Til innholdet

Prosjektnummer

901468

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901468
Status: Avsluttet
Startdato: 06.11.2017
Sluttdato: 31.03.2019

Program rensefisk: Opptak og utskillelse av antibakterielle midler fra plasma og vev i rognkjeks

​Prosjektet har frembragt ny kunnskap om behandling av rognkjeks mot bakterielle infeksjoner
• Samlet sett er florfenikol å foretrekke til behandling av rognkjeks med pasteurellose og selv om det ikke er effektivt nok mot atypisk furunkulose, er det det best tilgjengelige alternativet.

Pasteurellose:
Det anbefales 15 dagers (20 mg/kg/dag) med florfenikol behandling dersom Pasteurella påvises.
Oksolinsyre er mindre effektivt enn florfenikol, men dersom dette brukes, er det viktig å behandle hver dag i 10 dager istedenfor 6 dager.

Atypisk furunkulose:
Ingen av de testede antibakterielle midlene hadde god effekt mot atypisk A. salmonicida. Det minst dårlige alternativet var florfenikol 20 mg/kg/dag hver dag i 10 dager.
Oksolinsyrebehandling (25 mg/kg/dag i 6 dager; dag 1, 2, 4, 6, 8 og 10) ga den laveste dødelighet ved slutten av forsøket, men heller ikke dette var effektivt nok.

Vibriose:
Florfenikol 10 og 20 mg/kg/dag i 10 dager, oksolinsyre 25 mg/kg/dag og flumekin 25 mg/kg/dag i 6 dager (dag 1,2, 4, 6, 8 og 10) etter eksperimentell smitte med V. anguillarum. Alle behandlingene gav god effekt (Haugland et al., manuskript under utarbeidelse).

• De farmakokinetiske halveringstidene som ble beregnet i dette studiet indikerer at tilbakeholdelsestiden kan være kortere enn 500 døgngrader for både florefenikol, oksolinsyre og flumekin.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Rensefisk benyttes nå i økende grad som et biologisk alternativ til kjemiske midler for å fjerne lakselus. Produksjon av rognkjeks er suksessfull, men det er store utforinger med høy dødelighet pga. sykdom. Dagens vaksiner gir ikke fullgod beskyttelse og antallet foreskrivninger av antibakterielle midler til rognkjeks øker uten at det foreligger utarbeidede protokoller for behandling eller kunnskap om opptak og utskillelse av antibakterielle midler fra plasma og vev.

De overordnede målene med prosjektet var å få mer kunnskap om opptak/ utskillelse av antibakterielle midler i rognkjeks og å utarbeide protokoller for effektiv antibakteriell behandling da dette vil øke velferden til rognkjeks og redusere faren for fremvekst av resistente bakterier. 

Delmålene var:
1. Å utføre farmakokinetiske analyser for å måle opptak og utskillelse av de tre ulike antibakterielle midlene florfenikol, oksolinsyre og flumekin i plasma og vev fra rognkjeks ved bruk av LC-MS/MS.
2. Å måle patogene bakteriers sensitivitet overfor de nevnte antibakterielle midlene ved å utføre minimum inhiberende konsentrasjon (MIC)-analyse. 

3. Å utarbeide effektive protokoller for antibakteriell behandling av rognkjeks smittet med atypisk Aeromonas salmonicida og Pasteurella sp.   

MIC og farmakokinetikk-resultater benyttes til å beregne en teoretisk dose for behandling, men det er i tillegg svært viktig å eksperimentelt verifisere at det antibakterielle middelet og den beregnede dosen har effekt i smittet fisk.

