om den markedsmessige betydningen av dokumentert bærekraft i fiske og forvaltning, miljømessig gode fangstmetoder, samt dyrevelferd langs hele verdikjeden. En prosjektskisse ble drøftet med daværende Referansegruppe for markedsrettet FoU ved FHF, og en referansegruppe ble oppnevnt bestående av tre næringsaktører. Prosjektet er således forankret i FHFs handlingsplan for 2009–2012.

Prosjektet har hatt som målsetting å identifisere hvordan norsk sjømatnæring best mulig kan tilpasse seg til, og utnytte, bærekraft som et element i en markedsføringsstrategi. I den første fasen av prosjektet ble det foretatt en kartlegging av eksisterende kunnskap om bærekraft, ved en gjennomgåelse av publisert informasjon og dybdeintervju av seks norske industriaktører. Deretter fulgte en serie med dybdeintervju av 8 relevante organisasjoner som fungerer som menings(opinions)bærere for bærekraft og liknende konsepter, og resultatene av intervjuene ble sammenholdt med annen publisert informasjon.

Hoveddelen av prosjektet har bestått i å samle inn data på industrielt og forbrukernivå for å belyse de etterspørselsmessige sidene av bærekrafttrenden. På industrielt nivå ble profesjonelle innkjøpere i supermarkeder, videreforedling og “food-service”-sektoren intervjuet i Storbritannia, Frankrike og Tyskland. På forbrukernivå ble det gjennomført 4 fokusgrupper i henholdsvis Storbritannia og Frankrike, etterfulgt av representative nettbaserte spørreundersøkelser i samme land. Markedene ble bestemt i samråd med en referansegruppe i prosjektet, bestående av industriaktører.

Resultatene viser at etterspørsel etter bærekraftig sjømat ikke er forbrukerdrevet, selv om det finnes segmenter som kjøper kun bærekraftig sjømat. Trenden synes å være skapt og vedlikeholdt av sivile/frivillige organisasjoner (NGOer) og supermarkeder. Forskningen viser imidlertid at det er vekstpotensial i forbrukermarkedene i Frankrike og Storbritannia for bærekraftig sjømat, men forbrukerne må gjøres oppmerksomme på norsk sjømats bærekraft. Videre viser resultatene at det er detaljleddet som er portvakter (“gatekeepere”) for norsk sjømat og bærekraftig sjømat. Etterspørselen av dokumenterte bærekraftige produkter er økende – de fleste supermarkedene som ble intervjuet hadde en policy på å kreve dokumentasjon om bærekraft. Om dette blir miljøsertifiseringsorganisasjonen Marine Stewardship Council (MSC) også i fremtiden, er vanskelig å spå. Supermarkedene vil ikke binde seg kun til et merke, men innser at det er mindre ressurskrevende å benytte en slik tredjeparts sertifisering. Så anbefalingen er at næringen bør sørge for en eller annen form for dokumentasjon, i samarbeid med kundene og de sivile/frivillige organisasjonene.

Mange sjømatforetak i Norge har vært avventende til å bruke ressurser på miljøsertifiseringer som bare enkelte kunder har krevd. Ett argument for dette har vært de strenge nasjonale bestemmelsene, og at det derfor har eksistert en oppfatning om at bærekraft er noe som bør være underforstått når kunden kjøper norsk sjømat. Tilliten til myndighetene som garantist for at produktene er produsert på bærekraftig vis er lav i mange av de viktigste markedene. Dette gjør at både de profesjonelle innkjøperne og forbrukerne ikke uten videre aksepterer at norske myndigheter er garantister for bærekraftig forvaltning. En konklusjon er derfor at norske bedrifter selv bør tilpasse seg ved å dokumentere og tydelig kommunisere at man utelukkende produserer og tilbyr fisk fra ansvarlig forvaltede bestander.

Bedrifter som vil satse i Frankrike synes å ha flere alternative tilnærmingsmåter sammenlignet med Tyskland, der pris og miljømerking er viktig. I Frankrike synes kvalitet og sosial bærekraft å være viktige kjøpskriterier hos innkjøpere, noe som med fordel kan innlemmes i kommunikasjonsstrategier, og synliggjøres selv om man har MSC-sertifikat – den inkluderer ikke den sosiale dimensjonen som etterspørres i Frankrike. Innkjøpere vil også nødig bytte leverandør, så her har man mulighet til å samarbeide om leveransene og vilkårene. Kvalitetsfokus kan imidlertid være en utfordring også på forbrukernivå, fordi de foretrekker lokal mat i stor grad. Samtidig er det muligheter for ulike distribusjonsstrategier i Frankrike, i og med at de miljøinteresserte forbrukerne foretrekker å handle mat i spesialiserte butikker. I Storbritannia er det større fokus på det miljømessige ved bærekraft, industrien der foretrekker å kalle det en ansvarlig anskaffelse.

Resultatene fra prosjektet vil kunne hjelpe norske sjømatbedrifter til å utforme strategier med hensyn på bærekraft i de tre markedene som ble studert. Norges sjømatråd vil også kunne dra nytte av kunnskapen som er generert i prosjektet i markedskommunikasjon overfor både forbrukere og supermarkeder. 

