Til innholdet

Prosjektnummer

901264

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901264
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2016
Sluttdato: 30.10.2017

Program rensefisk: Forsøk med dypp- og stikkvaksinering av rognkjeks i smittecelle og feltforsøk med oppfølging av vaksinert fisk i sjø

• Det kunne ikke påvises en økt grad av beskyttelse i vaksinert fisk sammenlignet med ikke-vaksinerte fisk i forsøket, hverken i laboratorieforsøk eller i feltforsøk.
• I feltforsøk konkluderes det med at den vaksinerte rognkjeksen ikke presterte bedre enn den uvaksinerte og at begge grupper “forsvant” fra merdene ca. 3 måneder etter sjøsetting.
• Basert på resultat og observasjoner fra studiet kan det indikeres at lokaliteter med sterk strøm kan være uegnet for bruk av rognkjeks, og at utsett av rognkjeks ikke bør skje i perioder med høy vanntemperatur eller pågående sykdomsutbrudd.

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapport
Mål for prosjektet var å dokumentere vaksinebeskyttelse mot atypisk Aeromonas salmonicida-infeksjon i oppdrettsrognkjeks og undersøke om dypp/badevaksinering i forkant av stikkvaksinering kunne øke immunresponsen slik at rognkjeks kunne sjøsettes før 500 døgngrader etter stikkvaksinering.

Prosjektet var delt i to underprosjekter, ett som undersøkte vaksinebeskyttelse under kontrollerte laboratorieforhold (vanntemperatur 15 grader) og ett som fulgte opp vaksinert og ikke-vaksinert rognkjeks i feltet (vanntemperatur ca. 16 grader). Det kunne ikke påvises en økt grad av beskyttelse i vaksinert fisk sammenlignet med ikke-vaksinerte fisk i forsøket, hverken i laboratorieforsøk eller i feltforsøk. Grunnen til manglende beskyttelse er ukjent men kan muligens knyttes til en ikke‐optimal vaksinekomposisjon eller at rognkjeksen ikke var i stand til å forsvare seg mot infeksjon ved de forholdsvis høye vanntemperaturene som ble benyttet/opplevd.
Vaksinen har ikke gitt en god nok beskyttelse. Det må arbeides videre med å teste ut og forbedre vaksiner til rognkjeks.
Samtidig er det trolig at den produserte rognkjeksen ikke har fått optimalt fôr i produksjonen. Det arbeides med å forbedre fôr og ernæring i et annet FHF-prosjekt.
 
Prosjektet gir indikasjoner på at man må ta hensyn til strøm og temperatur når man planlegger utsett av rognkjeks. Utsett av rognkjeks bør heller ikke skje under pågående sykdomsutbrudd.
Lakselusproblematikk har ført til en kraftig økning i bruk av oppdrettet rognkjeks som rensefisk. Rognkjeksen har imidlertid vist seg mottakelig for bakterielle sykdommer. Det er derfor nødvendig å utvikle gode vaksiner og forbedrede vaksineregimer for denne fisken. Det er også viktig å oppnå kunnskap om hvilke sykdomsagens som bør inkluderes som antigen i vaksiner for rognkjeks.
• Å utvikle vaksineringsregime for rognkjeks (arbeidspakke 1: Utvikling av vaksineregime).
• Å undersøke effekt av vaksinering av oppdrettet rognkjeks (arbeidspakke 2: Feltstudie av vaksinert rognkjeks).

Delmål

• Å opparbeide kunnskap om når det oppstår en spesifikk beskyttende immunrespons i rognkjeks etter immunisering mot Aeromonas salmonicida (arbeidspakke 1).
• Å undersøke virkning av ulike kombinasjoner av dypp- og stikkvaksinering mot A. salmonicida i rognkjeks (arbeidspakke 1).
• Å undersøke vaksinerelatert overlevelse (arbeidspakke 2).
• Å kartlegge agens (arbeidspakke 2).
• Å kartlegge eventuelle vaksinebivirkninger (arbeidspakke 2).
Forventet nytteverdi er bedre vaksineindusert sykdomsbeskyttelse for rognkjeks og dermed forbedret dyrevelferd og lønnsomhet ved bruk av rognkjeks som rensefisk.
Arbeidspakke 1
Arbeidspakken vil følge vaksinert og uvaksinert rognkjeks i lakseanlegg og undersøke hvordan fisken presterer sykdomsmessig og tilvekstmessig i anlegg.
 
Arbeidspakke 2
Arbeidspakken vil studere vaksineindusert beskyttelse i fisk immunisert med ulike kombinasjoner av dypp- og stikkvaksinering. Vaksineindusert beskyttelse vil bli undersøkt ved smitteforsøk med A. salmonicida ved tre ulike døgngrader.

Prosjektorganisering
Prosjektet er et samarbeid mellom rognkjeksprodusenter, vaksinefirma og Universitetet i Bergen.
Resultater vil bli presentert på FHFs Rensefiskkonferanse i 2017 og som populærvitenskapelig artikkel i et aktuelt tidsskrift. Resultater vil også inngå i FHFs nyhetsbrev om rensefisk og på dialogmøter.
keyboard_arrow_up