Resultatene fra kinetikkanalysene viste at tidspunktet for maksimumskonsentrasjon av florfenikol var 24 timer etter oral administrering, mens for flumekin og oksolinsyre var de høyeste konsentrasjonene målt etter 6–12 timer. Halveringstidene som ble målt i dette studiet indikerer at tilbakeholdelsestiden kan bli satt kortere enn 500 døgngrader for alle de tre stoffene. Det ble utført MIC-analyse der man undersøkte om 28 isolater av A. salmonicida var sensitive overfor florfenikol, samt kinolonene oksolinsyre og flumekin.  Alle var sensitive for florfenikol, mens noen av de undersøkte isolatene var lite sensitive/resistente for oksolinsyre og flumekin. Rognkjeks som var eksperimentelt smittet med atypisk A. salmonicida ble behandlet med florfenikol (2 doser), oksolinsyre og flumekin. Det ble ikke oppnådd ønsket effekt av noen av behandlingene etter smitte med atypisk A. salmonicida, men florfenikol (20 mg/kg/dag i 10 dager) var det minst dårlige alternativet. Dødeligheten økte kraftig 17 dager etter endt behandling. For behandling av rognkjeks med atypisk furunkulose, kan en forlenget behandling med florfenikol 20 mg/kg/dag, fra 10 dager til 15 dager være et mulig alternativ, men dette må verifiseres eksperimentelt. Florfenikol 20 mg/kg/dag i 15 dager er forskergruppens anbefaling for behandling av rognkjeks med pasteurellose.    

Kunnskap om bakteriers sensitivitet overfor ulike antibakterielle midler, kinetikkdata og effektiv behandling av rognkjeks med bakterielle sykdommer er svært viktige for å øke rognkjeksens velferd og overlevelse, og for å unngå at rognkjeks blir bærere av patogene bakterier, samt redusere faren for utvikling av resistente bakterier. Prosjektet har vist at de antibakterielle midlene har ulik effekt på de ulike sykdomsfremkallende bakteriene. Det er derfor viktig å identifisere bakterien og få gjort sensitivitetstesting for å gi mest mulig effektiv behandling og for å hindre at rognkjeks blir bærere av bakteriene fordi sykdommen da raskt kan blusse opp igjen. 
​Selv om det er en klar strategi for næringen å unngå bruk av antibiotika mot bakterielle infeksjoner er det nødvendig å ha gode rutiner for når det må brukes. Bakteriesykdommer er en utfordring for rognkjeks.

Fra prosjektet kommer det anbefalinger om bruk som er nyttig, men det pekes også på behov for mer verifisering i bruken.
Det finnes per vinteren 2017 ingen utarbeidete protokoller for antibiotikabehandling av rognkjeks eller kunnskap om opptak og utskillelse av antibakterielle midler fra plasma og vev i rognkjeks. Dette til tross for at forbruk av antibiotika til rognkjeks har økt betraktelig de siste par årene. I følge tall fra Veterinærinstituttet var antall foreskrivninger til rensefisk oppe i 126 i 2016. Til sammenligning var det 32 foreskrivinger til laks, en til ørret og 30 til andre arter i 2016. Det er urovekkende mange.

Foreskrivingene til rognkjeks øker også. Antall foreskrivninger kan tilskrives økt produksjon av rognkjeks de siste årene, men det forteller også at infeksjonsstatus i settefisk og yngelfasen langt fra er god. Dette tyder på at det foreskrives legemidler uten kunnskapsgrunnlag. Dette øker faren for bærerstatus av patogener og øker risiko for resistensutvikling. For fisken vil både infeksjonsstatus og behandlingseffekt kunne ha negativ betydning for generell helse og effekt av vaksinasjon.
 
Prosjektet koordineres med arbeidspakke i prosjektet “The cleaner-fish lumpfish: Immunity, Diseases and Health” (Forskningsrådets prosjektnr. 244148) (ansvarlig: Gyri Teien Haugland, Universitetet i Bergen).

• Å fremskaffe effektiv behandling for å unngå sykdom, lidelse og død hos rognkjeks.
• Å unngå fremvekst av resistente bakterier i rognkjeksoppdrett.