Full oversikt over leveranser i prosjektet og resultater fra prosjektet finnes i Rapport nr 9/2013 fra Nofima: “Etterspørselsforhold knyttet til bærekraft og miljø. Sluttrapport”.

FHF utarbeidde i 2008 ein handlingsplan for forskingsaktivitetar innanfor områda marknad, handel og konkurranse for perioden 2009–2012. Planen viste at det i næringa er eit uttrykt ønskje og behov for å styrke den forskingsbaserte kunnskapsbasen om den marknadsmessige betydninga av dokumentert berekraft gjennom heile verdikjeda.
 
Bakgrunnen for dette er den sterkt aukande merksemda rundt  desse forholda i viktige marknader. I mange marknader set kundane som etterspør sjømat heilt spesielle krav til forvalting av ressursar, produksjonsmetodar og teknologi.  Det vil vere viktig å ha kunnskap både om kva forbrukarane og profesjonelle innkjøparar faktisk vert påverka av, kva utslag dette gir seg i praksis i form av kravspesifikasjonar og korleis næringa kan tilpasse seg dette.
Å identifisere korleis norsk sjømatnæring best mogeleg kan tilpasse seg til og utnytte berekraft som element i ein marknadsføringsstrategi.

Delmål
• Å avdekke kva krav kundane set til berekraftig fisk, produksjon og forvaltning, og korleis norsk fiskerinæring best kan tilpasse seg dette i ulike marknader.
• Å identifisere kva oppfatningar både industrielle kundar og forbrukarar har om berekraft.
• Å avdekke drivkreftene bak berekraft og andre liknande konsept.
Kunnskapen frå prosjektet vil medverke til at bedriftene betre vil kunne posisjonere seg i ulike marknader i forholdet til kravet til berekraft. Heilt konkret vil prosjektet gi informasjon om kva som ligg i berekraft i sjømatnæringa; korleis ulike typar kundar stiller seg til berekraft, korleis ulike bransjar eller type aktørar i norsk sjømatnæring er posisjonert til å nyttiggjere seg eller tilpasse seg berekraft, kva marknader som synes særleg relevante i forhold til berekraft og korleis slike trendar vert skapte og påverka. Denne innsikta kan hjelpe bedriftene til betre marknadstilpassing og gi tilrådingar til korleis bedriftene og organisasjonar kan optimalisere produkt, distribusjon, pris og kommunikasjon til marknadene.

Vidare vil bransjeorganisasjonar og styresmakter også få betre innsikt i dei utfordringane og moglegheiter bedriftene har i den veksande marknaden som alternativ produksjon og marknadsføring av sjømat representerer.
I den første fasen av prosjektet vert det gjort ei kartlegging av eksisterande kunnskap om berekraft, ved ein gjennomgang av publisert informasjon og dybdeintervju av fem til ti norske industriaktørar. Deretter følgjer ein serie med dybdeintervju av tre til fem relevante organisasjonar, som fungerer som meiningsberarar for berekraft og liknande konsept. Den tredje runden med dybdeintervju tek føre seg ulike industrielle kundar i ulike geografiske marknader. For å kunne ivareta målsetjinga når det gjelder forbrukarnivå er det behov for relativt omfattande forbrukarstudier, der målet både er å identifisere kva som fører til “gapet” mellom haldning og handling når det gjeld berekraft og miljøvennlege produkt, og å utvikle eit måleinstrument for å kunne gi eit betre samsvar mellom faktisk åtferd og haldningar hos forbrukarane.
 
Den faglege gjennomføringa av prosjektet vil verte gjort av Nofima Marknad. Fagleg prosjektleiar er Pirjo Honkanen.
 
Dette prosjektet vil i tillegg ha ei særskilt følgjegruppe med dei følgjande med; Jan Otto Hoddevik (Norway Pelagic ASA), Morten Hylborg Jensen (Aker Seafoods ASA) og Arne Sørvig (Marine Harvest ASA). Følgjegruppa skal medverke til framdrifta av prosjektet og vert halde orientert ved faste møter (to gonger om året) og gjennom fortløpande notat. Det vert laga ein rapport årleg om framdrifta av prosjektet.
Prosjektet tek sikte å levere godt grunnlagsmateriale til FHF i form av møter, korte notat og fagrapportar for å nå ut til flest mogeleg bedrifter. Det vil verte skrive minst tre faglege rapportar omkring problemstillingane:
• Kva er meint med berekraft?
• Kven skapar trendane omkring miljø og berekraft?
• Korleis er norsk industri posisjonert og korleis vil utviklinga vere framover?
• Forbrukaroppfatningar av berekraft og forholdet mellom haldning og handling?
 
Prosjektmedarbeidarane skal så langt det er mogeleg delta i fagkonferansar og – møter for å presentere resultat frå prosjektet. Formidling skal også skje via media: resultat vil verte publisert gjennom heimesidene til Nofima og FHF, og det vil verte skrive populærvitskaplege artiklar undervegs i bransjetidsskrift som Fisk, Industri og Marknad, Norsk fiskerinæring, Norsk fiskeoppdrett og Norsk sjømat for å spreie resultata.
keyboard_arrow_up