Delmål
• Å opparbeide data om opptak og utskillelse av antibakterielle midler: Beregne tid og mengde for opptak av de antibakterielle midlene i plasma og vev for å finne terapeutiske dosering. Kunne beregne hvor lang tid det tar før de antibakterielle midlene er skilt ut fra de ulike vevene, noe som er påkrevd dersom man i fremtiden skal benytte oppdrettet rognkjeks som matfisk.
• Å teste beregnede doser ved behandling av smittet fisk: Verifisere at konsentrasjonene og administrasjon av de antibakterielle midlene, slik de er beregnet ut fra kinetikkanalyser, vil gi effektiv behandlingen av infeksjonen.

• Rognkjeksprodusenter: Øke overlevelse og velferd for fisk i oppdrett og dermed kunne bidra til sikrere og større produksjon.
• Fiskehelsebiolog og veterinær: Skaffe faglig grunnlag for foreskriving av antibakterielle midler til rognkjeks.
• Samfunnsnytte: Unngå fremvekst av resistente bakterier i rognkjeksoppdrett.
• Dyrevelferd: Fremskaffe effektiv behandling for å unngå sykdom, lidelse og død hos rognkjeks (ref. Lov om dyrevelferd).
• Mattilsynet: Finne tid for eliminasjon av det antibakterielle midlet i rognkjeks – viktig for utsett av fisk/unngå spredning i miljø og nødvendig for fisk om den skal brukt til mat.
Opptak av antibakterielle midler
Medisinfôr inneholdende: Florfenikol (1 og 2 g/kg) (Skretting), Oksolinsyre (5 g/kg) (Skretting) og Flumekvin (5 g/kg) (laget av UiB) vil bli gitt oralt til fisken.

Plasma og vevsprøver fra rognkjeks analyseres med LS-MSMS (væskekromatografi tandem massespektrometri). Dette er metoder som er akkreditert for andre arter og brukes til denne typen analyser ved NIFES. Protokoller for homogenisering av vev for denne typen analyser fra rognkjeks er alt utarbeidet ved UiB, og protokoller for deteksjon av de antibakterielle midlene er alt utarbeidet ved NIFES. Fôringsforsøkene for florfenikol, flumequine og oksolinsyre er godkjent av Matttilsynet. Det er blitt tatt ut prøver før fôring og ni tidspunkter etter fôring (seks fisker per uttak for å få godt statistisk grunnlag). For de tre antibakterielle midlene er det vel 750 prøver fra fisken (plasma, muskel, hodenyre, lever) som skal analyseres. Metodeutprøvingen kommer utenom.

Smitteforsøk for å teste effekt av beregnet antibakteriell dosering
Smitte av rognkjeks baseres på UiB sine etablerte protokoller for testing av vaksiner.

Tidspunkt for start av antibakteriell behandling vil være dag 2 etter smitte. 5 dager etter smitte er testet. Det er planlagt og godkjent tre smitteforsøk (D FOTS ID 10178). Det vil si at det smittes med atypisk A. salmonicida. V. anguillarum og Pasteurella sp. Alle bakteriene er isolert fra rognkjeks.

Dødelighet registreres og resiolering av bakterien, samt polymerasekjedereaksjon (PCR)-analyser vil bli gjort for å verifisere utfall. Alle analyseprotokoller foreligger. MIC-analyser (minimum inhibitory concentration) gjøres av en rekke bakterieisolater fra rognkjeks. Det benyttes egne isolater og isolater skaffet til veie av Veterinærinstituttet. MIC-analysene er etter standard internasjonalt godkjente prosedyrer innen veterinærmedisin.
Resultatene fra prosjektet vil presenteres med postere og innlegg på seminarer og konferanser (både nasjonale og internasjonale), i artikler i fagblad som Norsk Fiskeoppdrett, og i vitenskapelige artikler. Det vil også skrives masteroppgaver som en del av arbeidet med prosjektet.
keyboard_arrow_up